LEGAL ASPECTS OF OPEN GOVERNMENT AT THE LOCAL LEVEL IN LATVIA

Una Skrastiņa, Juris Radzevičs

Abstract


A municipality should provide its citizens' participation in self-government; in order to increase the public’s awareness of the activities of municipalities and their ability to participate in the discussions, measures must be taken. According to section 101 of the Constitution, every Latvian citizen has the right to participate in the national and local government’s activities. The forms of participation cannot be formal. Separate legal acts in various fields are adopted by the local authorities, and their institutions initiate public discussions. A too extensive and detailed list of participants increases bureaucratic barriers that restrict their participation. The aim of the research study is to analyse the legal aspects of open governance in a municipality in Latvia; through characterizing the problems, which most frequently have been stated in practice, to offer a deeper understanding of the matters addressed by the research study by searching for the best possible legislative regulation. The descriptive, dogmatic, historical, comparative and analytical research methods were used in this research. In order to achieve the aim, the following tasks were defined when analysing policy documents, legislation, conclusions of law scholars - to evaluate the concept of open governance partnership in the context of municipalities and legal aspects of information publicity and access as well as partnership implementation in a municipality.

Keywords


decision-making; municipality; openness; participation

Full Text:

PDF

References


Andersone, I., Čerņevska, I., Kalniņa, I. (2005). Ilustrēta svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots, 891 lpp.

Balodis, R. u.c. (2011) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 864 lpp.

Bāliņa, R., Ēdelmane, I., Grase, I. (2006). Latviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots, 1210 lpp.

Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. (2016). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 351 lpp.

Būvniecības likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 09.07.2013. Stājās spēkā 01.10.2014. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 146 (4952), 30.07.2013.

Council of Europe (1996). Administration and you (Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private Persons). Handbook. Strasbourg: Council of Europe Publishing, p.536.

Eiropas vietējo pašvaldību harta. Starptautisks līgums. Eiropas Padome. Pieņemts 15.10.1985. Strasbūrā. Stājas spēkā 01.04.1997. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 37, 28.02.1996.

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 21.12.2000.. Stājās spēkā 19.01.2001. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”3 (2390), 05.01.2001.

Informācijas atklātības likums. LR likums. Pieņemts 29.10.1998. Stājās spēkā 20.11.1998. Publicēt “Latvijas Vēstnesis” 334/335, 06.11.1998.

Kalniņa, Dz., Kičigins, E., Kvēle-Kvāle, K. (2007). Angļu – latviešu vārdnīca. Rīga: Avots,1241 lpp.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. Saeimas paziņojums. Pieņemts 20.12.2012. Stājas spēkā 20.12.2012. Publicēts “Latvijas Vēstnesis” 6, 09.01.2013.

Latvijas Otrais Nacionālais rīcības plāns. 06.10.2016. aktuālā versija. Ministru kabinets, 23.12.2014. (sēdes protokols Nr. 72, 89.§). Pieejams: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/attachments/ogp_2_plans_aktualizets_05.12.2016.pdfaplūkots 30.12.2017.

Latvijas Republikas Ministru kabinets (2011). Ministru kabineta rīkojums Nr. 672. (prot.Nr.74 20§) Par darba grupu Latvijas dalības nodrošināšanai atvērtās pārvaldības partnerības iniciatīvā. Pieņemts 19.12.2011. Stājās spēkā 19.12.11. Zaudējis spēku 18.06.2013. [b.i.].

Latvijas Republikas Ministru kabinets (2011). Ministru kabineta sēdes protokols Nr.52 (26.§), 2011.gada 13.septembris. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2011-09-13, aplūkots 30.01.2017.

Latvijas Republikas Ministru kabinets (2014). Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, 2014.gada novembris. [b.i.] Pieejams: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/20160210_mkucinskis_vald_prior_gala_vers_0.pdf, aplūkots 30.01.2017.

Latvijas Republikas Ministru kabinets (2014). Latvijas Republikas nacionālās pozīcija Nr. 2. „Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā”, 2014.gada 23.decembris (sēdes protokols Nr.72 89§). Publiski nav pieejams. Aplūkots 30.12.2017.

Latvijas Republikas Ministru kabinets (2015) Ministru kabineta sēdes protokols Nr.66 (49.§) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības nodrošināšanu Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā". Pieņemts 08.12.2015. Publicēts “Latvijas Vēstnesis” 244, 14.12.2015.

Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 15.02.1922. Stājas spēkā 07.11.1922. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 43, 01.07.1993. Pēdējie grozījumi 19.05.2016. Stājas spēkā 14.06.2016.

Latvijas Republikas Tiesībsargs (2014). Laba pārvaldība. 29.12.2014. Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/cilvektiesibas/laba-parvaldiba/, aplūkots 12.01.2017.

Miezaine, Z. (2012) Neatkarīgas novērtēšanas mehānisms: Latvijas progresa ziņojums 2012-2013. Biedrības “Risinājumu darbnīca” sabiedriskās politikas analītiķe. Pirmais progresa ziņojums. Pieejams: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Latvia_final_2012.pdf, aplūkots 22.12.2016.

Miezaine, Z.(2014) Latvija Atvērtas pārvaldības partnerībā – laiks izvirzīt jaunus mērķus. Pieejams:http://providus.lv/article/latvija-atvertas-parvaldibas-partneriba-laiks-izvirzit-jaunus-merkus, aplūkots 27.12.2016.

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža (2012). Ministru kabineta noteikumi nr.309. Pieņemts 02.05.2012. Stājās spēkā 09.05.2012. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”,70 (4673), 08.05.2012.

Open Government Declaration. Pieejams: http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration, aplūkots 30.12.2017.

Open Government Partnership. WHAT IS THE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP? Pieejams: http://www.opengovpartnership.org/about, aplūkots 22.12.2016.

Paris Declaration 4th Global Summit of the Open Government Partnership. Pieejams: https://en.ogpsummit.org/app/uploads/2016/12/OGP-Summit_PARIS-DECLARATION_EN.pdf, aplūkots 30.01.2017.

Par galvaspilsētas Rīgas Pašvaldību. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 10.06.1992. Stājās spēkā 30.06.1992. Publicēts “Ziņotājs”26, 25.06.1992. Zaudējis spēku 09.06.1994.

Par pašvaldībām. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 19.05.1994. Stājās spēkā 09.06.1994. Publicēts “Latvijas Vēstnesis” 61, 24.05.1994. Pēdējie grozījumi 08.10.2015. Stājās spēkā 06.11.2015.

Paziņošanas likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 16.06.2010. Stājās spēkā 01.01.2011. Publicēts “Latvijas Vēstnesis” 102, 30.06.2010. Pēdējie grozījumi 14.06.2012. Stājās spēkā 01.07.2012.

Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā. MK noteikumi Nr.907. Pieņemts 25.08.2009. Stājās spēkā 05.09.2009. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”,141 (4127), 04.09.2009.

Teritorijas attīstības plānošanas likums. LR likums. Pieņemts 13.10.2011. Stājās spēkā 01.12.2011. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”,173 (4571), 02.11.2011.

TVNET/LETA (2016). Cilvēki neuzticas politiskajām partijām, Saeimai un valdībai. 2016.gada 28.decembrī. Pieejams: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/640899-cilveki_neuzticas_politiskajam_partijam_saeimai_un_valdibai, aplūkots 30.12.2016.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 06.06.2002. Stājās spēkā 01.01.2003. Publicēts ”Latvijas Vēstnesis” 94, 21.06.2002. Pēdējie grozījumi 05.05.2016. Stājās spēkā 08.06.2016.

Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений. Конференция МНПО Совета Европы, 01.10.2009. Pieejams:https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eedd4, aplūkots 30.01.2017.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2332

Refbacks

  • There are currently no refbacks.