ASSESSMENT OF INCOME TAXATION OF PERFORMERS OF ECONOMIC ACTIVITIES

Authors

  • Anita Puzule Mg.oec., lecturer, researcher, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne
  • Inguna Svika College of the Business Administration, Riga

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2018vol1.10.3606

Keywords:

income, microenterprise tax, personal income tax, patent fee, self-employed, state social insurance mandatory contributions

Abstract

In the changing economic situation of nowadays, flexible forms of employment become more popular, and a performer of economic activities is one of them. They have to face the inconstant tax policy of Latvia, be able to choose a payment regime from earned income, which is most suitable for them. The authors believe it is worthwhile to find out the opinions of performers of economics activities and to assess tax liabilities, which is an important requirement for the planning and development of their activities.   The goal of the research is to assess the taxable income regimes for performers of economic activities in Latvia and to find out their opinion on their satisfaction with the tax policy. The approaches of the research are: the monographic and descriptive methods, document analysis, logically construction, statistical analysis, and a sociological research method – a pilot survey. The research resulted in the assessment of taxable income regimes and their application in various situations. By conducting the pilot survey, it has been discovered that performers of economics activities find it difficult to understand standard regulations and accounting management; they lack comprehension of the importance of SSIMC and its advantage for the future. The calculations made by the authors show the amounts of the tax burden formed with each tax payment regime.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BĒRZIŅA, L. (2017). Izmaiņas saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedībā. Pieejas veids: http://ifinanses.lv/raksti/pasnodarbinatais/gramatvediba/izmainas-saimnieciskas-darbibas-veiceju-gramatvediba/12452, sk. 07.08.2018.

BHAT, V.N. (2017). Attitudes toward Tax Evasion and the Choice of Self-Employment. Applied Behavioral Economics Research and Trends, pp. 39-53.

BRUCE, D. (2000). Effects of the United States tax system on transitions into self-employment. Labour Economics, vol. 7, iss. 5, pp. 545-574.

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE (2014). Pašnodarbinātā persona. Pieejas veids: http://old.csb.gov.lv/statistikas-temas/termini/pasnodarbinata-persona-39332. html, 07.08.2018.

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE (2018). Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados. Pieejas veids: http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01_skaits/SRG010.px/table/tableViewLayout1/?rxid=829c0468-3403-4584-9ecd-34da3a3cc12f, sk. 01.08.2018.

DAWSON, C., HENLEY, A., LATREILLE, P. (2009). Why Do Individuals Choose Self-Employment? IZA Discussion Paper, No. 3974. p.42

DĀRZIŅA, L. (2017). Patentmaksājums un sociālā apdrošināšana. Pieejas veids: https://lvportals.lv/skaidrojumi/285012-patentmaksajums-un-sociala-apdrosinasana-2017, sk. 07.08.2018.

EUROSTAT (2018). Self-employed. Retrieved July 30, 2018 from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Self-employed

FINARDI, S., BAYER, O. (2016). Remarks upon Estimating the Tax Gap of Individuals in the Czech Republic. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, pp. 17-23.

GRASGRUBER, M. OTAVOVA, M. BELOCHOVA, T. (2017). Impacts of application expenses on self-employment revenues. Enterprise and Competitive Environment, pp. 290-297.

Informatīvais ziņojums “Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu” (2016). Latvijas Republikas Ministru kabinets. Pieejas veids: http://titania.saeima.lv/ELDIS/webpublic.nsf/0/18D3F5D6D052D55BC225804300345920/$FILE/2_2332-12_16.pdf, sk. 27.07.2018.

Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs (16.01.2018). Latvijas Republikas Ministru kabineta not. Nr.28. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=296734, sk. 03.08.2018.

LEIBUS, I. (2008). Individuālās uzņēmējdarbības uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti. Promocijas darba kopsavilkums, 83 lpp.

LEIBUS, I. (2012). Micro-Enterprise Tax as Means of Promoting Entrepreneurship in Latvia. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, vol. 8, No. 1, pp. 116-120.

LEIBUS, I., IRMEJA, A., MICEIKIENE, A. (2016). Imperfections of Social Insurance for Self-Employed Persons in Latvia. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, iss. 43, pp. 306-314.

MEDNE, A., MEDNE-JĒKABSONE, S. (2015). Small and Medium-Sized Enterprises in Changing Latvian Tax Environment. XVI Turiba University Conference Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development, pp.198-206.

MERRIAM-WEBSTER (2018). Self-employed. Dictionary. Retrieved July 29, 2018 from https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-employed

Mikrouzņēmuma nodokļa likums (09.08.2010). LR likums. Pieejas veids: https://likumi.lv/ta/en/en/id/215302, sk. 03.08.2018.

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru (17.12.2013). Latvijas Republikas Ministru kabineta not. Nr.1478. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=263238, sk. 03.08.2018.

On Personal Income Tax (11.05.1993). Latvian law. Retrieved July 29, 2018 from https://likumi.lv/ta/en/en/id/56880.

Par valsts sociālo apdrošināšanu (01.10.1997). LR likums. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=45466, sk. 29.07.2018.

PARKER, S.C. (2018). The Economics of Entrepreneurship. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, p. 895.

SIA “BALTIJAS KONSULTĀCIJAS”, SIA “KONSORTS” (2018). Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai”. Pieejas veids: http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/ files/title_file/Valsts_darba_inspekcija_2018_Petijums_Pasnodarbinatiba_Latvija.pdf, sk. 07.08.2018.

SIDRABA, D. (2009). Ko nozīmē būt pašnodarbinātai personai. Pieejas veids: http://ifinanses.lv/raksti/pasnodarbinatais/tiesibas/ko-nozime-but-pasnodarbinatai-personai/1168, sk. 07.08.2018.

STATE REVENUE SERVICE OF LATVIA (2018). Mandatory State Social Insurance Contributions. Tax Rates. Retrieved July 29, 2018 from https://www.vid.gov.lv/ en/node/57216.

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (2018). Pašnodarbināto personu skaits. Pieejas veids: https://www.vid.gov.lv/lv/pasnodarbinato-personu-skaits, sk.07.08.2018.

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (2018). VID reģistrēto nodokļu maksātāju skaits. Pieejas veids: https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/ T18000_ 000000_201712, sk. 07.08.2018.

Downloads

Published

2018-09-18