1.
Lokhvytska L, Martovytska N, Kolomiiets O. SOFT SKILLS FORMATION THROUGH THE PRISM OF UNIVERSITY STUDENTS’ VIEW: ANALYSIS OF SURVEY RESULTS. SIE. 2021;1:406-419. doi:10.17770/sie2021vol1.6173