(1)
Lokhvytska, L.; Martovytska, N.; Kolomiiets, O. SOFT SKILLS FORMATION THROUGH THE PRISM OF UNIVERSITY STUDENTS’ VIEW: ANALYSIS OF SURVEY RESULTS. SIE 2021, 1, 406-419. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6173.