LEGAL INTERESTS OF THIRD PERSONS DURING THE VALIDITY OF THE CONSTRUCTION PERMIT

Authors

  • Ilga Krampuža Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2011vol1.3.1810

Keywords:

third person, construction permit, neighbours’ interests, society interests, environment, permit validity, permit cancellation

Abstract

This article focuses its attention on the issues related to the problems, which emerge during the construction administrative process regarding the construction and the problems concerning legal interests of third persons in the construction administrative process. The problems regarding the legal disputes are identified. The article introduces proposals to improve the legal regulations concerning the construction process. Various aspects resolving disputes on construction according to legal regulation such as administrative legal disputes and civil rights legal disputes are analysed in this study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administratīvā procesa likums. LR Saeimas 2001.g.25.okt. likums. Latvijas Vēstnesis. 2001.14.nov. Nr.164(2551).

Būvniecības likums. LR Saeimas 1995.g. 10.aug.. likums. Latvijas Vēstnesis. 1995.30.aug. Nr. 131(414).

Civillikums. LR Saeimas 1937.g. 28.janv. likums. Ziņotājs. 1993.14.janv. Nr. 1.

Par dzīvokļa īpašumu. LR Saeimas 1995.g. 28.sept.. likums. Latvijas Vēstnesis. 1996.12.okt. Nr. 157(440).

Dzīvokļa īpašuma likums. LR Saeimas 2010.g.28.okt. likums. Latvijas Vēstnesis. 2010.17.nov. Nr.183(4375).

Latvijas Republikas Satversme. LR Saeimas 1922.g.15.febr. likums. Latvijas Vēstnesis. 1993.1.jūnijs. Nr.43.

Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. LR Saeimas 2002.g.18.apr. likums. Latvijas Vēstnesis. 2002.26.apr. Nr. 64(2639)

Vides aizsardzības likums. LR Saeimas 2006.g.2.nov. likums. Latvijas Vēstnesis. 2006.15.nov. Nr. 183(3661).

Vispārīgie būvnoteikumi. LR Ministru kabineta1997.g.1.apr.noteikumi Nr.112. Latvijas Vēstnesis. 1997.4.apr. Nr.88 (803).

Noteikumi par uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanu, uzstādīšanu, atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību. LR Ministru kabineta 2001.g.14.aug. noteikumi Nr.372. Latvijas Vēstnesis. 2001.17.aug. Nr.119(2506).

Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību. LR Ministru kabineta 2006.g. 25.apr.noteikumi Nr.339. Latvijas Vēstnesis.2006.10.maijs. Nr.72(3440).

PAINE F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības (ceturtais pārstrādātais izdevums). Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, [XXVI]. 555 lpp.

STRAUTMANIS J. Ekoloģisko tiesību pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 68.lpp.

Гражданское право Франции. 2. Перевод с франц. Докт. Юр. наук Е.А.Флейшниц. Вступ. статья док. Юр. Н. Е.А.Флейшниц. Москва: Изд. иностранной литературы., 1960. 728 c.

МАЛЬКО А.В., СУБОЧЕВ В.В. Законные интересы как правовая категория. СПб.: Издательство Р.Асланова Юридический центр Пресс, 2004. 207 c.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 10.decembtra lēmums lietā Nr. SKA-836/2008. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008, Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2009, (XXXV). 568.-569.lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-255. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, [XXXII]. 175.-185. lpp.

Būvindustrijas attīstības platforma (2011.-2015.gads) Galvenie pasākumi krīzes pārvarēšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. (2010) Būvinženieris Nr.16.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Būvniecības nozares attīstība Eiropā”. (2009) Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C27/22 .

Administratīvās apgabaltiesas 2005.gada 14.janvāra lēmums lietā Nr. AA 649-05/5 [tiešsaiste]. Delnas publikācija [atsauce 2011.g.9.marts]. Pieejas veids: http://www.delna.lv/uploads/kapas_pagaidu_noregulejums.pdf

Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 11.jūnija spriedums lietā Nr. A42592207 [tiešsaiste]. Latvijas tiesu portāla publikācija [atsauce 2010.g.27.apr.]. Pieejas veids: http://c4.vds.deac.lv/files/AL/2009/06_2009/11_06_2009/AL_1106_raj_A-1285-09_8.pdf

Būvkomersantu reģistra statistika. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30247 [skatīts 2011.gada 25.aprīlī]

Būvniecības likums. Likumprojekts. LR Ekonomikas ministrijas publikācija [atsauce 2011.g. 20.febr.]. Pieejas veids: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30229

Būvniecība Rēzeknes novadā 2010.gadā. [atsauce 2011.g. 25.apr.] Pieejas veids: http://www.i-rezekne.lv/?page=4&p2=read&id=7960&lang=lv

Būvniecība Rēzeknē 2009.gadā. [atsauce 2011.g. 20.apr.] Pieejas veids: http://www.rezekne.lv/index.php?id=395

Būvniecības nacionālā programma 2002.-2012.gads. [atsauce 2011.g. 25.apr.] Pieejas veids: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/BNP_270710_1(1).doc

Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2009.-2013.gadam (informatīvā daļa). [atsauce 2010.g. 16.marts] Pieejas veids: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/EMPamn_110209_Buvnpamatnostadnes.doc

Būvniecības produkcija. [atsauce 2011.g. 25.apr.] Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/print/30213

Celtniecības un remonta darbi. [atsauce 2011.g.20.apr.] Pieejas veids: http://celtniecibas-un-remonta-darbi.zl.lv/Balvu

Daugavpils būvfirmas par 81% samazinājušas būvmontāžas darbu apjomus. [atsauce 2011.g. 20.apr.] Pieejas veids: http://www.abc.lv/index.php?article=AA846051-D4FC-427D-8819-E7C9EFE462CE

Daugavpils pilsētas rūpniecības un būvniecības nozares uzņēmumu darbu apjoma analīze.[atsauce 2011.g.25.apr.] Pieejas veids: http://www.building.lv/news/1-zinas/109822-daugavpils-pilsetas-ru.

Daugavpils pilsētas rūpniecības un būvniecības nozares analīze 2009.gada janvārisseptembris.[atsauce 2011.g. 25.apr.]Pieejas veids:http://www.daugavpils.lv/page/453&nid=58

DETLAVA D. Būvprojektēšanas un būvdarbu tiesiskās problēmas.[tiešsaiste]. Jurista Vārds.[atsauce 2010.g.9.aug]. Pieejas veids: http://www.juristavards.lv/body_print.php?id=167269

GRIŠĀNE A., LAGZDIŅA Ē. Pieeja tiesu varai vides jautājumos.[tiešsaiste].Reģionālā vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā (REC Latvija). [atsauce 2010.g.12.marts]. Pieejas veids:http://www.reclatvija.lv/Orhusa/Pieeja/TiesuVarai_RECbrosura2008_LV.pdf

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums. [atsauce 2011.g. 20.apr.] Pieejas veids: http://www.latgale.lv/lv/lraa/planosana

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departmenta 2008.gada 30.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-190 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2010.g.12.okt.]. Pieejas veids: http://www.juristavards.lv/index.php?menu=DOC&id=182797

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011.gada 6.janvāra spriedums lietā Nr.A42494808 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2011.g. 9.marts]. Pieejas veids: http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2011/ska_32_2011.pdf

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007.gada 8.februāra spriedums lietā Nr. SKA-31/2007 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2011.g. 9.marts] Pieejas veids: http://www.at.gov.lv/files/decisions/administrative/2007/ska-31-2007.doc

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2005.gada 14.janvāra spriedums lietā Nr. SKA-3 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2010.g.27.apr.].Pieejas veids: http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2005/ad140105.doc

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta2008.gada 30.jūnija spriedums lietā Nr. SKA-0190-08 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2010.g.27.apr.]. Pieejas veids: http://juridika.tiesas.lv/template/index.php?type=3&id=496&cat=4

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta2010.gada 9.februāra lēmums lietā Nr. SKA-220/2010 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2010.g.1.okt.]. Pieejas veids: http://www.tiesas.lv/files/AL/2010/02_2010/09_02_2010/AL_0902_AT_SKA-0220-2010.pdf

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 18.decembra lēmums lieta Nr. SKA-949/2009 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija. [atsauce 2010.g.12.marts]. Pieejas veids: http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2009/09_ska_949.doc

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2006.gada 20.decembra spriedums lietā Nr. C39094905 [tiešsaiste]. LR Augstākās tiesas publikācija [atsauce 2010.g.27.apr.]. Pieejas veids: http://juridika.tiesas.lv/template/index.php?type=3&id=279&cat=1

Ludzas uzņēmumu datu bāze. Pieejams: http://www.ludza.lv/?cat=291&lang=lv[skatīts 2011.gada 20.aprīlī]

Par būvniecības publiskās apspriešanas „Koģenerācijas stacijas būvniecība” rezultātiem.Pieejams: http://www.publika.lv/ludza/2784-par-bvniecbas-publisks-apspriean.[skatīts 2011.gada 20.aprīlī]

Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.-2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam. LR Satversmes tiesas 2008.g.17.janv. spriedums[tiešsaiste]. LR Satversmes tiesas publikācija [atsauce 2010.gada 20.febr.]. Pieejas veids: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2007-11-03_ostas lieta.htm

Pērn būvniecības apjomi samazinājušies par 23,6%. [atsauce 2011.g. 25.apr.] Pieejas veids: http://www.delfi.lv/archive/print.php?id=3684261

Pērn būvniecības apjomi sarukuši par 55,2%,būvniecībā kritums par trešdaļu. [atsauce 2011.g. 25.apr.] Pieejas veids: http://www.diena.lv/lat/business/hotnews/construction/pern-eku-buv.

Policentriskās attīstības projekti. [atsauce 2011.g. 20.apr.] Pieejas veids: http://www.rezekne.lv/index.php?id=770&L=0

Turpinās darbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”. [atsauce 2011.g. 20.apr.] Pieejas veids: http://www.ludza.lv/?cat=87&lang=lv

Uzņēmējs: Būvniecības sektors izdzīvojis, pateicoties valsts, pašvaldību un Eiropas projektiem.[atsauce 2011.g.25.apr.] Pieejas veids: http://www.apollo.lv/portal/printit_v2/235854/0

Ziņojums par autoceļa P49 tranzīta ielu rekonstrukcijas Ludzā (Tālavijas iela no pilsētas robežas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai un Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Latgales šķērsielai) būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem. [atsauce 2011.g. 25.apr.] Pieejas veids: http://www.ludzaspils.lv?cat=36&offset=51&lang=lv

Eigenmāchtige Entfernung eines Balkonschrankes durch WEG Eigentūmer, OLG Kōln vom 09.03.2006, 16 Wx 27/06.[tiešsaiste] [atsauce 2010.20.apr.]. Piejas veids: http://www.advogarant.de/Infocenter/Archiv/Baurecht/2006/Stauraum.htm

ČEPĀNE I. Par likumprojektu “Būvniecības likums”. Ekonomikas ministram god. A. Kampara kungam.

Downloads

Published

2011-06-23