LEGAL PRINCIPLES OF THE CREATION OF THE INTERNAL AND EXTERNAL BORDER OF THE EUROPEAN UNION

Authors

  • Artūrs Gaveika Mg. iur., docent, State Border Guard College, lecturer, University of Latvia, guest lecturer Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2012vol1.4.1827

Keywords:

external border, foreigner, immigrant, internal border, refugee, Schengen, acquis

Abstract

The proposed theme is topical from the perspective of state and public security as well as the perspectives of the law enforcement institutions tasks in regard to the Schengen Area. Tasks of law enforcement institutions should be based on harmonized international legislation as well as the Latvian and the European Union legislation. Taking into account the socio–economic development level, the small size and quantity of the population in the Republic of Latvia, law enforcement institutions can not afford to tolerate any mistakes in the control of migration process. Such mistakes are not permissible since in 2012 Latvian law enforcement institutions will have to prove the Schengen evaluation committee the ability to implement the Schengen acquis requirements on free movement of persons. The research was done during 2007 and 2012. The research emphasizes the fact that further strengthening of the status of Latvia in the European Union and the Schengen Area is possible upon the improvement of legislation, harmonization of basic concepts in legislation and terminology, standardization of the practice of law according to uniform internationally accepted principles in the context of internal and external borders legislation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Latvijas Republikas Satversme. [tiešsaiste]. LR likums. Latvijas Vēstnesis. 1993.

jūl. Nr.43. [stājas spēkā 07.11.1922.] ar grozījumiem. 68., 89.–116.pants.

[atsauce 2012.g. 3.janv.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980

Imigrācijas likums. LR likums. [tiešsaiste]. Latvijas Vēstnesis. 2002. 20.nov.

Nr.169 (2744); Ziņotājs. 2002. 27.dec. Nr.24. [stājas spēkā 01.05.2003.].

[atsauce 2012.g. 13.janv.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68522

Latvijas Republikas valsts robežas likums. [tiešsaiste]. LR likums. Latvijas

Vēstnesis. 2009. 2.dec. Nr.189 (4175) [stājas spēkā 16.12.2009.]. 9.panta 2.daļa.

[atsauce 2012.g. 13.janv.]. Pieejams:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=201364&from=off

Lietuvas Republikas likums „Lietuvas Republikas robežas un tās apsardzības

likums”. [tiešsaiste]. Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 42–1192 Aktuali

redakcija nuo 2010.11.23., 2.pants, 1.punkts. [atsauce 2012.g. 20.janv.].

Pieejams:http://skelbimas.lt/istatymai/valstybes_sienos_ir_jos_apsaugos_istat

ymas.htm

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto

noziedzību. LR likums. Latvijas Vēstnesis. 2001. 6.jūn. Nr.87 (2474); Ziņotājs

5.jūl. Nr.13. [stājas spēkā 06.06.2001.].

Patvēruma likums. LR likums. [tiešsaiste]. Latvijas Vēstnesis. 2009. 30.jūn.

Nr.100 (4086); Ziņotājs. 2009. 13.aug. Nr.15. [atsauce 2012.g. 20.janv.].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=194029.

Par Eiropas Sociālo hartu. [tiešsaiste]. LR likums. [stājas spēkā 18.12.2001.]

Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2001. Nr.183 (2570). [atsauce 2012.g. 20.janv.].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=56569&from=off.

Par 1951.gada 28.jūlija Konvenciju par bēgļa statusu un tās 1967.gada

janvāra Protokolu par bēgļa statusu. LR likums. Latvijas Vēstnesis. 1997.

jūl. Nr.171/174 (886/889) [stājās spēkā 04.07.1997.] ar grozījumiem:1997.

okt. Latvijas Vēstnesis. 1997. 8.okt. Nr.258/259 (973/974) [stājas spēkā ar

10.1997.]

Polijas Republikas likums „Par valsts robežas apsardzību”. [tiešsaiste]. Tekst

ujednolicony na 12.11.2011. [atsauce 2012.g. 20.janv.].

Pieejams:http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa–z–dnia–12–pazdziernika–

–r–o–ochronie–granicy–panstwowej/

Amsterdamas līgums, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību, Eiropas

kopienu dibināšanas līgumus un dažus ar tiem saistītus aktus. Amsterdama:

gada 2.oktobris. [tiešsaiste]. 1.daļas 1.pants. [atsauce 2012.g. 22.janv.].

Pieejams: http://europa.eu.int/eur–lex/

ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārvaldes statūti. [tiešsaiste]. Pieņemti

gada 14.decembrī ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju 428 (V).

[atsauce 2012.g. 22.janv.].

Pieejams:http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=238

ANO Ģenerālās Asamblejas 1948.gada 10.decembra pieņemtā un pasludinātā

„Vispārējā cilvēktiesību deklarācija”. [tiešsaiste]. 7., 9., 13. un 29.pants.

[atsauce 2012.g. 19.janv.]. Pieejams:

http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=49.

ANO 1951.gada 28.jūlija „Konvencija par bēgļa statusu”, 31.paragrāfs.

[tiešsaiste]. Latvijas Vēstnesis. 1997. 4.jūl. Nr.171/174 (886/889). [Latvijā

stājās spēkā 29.10.1997.]. [atsauce 2012.g. 19.janv.]. Pieejams:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=210690.

ANO 1966.gada 16.decembra Starptautiskais pakts „Par pilsoniskajām un

politiskajām tiesībām ar fakultatīvo protokolu”, Pieņemts 1966.gada

decembrī, Stājies spēkā 1976.gada 23.martā, Latvija nosūtījusi

depozitārijam 1992.gada 24.martā. Latvijas Republikas Augstākās Padomes

deklarācija. 2.pants, 12.pants. 04.05.1990.

ANO 1985.gada 13.decembrī pieņemtā „Deklarācija par to personu tiesībām,

kuras nav tās valsts pilsoņi, kurā viņas dzīvo” Par Latvijas Republikas

pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos.

pants. Publicēts: Ziņotājs nr. 21, 24.05.1990.

ANO Ģenerālās asamblejas 2000.gada 15.novembra pieņemtā Konvencija

/25 „Pret transnacionālo organizēto noziedzību” trešais pielikums –

„Protokols pret migrantu kontrabandu pa sauszemes, jūras un gaisa ceļu, kas

papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret organizēto

noziedzību”. 20.03.2003. likums „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas

Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu pret

migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem”. Latvijas

Vēstnesis. 2003. 10.apr. Nr.56. (2821) [stājas spēkā 10.04.2003.].

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums. (1957h). [tiešsaiste].

nodaļa. Darba ņēmēji. 48.pants. [atsauce 2012.g. 19.janv.]. [atsauce 2012.g.

janv.]. Pieejams:http://eur–lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm#founding.

Eiropas Padomes 1950.gada 4.novembra konvencija „Cilvēka tiesību un

pamatbrīvību aizsardzības konvencija”, 4.protokola 2.pants, 5.panta 1.daļas f

apakšpunkts. [tiešsaiste]. Redakcija, kas saskaņā ar Konvencijas 11.protokolu

stājās spēkā 1998.gada 1.novembrī. [atsauce 2012.g. 19.janv.]. Pieejams:

http://www.humanrights.lv/doc/regional/eckkons.htm.

Eiropas Savienības Padomes 1999.gada 20.maija Lēmums (1999/435/EK) par

Šengenas acquis definīciju, lai atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma

un Līguma par Eiropas Savienību attiecīgajiem noteikumiem noteiktu tiesisko

bāzi visām normām un lēmumiem, kas veido Šengenas acquis. [tiešsaiste].

[atsauce 2012.g. 19.janv.].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=lv&ihmlang=lv&

lng1=lv,en&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val

=329819:cs&page=

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Hāgas programma:

desmit prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem Partnerība Eiropas

atjaunošanai brīvības, drošības /* COM/2005/0184 galīgā redakcija */.

[tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 5.janv.].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:5200

PC0184:LV:HTML

Latvijas Republikas Augstākās Padomes deklarācija. 04.05.1990. Par Latvijas

Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību

jautājumos. [tiešsaiste]. Publicēts: Ziņotājs. 1990. 24.maijā Nr.21. [atsauce

g. 5.janv.].

Pieejams:http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0127181990050432769.

Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas

Kopienas dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī.

[tiešsaiste]. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 306 50.sējums, 2.panta

punkta a) apakšpunkts. 2007.gada 17.decembris. ISSN 1725–5201. [atsauce

g. 5.janv.].

Pieejams:http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0127181990050432769.

Līgums par Eiropas Savienību, 1992.gada 7.februāra līgums. Māstrihta.

[tiešsaiste]. 8a.pants. [atsauce 2012.g. 9.janv.]. Pieejams: http://eur–

lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm#other

Līgums par Konstitūciju Eiropa. [tiešsaiste]. Eiropas Savienības Oficiālais

Vēstnesis, Nr.C310, 2004.gada 16.decembris. [atsauce 2012.g. 7.janv.].

Pieejams:http://eur–

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:lv:HTML

Līgums par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu

komisijas izveidi. Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās.

[tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 7.janv.]. Pieejams: http://eur–

lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm#other

Nolīgums starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas

Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par

pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām. 1985. Šengena.

[tiešsaiste]. Oficiālais Vēstnesis L 239, 22/09/2000 Lpp. 0013 – 0018.,

pants. [atsauce 2012.g. 7.janv.].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:4200

A0922%2801%29:LV:HTML.

Padomes Lēmums Nr. 2007/801/EK par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu

piemērošanu Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā,

Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā,

Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā, OV L 323, 8.12.2007. [tiešsaiste].

pants. [atsauce 2012.g. 6.janv.]. Pieejams:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:323:0034:0

:EN:PDF

Par ES valstu un valdību vadītāju vienošanos par Reformu līgumu. [tiešsaiste].

Latvijas Vēstnesis. 2007. Nr.170. Informācija Eiropas struktūrās. [atsauce

g. 6.janv.]. Pieejams:

http://lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=165078

Par Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu par 1966.gada Starptautiskā pakta

par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā

laikposmā no 1995.gada līdz 2002.gada 1.janvārim. [tiešsaiste]. LR Ministru

kabineta 2002.g. 24.okt. rīkojums Nr.593. Latvijas Vēstnesis.156 (2731),

10.2002.). [atsauce 2012.g. 4.janv.]. Pieejams:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=67717.

Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību

un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas

Satversmes 101.pantam. Satversmes tiesas spriedums. 2009.gada 7.septembrī.

Latvijas Vēstnesis. 2009. 9.apr. Nr.56 (4042) [stājas spēkā 07.04.2009.]

Rīcības plāns Hāgas programmas ieviešanai: politisko prioritāšu īstenošana un

ieviešanas kontrole. 10.punkts (6) daļa.

Satversmes tiesas spriedums „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza

Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam”. [tiešsaiste]. Latvijas

Vēstnesis. 2009. 9.apr. Nr.56 (4042) [stājas spēkā 07.04.2009.]. 16.3.punkts.

[atsauce 2012.g. 4.janv.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=190439

Šengenas konvencija. Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985.gada

jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas

Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par

pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām. Ministru un valsts

sekretāru Kopīgā Deklarācija, tiekoties Šengenā 1990.gada 19.jūnijā. Oficiālais

Vēstnesis L 239, 22/09/2000 preambula, lpp.0019 – 0062. [tiešsaiste].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:4200

A0922%2802%29:LV:HTML.

Vienotais Eiropas Akts. 17.02.1986. [atsauce 2012.g. 14.janv.]. Pieejams:

http://eur–lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm#other

Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between

the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal

Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of

checks at their common borders. [tiešsaiste]. 10.pants. [atsauce 2012.g.

janv.].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:4200

A0922%2802%29:EN:NOT

Council OF Europe. Eurepean Social Charter (Revised). Strasburg, 3.V.1996.

Eurepean Treaties – CETS No.163.Meinhards, Hilfs.

European Union Border Assistance Mission TO Moldova and Ukraine.

Background. The European Union Border Assistance Mission to Moldova and

Ukraine (EUBAM) was launched on 30 November 2005 following a request

made jointly to the European Commission by the presidents of the Republic

Moldova and Ukraine. A range of illicit cross–border activity, including

trafficking of human beings, smuggling and other illegal trade, was occurring

along the 1,222km–long MD/UA border, a phenomenon not helped by the

secessionist region of Transnistria in Moldova (which lies adjacent to 472km

of the same border), over which the government of Moldova has no control. As

a result both governments were losing substantial amounts in revenue to

organised crime. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 14.janv.].

Pieejams: http://www.eubam.org/en/.

Judgment of the Court of 17 December 1970. Internationale

Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr– und Vorratsstelle für Getreide und

Futtermittel. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt

am Main – Germany. Case 11–70. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 14.janv.].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!p

rod!CELEXnumdoc&numdoc=61970J0011&lg=en

Московская Государственная Юридическая Академия. Кафедра права

Европей[atsauce 2012.g. 10.janv.]. ского Союза, Центр права Европейского

Союза Шенгенские соглашения. Комментарий. [tiešsaiste].

Pieejams:

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengencomm.htm

Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council

of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code).

[tiešsaiste]. 2.pants 2)punkts. [atsauce 2012.g. 10.janv.].

Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:3200

R0810:EN:NOT.

Treaty Establishing „The European Coal and Steel Community” and annex I–III

Paris, 18 April 1951 (Draft English Text), Wages and mowement of workers:

–69 p. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 10.janv.].

Pieejams:http://eur–lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm#founding.

UNHCR The UN Refugee Agency. History of UNHCR A Global Humanitarian

Organization of Humble Origins. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 10.janv.].

Pieejams: http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html.

ŠVALKOVSKA, A., VECKRĀCIS, J., LIJEBERGA, K. Angļu – latviešu Eiropas

Savienības terminu vārdnīca. Rīga: UNDP, 2004, 12.–13.lpp. ISBN 9984–684–

–5..

DREIER, H. Das Europa der Administrationen. Frankfurter Allgemeine Zeitung,

Num. 46, 2002, S., 07.04.2009.

ANTĀNE, I., AKERS, A., KONSTANTĪNOVA, I. Eiropas Savienības mazā

enciklopēdija. 242.lpp. Rīga: SIA „Valērija Belokoņa izdevniecība”, 2003. ISBN

–9482–6–9.

Eiropas komisija. Transports un ceļošana. Muitas dienests – ES vārtzinis –

/07/2008. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 11.janv.]. Pieejams:

http://ec.europa.eu/news/transport/080701_1_lv.htm.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Pirmais solis ceļā uz Eiropas

konstitūciju. Cilvēktiesību žurnāls. 2000. Nr.13/14.,120.–135.lpp.

ALEHNO, I., BUKA, A., BUTKEVIČS, J., JARINOVSKA, K., ŠKOBA, L. Ievads Eiropas

Savienības tiesībās: tiesu prakse un komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra,

, 149.lpp.

VĪTOLIŅŠ, V. Ieskats Šengenas acquis attīstībā. Jurista Vārds, , 5.nr., 2008, 1.lpp.

Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. LU Matemātikas un informātikas

institūts, 1993 – 2006, versija 1.8.2.

KRASTIŅŠ, U. (sastādītājs), RIEKSTIŅA, L. (redaktore). Latvija Eiropas

Padomē – 10 gadi. Latvia in the council of Europe – 10 years. Rīga: Eiropas

Padomes Informācijas birojs, 2005. ISBN 9984–9333–3–4. 47. – 48.lpp.

DEKSNIS, E.B. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.

Rīga: Juridiskā koledža, 2008, 87.lpp. ISBN 978–9984–9913–3–7.Autora

atsauce Nr.42.

JUNDZIS, T. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.

ISSN 1407–4974. 2008.gada februāris. nr.2(102) 66.–73.lpp.

JUNDZIS, T. „Lisabonas līgums” un Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas un

drošības politikas tiesiskais regulējums (1), Likums un Tiesības. 3.nr., 2008,

lpp. ISSN 1407–4974.

ТЮРКИН М.Л. Международные стандарты как основа регулирования

миграции населения. Зарубежный опыт, его особенности, приемлемость

опыта для России, Историко–правовой анализ миграционных систем

России, США, Франции и ФРГ: Монография. Москва: ВНИИ МВД России,

, c.33. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 12.janv.]. Pieejams:

http://strani4ka.narod.ru/migration/5.doc.

Apvienoto Nāciju konference par starptautisko organizāciju. Apvienoto Nāciju

Organizācijas statūti. 1945.gada 25.aprīlī, Sanfrancisko, 1. un 55.pants.

No:Grigeļonis Jānis. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības.

Starptautiskais civilprocess. Rīga: Izdevniecība AGB, 2000. ISBN 9984–663–

–6. 1. un 12.lpp.

ANTOINE–GREGOIRE, J.L. Pamattiesību ievērošana Eiropas Savienībā.

gada jūlijs. [tiešsaiste]. [atsauce 2012.g. 13.janv.].

Pieejams:http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/res

pect/article7173lv.htm.

GROMOVS, J. Patvēruma likuma komentāri. Pilsonības un migrācijas lietu

pārvalde. Rīga: AS Valsts Papīru spiestuve, 2009, 12.lpp. ISBN978–9984–39–

–8.

APAP, J. Personu pārvietošanās brīvība. 2008.gada jūlijā. [tiešsaiste]. [atsauce

g. 3.janv.]

Pieejams:http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/free

dom/article_7175_lv.htm.

VILBERGS, H.J., MESSERŠMITS, K., NIEDRA, L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu

konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga:SIA Eurofaculty,

„N.I.M.S.” 2004. ISBN 9984–725–94–4. 160.lpp., 233 lpp.

RJABCEVS, A., PMLP sabiedrisko attiecību vadītājs. Pilsonības un migrācijas

lietu pārvalde: Par patvēruma meklētāju skaitu Latvijā 2011.gadā. Latvijas

Vēstnesis. 2012. 11.janv. Nr.6(4609) > Informācija > Institūcijās, struktūrās,

nozarēs. [tiešsaiste]. [atsauce 2011.g. 3.nov.] Pieejams:

http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=242632&laidiens_id=10919.

BOJĀRS, J. Starptautiskās publiskās tiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 753

lpp. ISBN9984–37–378–9.

Downloads

Published

2012-06-23