(1)
Zuziak, T.; Lavrinenko, O.; Marushchak, O.; Semenovska, L.; Klochko, O. A METHODOLOGY TO STUDY PEDAGOGICAL EDUCATION OF UKRAINE: THE REGIONAL DIMENSION. SIE 2021, 1, 796-809. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6315.