CRITICAL COMMUNICATIVE APPROACH IN THE VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION

Irēna Kroiče

Abstract


The author investigates opportunities to apply critical communicative approach in the process of vocational training. To satisfy market demand for competitive and critically thinking experts it is necessary to provide problem oriented and reflexive training.The didactics of social constructivism is based on dialogical relations between teachers and trainees; mutual cooperation results in obtaining new experience, stimulation of cognitive activity, critical thinking and motivation.

 

 


Keywords


vocational education; social constructivism; critical thinvocational education; social constructivism; critical thinking

Full Text:

PDF

References


Būbers, M. (2010). Es un Tu. Rīga: Zvaigzne ABC.

Freire, P. (1970).Pedagogy of the Oppressed. New York: Continium.

Jermolajeva, J.(2011). Jauniešu dialoģiskums/nedialoģiskums viņu uzvedībā konfliktsituācijās un attieksmē pret ekstrēmistisko darbību. A. Špona, V. Sobkins (Zin. red.) Mūsdienu skolēni Rīgā un Maskavā: Salīdzinošais starptautiskais pētījums. Rīga: RaKa, 177.–199. lpp.

Jermolajeva, J. (2015). The Actual Tasks of Development of Dialogism of Students. In SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (Vol. 1, pp. 258-267).

Klafki, W. (1999). Die bildungsteoretische Didaktik im Rahmen kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft. // H.Gudjons, R. Winkel ( Hg.) Didaktische Theorien: 10 Aufl.- Hamburg: Bergmann+Helbig, S.13-34.

Lapiņa, L., Rudiņa, V. (1997). Interaktīvās mācīšanas metodes. Rīga: Zvaigzne ABC.

Purēns, V. (2012). Dialoga metodoloģija un teorija izziņas procesā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 59.-63.lpp.

Vērse, I., Ose, L., Pāvula, I. (2008). Kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā: Pētījuma rezultāti un ieteikumi. Pieejams: http://www.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/Kritiska-domasana-web.pdf.

Vigotskis, Ļ. (2002). Domāšana un runa: Vispārīgās psiholoģijas problēmas. Madona, Eve.

Winkel, R. (1986). Antonomische Pädagogik und Kommunikative Didaktik: Studien zu der Widersprüchen und Spannungen in Erziehung und Schule. Düsseldorf: Schwann,. S.175.

Žogla, I. (2001).Didaktikas teorētiskie pamati.Rīga: RaKa.

Буш, Г.(1985). Диалогика и творчество. Рига: Aвотс.

Выготский, Л. С. (1956). Избранные психологические исследования. Москва: Изд – во АПН.

Курганов, С. Ю. (1989). Ребенок и взрослый в учебном диалоге. Москва: Смысл.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1377

Refbacks

  • There are currently no refbacks.