CRIMINAL COURT ORDER: ASSUMPTIONS AND PROBLEMS OF APPLICATION IN LITHUANIA

Authors

 • Нерия Микалаускене College of Kaunas
 • Даля Перкумене College of Kaunas
 • Виктория Лаукаитите College of Kaunas

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2012vol1.4.1837

Keywords:

criminal process in a simplified form, the court order, decision, assumptions

Abstract

The article analyzes theoretical aspects related to the facilitation of criminal procedural form – a process of criminal order making. It shows the concept of place in criminal proceedings. Explicitly dealt with in criminal court order making regulations in Lithuania, discussed rules governing criminal court order making the legal framework and conditions for the application identifies problems that arise in the practical application of this simplified procedural form, discussed ways of solving them, indicate the optimal development of regulatory information, according to a criminal court order making foreign regulation of the criminal procedure Act.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

 • Нерия Микалаускене, College of Kaunas
  Lecturer
 • Даля Перкумене, College of Kaunas
  Lecturer - Head of the Department of Law
 • Виктория Лаукаитите, College of Kaunas
  Assistant Department of Law

References

Lietuvos Respublikos Konstitucija: LR piliečių priimta 1992 m. Spalio 25 d.

Referendume.–Vilnius: Teisinės informacijos centras prie Teisingumo

ministerijos, 1996.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.

–07–08 baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154,

, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370,

, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir

XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo” įstatymas Nr. IX–2336. //

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238191&p_query=

&p_tr2

–06–28 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 37, 40, 44,

, 48, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 70, 73, 80, 82, 90, 93, 108, 110, 111, 130, 131,

, 139, 140, 141, 142, 151, 154, 160, 161, 166, 167, 168, 171, 178, 186, 199,

, 214, 217, 225, 232, 233, 234, 254, 256, 276, 287, 296, 300, 302, 303, 308,

, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 324, 326, 327, 329, 333, 342, 358,

, 368, 370, 372, 373, 374, 375, 377, 380, 381, 382, 384, 385, 409, 413, 414,

, 447, 448, 454, 460 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 306 straipsnio

pripažinimo netekusiu galios, kodekso papildymo 41(1), 77(2), 80(1) , 374(1),

(2), 412(1) straipsniais ir kodekso priedo papildymo įstatymas Nr. X–1236

//

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301998&p_query=

&p_tr2

–06–21 baudžiamojo proceso kodekso 3, 9, 40, 63, 64, 145, 147, 152, 154,

, 160, 161, 162, 163, 170, 172, 178, 179, 181, 183, 212, 214, 217, 218, 220,

, 254, 276, 372, 373, 3741, 3742, 418, 419, 421, 422, 426, 429 straipsnių

pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 32, 1601 straipsniais įstatymas

Nr. XI–1478. //

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238191&p_query=

&p_tr2

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. I – IV dalys

/Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P. Ir kt. – V.: Vį Teisinės informacijos centras,

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. V–XI dalys

/Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P. Ir kt. – V.: Vį Teisinės informacijos centras,

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. Balandžio 11 d. Įsakymu

Nr. I–47 patvirtintos „Rekomendacijos dėl proceso baigimo baudžiamuoju

įsakymu“//Valstybės Žinios, 2003 Nr. 39–1805.

Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų senato nutarimas “Dėl teismų praktikos

taikant baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų

supaprastintą procesą.” 2004–09–17, Nr.48. 1 p.

Europos Sąjungos tarybos pagrindų sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties

baudžiamosiose bylose (2001/220/TVR) // Europos Sąjungos teisės aktai.Teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Sudarytojas G.Švedas.

Vilnius. 2004.

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija//

Valstybės Žinios, 1995 Nr. 40–987.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas // Valstybės žinios. 2002.

Nr.77–3288.

Council of Europe. The simplification of criminal Justise. Recommendation No.

R(87)18 adopted by the Committee of Ministres of the Council of Europe on 17

September 1987 and Explanatory memorandum. – Strasbourg, 1988. – P.7.

Recommendation No. R (85) 11 of the Commitee of Ministers to Members

States on the Position of the victim in the Framework of Criminal Law and

Procedure (Adopted by the Commitee of Ministres on 28 June 1985 at the

Th meeting of the Ministers Deputies) //

http://cm.coe.int/ta/rec/1985/85r11.htm

Polish Code of Criminal procedure // http://www.era.int/domains/corpus–

juris/public_pdf/polish_ccp.pdf.

German Criminal procedure Code (Strafprozeßordnung) //

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StPO.htm#407

AŽUBALYTĖ R. Diskrecinis baudžiamasis persekiojimas: teoriniai pagrindai,

taikymo problemos ir perspektyvos Lietuvoje: daktaro disertacija, socialiniai

mokslai, teisė. – Vilnius, 2000 – P.10 (cituota pagal Argaillage P. La simple

justice. – P. 1980. – P.251.).

GODA G., KAZLAUSKAS M., KUCONIS P. Baudžiamojo proceso teisė. Teisinės

informacijos centras. Vilnius. 2005.

GODA G., KUCONIS P. Nauja ikiteisminio tyrimo koncepcija // Justitia, 1997 m.,

Nr.4 – P.11.

JURGAITIS R. Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma: daktaro disertacija,

socialiniai mokslai, teisė. – Vilnius, 2004.

Downloads

Published

2012-06-23