TEACHERS’ AND PARENTS’ COOPERATION ROLE WITHIN PROVISION OF PEDAGOGICAL PROCESS AT SPECIAL EDUCATION

Ilga Prudnikova, Emilija Cernova

Abstract


In the article, the cooperation topicality is justified as well as teachers’ and parents’ of pupils with moderate and severe intellectual disabilities cooperation role within pedagogic process. The authors of the article define the approach in the base of which there is teachers’ and pupils parents’ cooperation in development of individual education programs. Thanks to which the abilities of the pupils of for pupils with moderate and severe intellectual disabilities are discovered and used as well as the need of these pupils to learn to act themselves is promoted . In the result of the empiric research, it is established that, in the evaluation of all the respondents, the indices over the research have changed with positive dynamics. This certifies that the society influences positively the pupils activities who are involved into the research.

Keywords


cooperation; pedagogic process; individual approach; pupils with moderate and severe intellectual disabilities

Full Text:

PDF

References


All-round education law (1999). Internet access: http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243

Baka A., Grunevalds K. (1998). Grāmata par aprūpi. D. Lapsas tulkojums „Preses nams”, 327 lpp.

Bethere D. (2007). Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām vajadzībām. Liepāja: LiePA, 46 lpp.

Černova, E. (1993). Studentu un mācību spēku sadarbība kā nosacījums nākamā audzinātāja veidošanās procesā. Promocijas darbs, Rīga

Elden, M., Levin, M. (1991). Cogenerative Learning: Getting started. New York: Scholaric, 72 p.

ESM direction Nr. 389 (2009). Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem paraugs [skatīts 2011.09.15.]. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/389-programm.pdf#page=63

Freimanis, I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa, 271 lpp.

Friend M. P. (2005). Special Education: Contemporary Perspectives for School Professionals. Pearson Education. Inc., 594 p.

Geske A., Grīnfelds A. (2006). Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 261 lpp.

Harvey, L., Green, D. (1993). Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol 18 No. 1, p. 9 –35.

Hibnere, V. (1998). Bērna vizuālā darbība. Rīga: RaKa, 198 lpp.

Komenskis, J. A. (1992). Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 232 lpp.

Lieģeniece, D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa, 261 lpp.

Liepiņa S. (2008). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa, 397 lpp.

Mārtinsone K. (sast.), (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa. 284 lpp.

Nīmante D.(2008). Vēlreiz par iekļaujošu izglītību// Skolotājs, Nr. 1, 59. –64.lpp.

Nīmante, D. (1998). Speciālās izglītības laboratorija sākumskolas un pamatskolas skolotājiem. Rīga: „Patnis”, Sorosa fonds Latvija. Conclusions and recommendations of the 48th session of the ICE. Internet access: www.ibe.unesco.org.

Obšteins, K. (1924). Domas par audzināšanu. //Jaunais zemgalietis, Nr.81

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem paraugs, 2009

Špona A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa, 162 lpp.

Tihomirova I. (2010). Bērni ar īpašām vajadzībām vispārizglītojošā skolā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 5.starptautiskā zinātniskā konference. R., RPIVA. 342. – 347. lpp.

Vorobjovs A. (2002). Sociālā psiholoģija. Teorētiskie pamati. Rīga: SIA Izglītības soļi, 340 lpp.

Whyte W. F. (editor) (1991). Participatory Action Research. USA: Sage Publications, 242 p.

Zuber – Skerrit O. (1995). Models for action research. In: S. Pinchen, R. Passfield (Ed.) Moving On: Creative Applications of Action Learning and Action Research. Queensland, Australia: Action Research, Action Learning and Process Management, p.3. – 29.

Выготский, Л.С. (1983). Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5: Основы дефектологии. Москва: Педагогика, 366 с.

Выготский, Л.С. (1991). Педагогическая психология. Москва: Педагогика, 479 c.

Джуринский, А. Н.(1999). История педагогики. Москва: Гуманитарный исследовательский центр «Владос».

Рубинштейн С. Я. (1986). Психология умственно отсталого школьника. 3 – е изд., перераб. и доп. Москва: Просвещение, 192 с.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.131

Refbacks

  • There are currently no refbacks.