1.
Guryanov A, Kozlov V, Zhuravliova O. ARRANGING UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS BASED ON THE REGIONAL COMPETENCE PROFILE. SIE. 2019;1:205-212. doi:10.17770/sie2019vol1.3829