SOCIAL PEDAGOGICAL ASSISTANCE AT SCHOOL: PERFORMANCE ANALYSIS

Janina Čižikienė, Rita Virbalienė

Abstract


This article analyzes the peculiarities of the social pedagogical assistance at school.
The purpose of social pedagogical assistance is defined in the education governing documents. These documents indicate that it is necessary to help the child to implement his right to education and to guarantee his safety at school. Thus,  effective social pedagogical assistance helps to solve the problems at school: the abuse of psychotropic substances, juvenile delinquency growth, increase of emotional and physical violence, dropping out of school. Effective aid can be achieved through teamwork principles, which require different areas of information, knowledge and skills. The article presents a review of scientific literature and research data which can be applied for improving of social pedagogical assistance at school in order to help students and families by involving various specialists. The study revealed essential factors that affect the social pedagogical assistance organization and real assistance to the student at school.


Keywords


help the student; social pedagogical support; teamwork

Full Text:

PDF

References


Ališauskas, A. (2004). Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio vaiko psichologinė savijauta bendrojo ugdymo klasėje. Ugdymo psichologija,11, 12–17.

Ambrukaitis, J. (2004). Pedagogų nuomonė apie savo pasirengimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų poreikių. Specialusis ugdymas: mokslo darbai, 2 (11), 114–123.

Atutienė, I. (1997). Socialinės problemos mokykloje. Socialinis darbas mokykloje: konferencijos medžiaga. Šilutė: Prūsija.

Auškelis R., Dulinskaitė I., Valantiejienė S. (2010). Lietuvoje įgyvendinamos prevencinės programos. Tarptautinėje praktikoje taikomos prevencinės programos. Vilnius: SPPC.

Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-15 įsakymas Nr. ISAK-941. (2004). Valstybės žinios, Nr. 100-3729.

Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija.Klaipėda: S. Jokužo leidykla.

Bulotaitė, L. (1994). Mokinių psichinio atsparumo ugdymas. Psichologinė pagalba mokyklai: konferencijos medžiaga. Vilnius, 1994, p. 51- 55

Civinskas, R., Levickaitė, V., Tamutienė, I. (2006). Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai. Monografija. Vilnius: Garnelis.

Čižienė, I. (2015). Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ indėlis prevencinės veiklos plėtotei. Downloaded from:http://www.sppc.lt/.

ESPAD 1995, 1999, 2003, 2007, 2011. Downloaded from: http://www.espad.org/.

Galkienė, A. (2005). Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiauliai: ŠU.

Giedrienė, R. (1999). Vaikų psichologinis konsultavimas.Vilnius: Presvika.

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC).Downloaded from:http://www.hbsc.org/

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui // 3.7.2008. KOM(2008) 425 galutinis. Briuselis.

Kučinskas, V., Kučinskienė, R. (2000).Socialinis darbas švietimo sistemoje. Teorinis aspektas. Klaipėda: KU.

Kvieskienė, G. (2005).Pozityvioji socializacija. Vilnius: VPU.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Valstybės žinios, 1991 Nr. 25-593; 2011, Nr. 38-104.

Lithuanian Department of Statistics. Downloaded from: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize.

Lithuania’s Progress Strategy “Lithuania 2030”.Downloaded from: https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/EN_version/Useful_information/lithuania2030.pdf

Merfeldaitė, O. (2005). Socialinės pedagoginės pagalbos komanda ugdymo institucijoje: veiklos prielaidos ir organizavimo ypatumai. Pedagogika, 76, 51-55.

Miltenienė, L. (2004). Pedagogų nuostatos į specialųjį ugdymą ir ugdymo dalyvių bendradarbiavimą: struktūros ir raiškos ypatumai. Specialusis ugdymas: mokslo darbai, 2, 151–165.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 45-2121.

Pedagoginių psichologinių tarnybų organizavimo tvarkos aprašas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 97-4600.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu NR. ISAK-2433 Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo).

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠAC, 2008.

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 88-4220.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 99-4675.

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 92-4396.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Valstybės žinios, 2011, Nr. 92-4395.

UNICEF. Child well-being in rich countries. A comparative overview. 2013. http://www.unicef-irc.org/publications/683 .

Valeckienė, D. (2007). Patyčių tarp bendraamžių prevencijos strategijų mokykloje analizė: užsienio šalių patirtis. Tiltai, 4, 53–52.

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatų įgyvendinimo programa. Valstybės žinios, 2005, Nr. 12-391; 2010, Nr. 8-363.

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos. Valstybės žinios, 2003, Nr. 71-3216.

Žemaitytė, G. (2004). Socialinės pedagoginės pagalbos komandos organizavimo ugdymo institucijoje prielaidos. Pedagogika, 64,23-26.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.