PATIENT’S LEGAL CAPACITY AND PRESENCE OF PATIENT’S WILL EXPRESSION

Authors

  • Līga Mazure Mg.iur., Lecturer, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, doctoral student, University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2011vol1.3.1813

Keywords:

legal capacity, decision, patient, treatment

Abstract

When the law on the rights of patients came into force on March 1, 2010 the normative regulations regarding the patient’s will became more nuanced and detailed. However, the normative acts still contain inconsistencies and change of approach in connection with patients’ legal capacity. The peculiarities of the practical application of the patients’ legal capacity institute also make foreruns for the transformation of theoretical understanding of patients’ legal capacity in medical treatment. For historical objective circumstances the legal practice is developed in connection with legal relationship of patient and treatment person/ institution in Latvia in contradistinction to western countries. Herewith the meaning of the normative regulations and rights doctrine in legal protection of patients’ legal capacity shall be emphasized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bērnu tiesību aizsardzības likums. LR Saeimas 1998.g. 19.jūn. likums. Latvijas Vēstnesis. 1998. 08.jūl. Nr.199/200.

Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. LR 1937.g. 28.janv. likums. LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. 1993. 14.janv. Nr.1.

Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības. LR 1937.g. 28.janv. likums. LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. 1992. 30.jūl. Nr.29.

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības. LR 1937.g. 28.janv. likums. LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. 1993. 10.jūn. Nr.22/23.

Pacientu tiesību likums. LR Saeimas 2009.g. 17.dec. likums. Latvijas Vēstnesis. 2009. 30.dec. Nr.205.

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums. LR Saeimas 2002.g. 31.janv. likums. Latvijas Vēstnesis. 2002. 19.feb. Nr.27.

BALODIS, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC,2007, 383 lpp.

BRAZIER, M. Medicine, patients and the law. Harmondsworth: Penguin Books, 1992, 494 p.

ČAKSTE, K. Civiltiesības. Rīga, [b.i.], 19XX.

GILLICK V. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority (1986) AC 112. In: KENNEDY, I., GRUBB, A. Principles of medical law. Oxford: Oxford University Press, 1998, p.204, 205.

HARTKAMP, A., TILLEMA, M. Contract Law in the Netherlands. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1995, 228 p.

JONAS, S. Talking about health and wellness with patients. New York: Springer, 2000, 144 p.

KENNEDY, I., GRUBB, A. Medical law. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1994, 238 p.

KENNEDY, I., GRUBB, A. Principles of medical law. Oxford: Oxford University Press, 1998, 868 p.

KRAUZE, R., GENCS, Z. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Mantojuma tiesības. Rīga: Mans Īpašums, 1997, 390 lpp.

LARENZ, K. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. /begründet von Karl Larenz ; fortgeführt von Manfred Wolf. München : Beck, 1997, 1021 S.

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Torgāns K. (Zin.red.) Rīga: Mans Īpašums, 1998, 687 lpp.

PATTINSON, S.D. Medical Law & Ethics. 1st edit. London: Sweet&Maxwell, 2006, 618 p.

Populārā medicīnas enciklopēdija. Bļugers A. (Atbildīgais redaktors) 2.izd. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984, 623 lpp.

STONE, R. Principles of Contract Law. London, Sydney: Cavendish Publishing Ltd, 1997.

TREITEL, G.H. The Law of Contract. Ninth Edition. London: Sweet&Maxewll, 1995, 973 p.

ГРИММ, Д.Д. Лекции по догме римского права. Москва: Зерцало, 2003, 496 c.

Римское частное поаво. Под ред. проф. Новицкого И.Б., проф. Перетерского И.С. Москва: Юристь, 2004, 544 c.

САНФИЛЛИПО, Ч. Курс римского частного права. Москва: БЕК, 2002, 370 c.

Anglijas Apelācijas tiesas 1997.gada spriedums lietā: Re MB (1997) 2 FLR 426; (1997) 8 Med LR 217. In: DE CRUZ, P. Comparative Healthcare Law. Cavendish Publishing Limited, 2001, p.13,18. [atsauce 2010.g. 11.nov.]. Pieejas veids: http://rulv.etailer.dpsl.net/home/html/moreinfo.asp?bookId=536899500&category=LW620000&whichpage=10&pagename=category.asp.

Ambulatorās palīdzības darba apjoms Latvijā, 2006-2009. Veselības ekonomikas centrs. [atsauce 2011.g. 03.marts]. Pieejas veids: http://vec.gov.lv/lv/33-statistika/statistikas-dati-par-2009-gadu.

Ambulatoro apmeklējumu skaits sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem Latvijā, 2008 – 2009. Veselības ekonomikas centrs. [atsauce 2011.g. 03.marts]. Pieejas veids: http://vec.gov.lv/lv/33-statistika/statistikas-dati-par-2009-gadu.

DE CRUZ, P. Comparative Healthcare Law. Cavendish Publishing Limited, 2001, p.13,18. [atsauce 2010.g. 11.nov.]. Pieejas veids: http://rulv.etailer.dpsl.net/home/html/moreinfo.asp?bookId=536899500&category=LW620000&whichpage=10&pagename=category.asp.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2008.gada 27.marta spriedums lietā: Shtukaturov v. Russia appl.nr.44009/05. [atsauce 2010.g. 01.dec.]. Piejas veids: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=64513849&skin=hudocen&action=request.

Eiropas Kopienu (Savienības) Tiesas 2006.gada 11.jūlija spriedums lietā: C-13/05 Navas v. Eurest Colectividades SA. [atsauce 2010.g. 11.dec.]. Pieejas veids:http://curia.europa.eu.

Family Reform Act (1969). [atsauce 2010.g. 22.maijs]. Pieejas veids: http://www.statutelaw.gov.uk.

Finland’s Act on the status and rights of patients (1992). [atsauce 2010.g. 11.dec.]. Pieejas veids: http://waml.haifa.ac.il/.

German Civil Code (18 August 1896). [atsauce 2010.g. 03.jūn.]. Pieejas veids: www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#BGBengl_000G1.

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. [atsauce 2011.g. 11.janv.]. Pieejas veids: www.sustento.lv/uploads/Konvencija/konvencija%20lv.doc.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010.gada 27.decembra spriedums lietā nr.:2010-38-01. [atsauce 2011.g. 11.janv.]. Pieejas veids:http://www.satv.tiesa.gov.lv/.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu struktūra sadalījumā pēc izsaukuma rezultāta Latvijā, 2005-2009. Veselības ekonomikas centrs. [atsauce 2011.g. 03.marts]. Pieejas veids: http://vec.gov.lv/lv/33-statistika/statistikas-dati-par-2009-gadu.

Stacionāros ārstētie pacienti Latvijā 2009.gadā. Veselības ekonomikas centrs. [atsauce 2011.g. 03.marts]. Pieejas veids: http://vec.gov.lv/lv/33-statistika/statistikas-dati-par-2009-gadu.

Veselības inspekcijā saņemto iesniegumu skaits veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes jomā, 2007-2009. Veselības inspekcija. [atsauce 2011.g. 03.marts]. Pieejas veids: www.vi.gov.lv/lv/sakums/publikacijas-un-statistika.

Virginia Health Care Decisions Act (Code of Virginia. Title 54.1. Chapter 29). [atsauce 2011.g. 11.dec.]. Pieejas veids: www.vsb.org/docs/sections/health/Summary-HCDA-2009.pdf.

Latvijas Republikas Administratīvas apgabaltiesas 2009.g.24.augusta spriedums lietā: 124054008 143-AA43-0905-09/19.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.g.26.marta spriedums lietā: C04233905 PAC-0096.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 08.aprīļa spriedums lietā nr.: A42440106 SKA-110/2010.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 12.aprīļa spriedums lietā nr.: A42319306 SKA-124/2010.

Downloads

Published

2011-06-23