MEDICAL COLLEGE STUDENTS HEALTH CHANGES DURING THE STUDY PERIOD

Rita Geske, Alevtīna Leice, Iveta Strode, Maira Lāce

Abstract


The goal of this research is to analyze the change of students’ physical health during the one year of studies in context of lifestyle. The research participants were 103 Medical College’s students aged 19 to 56 years. All tests, measurements and questionnaires were done at falls of 2015 and 2016. Students’ physical health was evaluated in accordance with Apanasenko’s methods based on investigative anthropometric and functional testing measurements. These measurements included body mass index, lungs vital capacity, strength index, Robinson index and Recovery Heart Rate. Students’ lifestyle habits were determined with the help of questionnaire that included question groups regarding the self-evaluation of health status, health problems and illnesses, eating habits, and physical activities. During the research, lipid parameters in blood were also measured determining the total cholesterol (TC), high-density lipoprotein (HDL) and low-density lipoprotein (LDL).

Keywords


body mass index; BMI, lifestyle; lipid parameter; medical college students; physical health; eating habits

Full Text:

PDF

References


Bohannon, R.W. (2008). Hand–grip dynamometry predicts future outcomes in aging adults. Journal of Geriatric Physical Therapy, 31 (3), (3–10).

Boutayeb A. (2006). The double burden of communicable and non-comunicable diseases in developing countries. Trans R Soc.Trop Med Hyg, 100, 191-199.

Craig C.L. et al. (2003). International Physical Activity Questionnaire: 12-Country Reliability and Validity. Medicine & Science in Sports & Exercise. American College of Sports Medicine. DOI: 10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB

Danilāne, I. & Ļubkina, V. (2009). Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti. Rēzekne: Rēzeknes augstskola.

DeBerard, M. S., Spielmans, G. I., & Julka, D. C. (2004). Predictors of academic achievement and retention among college freshman: A longitudinal study. College Student Journal, 38, 66-81.

Geske, R, Leice, A., Miķelsone,M., & Kudrjavceva, L. (2015). Studējošo jauniešu fizikās veselības saistība ar dzīvesveidu. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs, Rēzekne, 521.-529. lpp. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.468

Gielen, S. et al. (2015). The ESC Textbook of Preventive Cardiology. Oxford.

Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti. (2016). Statistisko datu krājums. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde.

Kapysheva, U.N., Makashev, E.K., & Bakhtiyarova, S.K. (2013). Express Assessment of Population Health in Environmentally Unfriendly Region of Kazakhstan. European Researcher, Vol. 45, No 4, pp. 751–755.

Kaupužs, A. & Lāriņš V. (2009). Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides adaptācijai Latvijā. LSPA Zinātniskie raksti, 21.-28. lpp.

Kyle, U.G. et al. (2004). Bioelectrical impedance analysis – part I: review of principles and methods. Clinical Nutrition, 23, 1226-1243.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020 gadam. (2012). Pārresoru koordinācijas centrs.

Mamo, J. & Fenech, C. (2012). A survey of medical students attending an international student conference. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health, Vol. 4, No 6, 1215-1222.

Pļaviņa, L. (2014). Studentu antropometrisko rādītāju un fiziskās aktivitātes pašnovērtējuma salīdzinošā analīze. The Humanities and Social Science, 22, 86.-90lpp.

Ribinska, L. (2008). Veselības ekonomiskais svars. Doctus Aprīlis.

Robbins, G., Powers, D., & Burgess, S. (2011). A wellness way of life (9th ed.). USA: McGraw Hill.

Rubana, I.M. (2010). Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Izdevniecība RaKa.

Škėmienė L, Ustinavičienė R, Piešinė L., & Radišauskas R. (2007). Peculiarities of medical students’ nutrition. Medicina (Kaunas), 43(2), 145-152.

TANITA Corporation (2008). Body Composition Analyzer SC-330 instruction manual.

Vecenāne, H. (2016). Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanas mijsakarības. Promocijas darbs. Rīga: LSPA.

Vecenāne, H. & Fernāte, A. (2012). Studentu dzīves veida raksturojums – situācijas izpēte Latvijā. LSPA zinātnisko un metodisko rakstu krājums, 2.-12. lpp.

Veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem. (2008). Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi. http://www.vm.gov.lv/ images/userfiles/ uztura_ ieteikumi_ pieaugusajiem.pdf

World Health Organization. (2000). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO Consultation on Obesity. Technical Report Series 894. Downloaded from www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/

Клочко М. Х. (2012). Оценка здоровья студента. Харьков: ХНАГХ.

Михалюк, Е. Л., Малахова, С. Н., Левченко, Л. И. (2012). Анализ состояния здоровя студентов вузов города Запорожя. Слов ожанськие наукова–спортивние вiсник. Запорожье: Запорожский государственнûй медицинский университет, №5 (1).

Саидюсупова, И.С. (2008). Медико-социальная оценка состояния здоровья студентов медицинского ВУЗа и пути совершенствования организаии медицинской помощи. Aвтореферат.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2248

Refbacks

  • There are currently no refbacks.