1.
Zuziak T, Lavrinenko O, Marushchak O, Semenovska L, Klochko O. A METHODOLOGY TO STUDY PEDAGOGICAL EDUCATION OF UKRAINE: THE REGIONAL DIMENSION. SIE. 2021;1:796-809. doi:10.17770/sie2021vol1.6315