(1)
Guryanov, A.; Kozlov, V.; Zhuravliova, O. ARRANGING UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS BASED ON THE REGIONAL COMPETENCE PROFILE. SIE 2019, 1, 205-212. https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3829.