[1]
T. Zuziak, O. Lavrinenko, O. Marushchak, L. Semenovska, and O. Klochko, “A METHODOLOGY TO STUDY PEDAGOGICAL EDUCATION OF UKRAINE: THE REGIONAL DIMENSION”, SIE, vol. 1, pp. 796–809, May 2021, doi: 10.17770/sie2021vol1.6315.