[1]
L. Lokhvytska, N. Martovytska, and O. Kolomiiets, “SOFT SKILLS FORMATION THROUGH THE PRISM OF UNIVERSITY STUDENTS’ VIEW: ANALYSIS OF SURVEY RESULTS”, SIE, vol. 1, pp. 406–419, May 2021, doi: 10.17770/sie2021vol1.6173.