THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON CHANGES IN LABOUR MARKET OF LATVIA

Authors

  • Daina Znotiņa Mg.soc.sc., lecturer, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, doctoral student, Daugavpils University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2011vol1.3.1819

Keywords:

labour force, supply of labour force, demand for labour force, globalization, migration

Abstract

Globalization is a process connected with economical, social, technological, political and other changes, as a result many countries of the world and geographical regions are becoming more related, but also more dependent from each other. In practice the globalization can be expressed as increasing flow of goods and services, as well as capital, money and workflow among countries. The globalization process can be also described as distribution of more intense information and knowledge, as well as technologies and innovations in the world. The article examines the theoretical aspects of globalization impact on changes in labour market. The author analyses impact of migration process on labour market and its development tendencies in Latvia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem. LR. Ministru kabineta 2010.g. 21.jūn. noteikumi Nr.553 [tiešsaiste] LR Ministru kabineta publikācija [atsauce 2011.g. 13.feb.] Pieejas veids: http://www.likumi.lv/doc.php?id=212363&from=off/

MEDVEDEVS, R. Pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga: [aut. izd.], 2009. – 127 lpp.

PLOTKĀNS, A. Cita ekonomika. Rīga: SIA „Dienas Grāmata”, 2010. – 192 lpp.

LATKOVSKIS, B. Viesstrādnieku drauds atkāpies tikai uz brīdi. Nedēļa. 2008.g.15.dec. 12.-15.lpp.

KRASNOPJOROVS, O. Migrācija – izaicinājumi un iespējas tiešsaiste], Nodarbinātības Latvijas Bankas publikācija [atsauce 2010.gada 10.nov.]. Pieejas veids: http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/koment/tautsaimnieciba/migracija/

KUPČE, M. Kas gaida Latvijas darba tirgu 2010.gadā [tiešsaiste], [[atsauce 2010.g.25.nov.]. Pieejas veids: http://lv.lv.index.php?menu=doc&sub=697&id=207617/

SOMAVIA, J. Decent work for all in a global economy: An ILO perspective. [tiešsaiste], [atsauce 2010.g.28.nov.]. Pieejas veids: http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.htm#N_1_

ŠTEINHENA, E. Vācijas nodarbinātības politikas attīstība globalizācijas kontekstā [tiešsaiste], [atsauce 2010.g.04.dec.]. Pieejas veids: http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/petnieciba-szf-nodalas/politikas-zinatnes-nodala-1/alternativa/3-nodala-pasvaldibas-un-sociala-politika-eiropa/

VAIDERE, I. Globalizācija, kas palīdz [tiešsaiste], [atsauce 2010.g.10.dec.]. Pieejas veids: http://diena.lv/lat/politics/blog/inese_vaidere/globalizacija-kaspalidz?=&comments=3/

VĒSTNIEKS, D. Latvijas demogrāfija: kā pārvarēt krīzi [tiešsaiste], [atsauce 2010.g.8.nov.]. Pieejas veids: http://www.lv.lv/?menu=doc&id=184130/

VIKMANIS, Ģ. Karnīte: imigrācija ir nenovēršama [tiešsaiste], [atsauce 2010.g.3.nov.]. Pieejas veids: http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/la_pielikumi/tepat..eiropa/?doc=7974/

Bezdarbnieku atbalstam atrod vēl 2,2 miljonus latu [tiešsaiste]. Ziņu portāla publikācija [atsauce 2010.g. 20.nov]. Pieejas veids: http://www.delfi.lv/news/national/politics/bezdarbnieku-atbalstam-atrod-vel-22-miljonus-latu.d?id=33466697/

Bezdarbs 2015.gadā būs 8-9,5%; darbu zaudēs 19% ārstu un 11% pedagogu [tiešsaiste] Ziņu portāla publikācija [atsauce 2010.g. 23.nov]. Pieejas veids: http://www.delfi.lv/news/national/politics/em-bezdarbs-2015-gada-bus-8--95-darbu-zaudes-19-arstu-un-11-pedagogu./id=32203163/

ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” 4.2. aktivitāte „Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze” Ekspertīze par Sociālo jomu un darba tirgus attīstību 2010.gada augusta ziņojums Cilvēka cienīgu darbu visiem! (1.daļa) [tiešsaiste], [atsauce 2010.gada 1.okt.]. Pieejas veids: www.lbas.lv/upload/stuff/201009/soc_zinojums_cienigs_darbs_aug10.pdf/

Globalizācija postmodernisma kontekstā [tiešsaiste], [atsauce 2010.gada 13.nov.]. Pieejas veids: http://evrika.tsi.lv/index.php?name=site&page=145/

Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā [tiešsaiste]. Ekonomikas ministrijas publikācija [atsauce 2010.g. 27.nov.]. Pieejas veids: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177623&mode=mk&date=2010-06-01/

Izvērstā statistika par bezdarba situāciju Latvijā. [tiešsaiste], Nodarbinātības Valsts aģentūras publikācija [atsauce 2010.gada 19.feb.]. Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=272&txt=284&t=stat/

Jūnijā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies visā Latvijā [tiešsaiste], Nodarbinātības Valsts aģentūras publikācija [atsauce 2010.gada 10.nov.]. Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=2041&from=0/

Latvijas darba tirgus 2008.gadā (Informatīvs pārskats). Rīga, 2009. [tiešsaiste] Labklājības Ministrijas publikācija [atsauce 2010.g.11.nov.]. Pieejas veids: http://www.lm.gov.lv/text/347/

Migrācija – iespēja risināt pieprasījumu pēc darbaspēka Latvijā [tiešsaiste], [atsauce 2010.g.13.nov.]. Pieejas veids: http://emn.lv/lv/pdf/Labour_migration_09_08_2010_LV.pdf/

Nodarbinātības Valsts aģentūras informācija [tiešsaiste], [atsauce 2010.gada 22.mar.]. Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/

Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2010.gadam un bezdarbniekiem un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem [tiešsaiste] Labklājības Ministrijas publikācija [atsauce 2010.g.21.nov.]. Pieejas veids: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_040310.pdf/

Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā [tiešsaiste]. Ekonomikas ministrijas publikācija [atsauce 2010.g. 21.nov.]. Pieejas veids: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177623&mode=mk&date=2010-06-01/

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija [tiešsaiste], [atsauce 2010.gada 24.mar.]. Pieejas veids: http://www.pmlp.gov.lv/

Downloads

Published

2011-06-23