CONSULTING AND INVOLVING PARENTS IN PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES PROCESS FOR FAMILIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Margarita Jurevičienė, Kristina Rudytė, Odeta Sapelyte, Laima Tomeniene

Abstract


The paper focuses on the issues of parents consulting and their involvement in an educational service process for families at schools. The quality of education and the effectiveness of provision of educational services are considered as an integral part of successful learning. To analyze parental opinion (N=530) towards their consulting and involvement in provision of educational service process quantitative  and qualitative method of data collection have been chosen. According to the parental opinion, the content of consulting should be linked with learning achievements and motivation. Parental involvement is considered through the processes of professional orientation, prevention and organizing social events at school. Though, the fields of self-support groups, organizing teaching-learning programs for families, parental involvement in a formal educational process is considered as a challenging issue.

Keywords


educational services for families; parental consulting; parental involvement in provision of educational services

Full Text:

PDF

References


Epstein, J. L.(2007). Improving family and community involvement in secondary schools. In Condensed from Principal leadership, pp. 16–22.

Gerulaitis, D. (2007). Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo (-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje. Daktaro disertacija, Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Leliugiene, I., & Simavičiute, G. (2010). Pedagoginis tėvų švietimas kaip sėkmingos vaikų socializacijos prielaida, Socialinis darbas, 9(1), 114-121

Ruškus, J., & Mazeikis, G. (2007). Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas: kritinė patirties ir galimybių Lietuvoje refleksija: monografija. VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

The National Progress Program for 2014-2020 (2012). Retrived from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028

The State Education Strategy for 2013-2022 [LR Seimo nutarimas Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo (2013 m. gruodžio 23 d.), Nr. XII-745. Retrieved from: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Trakselys, K. (2010). Tėvų įtraukimas į aplinkos pedagogizavimą taikant andragogines sistemas. Socialinių mokslų studijos, 4(8), 57–68.

Valantinas, A., & Čiuladiene, G. (2012). Tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą: ar tai problema Lietuvos mokyklose? Socialinis darbas, 11(2), 401–410.

Valantinas, A., & Čiuladiene, G. (2013). Tėvų įsitraukimo į mokyklos gyvenimą, mokymosi pasiekimų ir mokytojo darbo vertinimo sąsajos. Socialinis darbas, 12(2), 308–318.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2418

Refbacks

  • There are currently no refbacks.