THE LEGAL SITUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN LATVIA

Judīte Kulačkovska

Abstract


Each year the number of people with disabilities in Latvia increases. More and more children are born with congenital problems. Many opportunities are not used to integrate disabled people in the society. The study aims to evaluate the legal situation in Latvia of both children and adults with disabilities. People with functional disorders are an integral part of society and the legislative framework should prevent their discrimination. While carrying out the analysis of legal framework defining documents, as well as the reflection of personal experience, it was found that the actual situation in the country does not entirely meet with the legal framework. People with special needs in both Latvian statutes and everyday life are still denoted with a term ’invalid’. In assessing the dynamics of the number of disabled children, it was found that the number of such children is increasing.

Keywords


invalid; people with special needs; children; legal protection

Full Text:

PDF

References


Anča, G., Dukure, S., & Kalniņa, U. (1996). Pilnvērtīga brīvā laika pavadīšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Rīga, SDSPA ATTĪSTĪBA

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. (2013). Retrieved from:http://www.lm.gov.lv/upload/2013

Bērni Latvijā 2013. Rīga, Centrālā statistikas pārvalde. Retrieved from: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/berni-latvija-2013-38420.html

Bērni Latvijā 2015. Rīga, Centrālā statistikas pārvalde. Retrieved from: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/berni-latvija-2015-34711.html

Braiens Dž.O. (b.g.). Darba meklēšana un mārketings. Rīga, ADI Phare Famr, Latvijas asociācija „Rūpju bērns”.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (2006) Retrieved from: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

Darba likums.(2001). Latvijas Republikas tiesību akti, Rīga: LR Saeima. Retrieved from: https://m.likumi.lv/doc.php?id=26019

Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) Proclaimed by General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975. Retrieved from: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res3447.pdf

Gabors T. (2004). Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā, cilvēkiem ar funkciju traucējumiem). Rīga: Velku fonds.

Garīgi atpalikušo cilvēku tiesību deklarācija (1971). Retrieved from: http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Garigi_atpalikuso_cilveku_tiesibu_deklaracija.doc

Invaliditātes likums (2010). Latvijas Republikas tiesību akti, Rīga: LR Saeima. Retrieved from: https://likumi.lv/doc.php?id=211494

Invalīds ir cilvēks (2010). Retrieved from: http://www.esmaja.lv/zinas/invalids-ir-cilveks

Izglītības likums (1998 ). Latvijas Republikas tiesību akti, Rīga: LR Saeima. Retrieved from: https://likumi.lv/doc.php?id=50759

Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada publiskais pārskats (2015). Retrieved from:http://www.izm.gov.lv/images/parskati/IZM_2015_gada_publiskais_parskats.pdf

Kā skolas īsteno humānās pedagoģijas principus (2012). Retrieved from: www.izglitiba-kultura.lv/raksti/ka-skolas-isteno-humanas-pedagogijas-principus

Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību (2010). Retrieved from : https://m.likumi.lv/doc.php?id=66352

Par sociālo drošību (2003). Latvijas Republikas tiesību akti, Rīga: LR Saeima. Retrieved from: https://m.likumi.lv/doc.php?id=36850

Paziņojums presei. Eiropas Savienības Padome (2012). Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-117_lv.htm

Rode, O. (2007). Components of Sustainable Education in Folk Pedagogy. Retrieved from: http://www.drustutautskola.lv/lv/ilgtspejiga-izglitiba/petijumi/salvas-amonasvili-individualas-humanas-pedagogija-kritika

Rozenfelde, M. (2016). Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma. Rīga: Latvijas Universitāte. Retrieved from: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/32003/298-55964 Rozenfelde_Marite_mr16007.pdf?sequence=1

Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca (2000).Rīga: SDSPA ATTĪSTĪBA.

Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar īpašām vajadzībām (2009). Retrieved from: http://www.soclp.lv/Media/Default/Dokumenti/socialie_pakalpojumi/soc_rehab_progr.pdf

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums Latvijas Republikas tiesību akti, Rīga: LR Saeima. (2002). Retrieved from: https://m.likumi.lv/doc.php?id=68488

Statistika (2017). Retrieved from: http://izm.gov.lv/images//statistika/prof_izgl/2017_2018/Izglitojamo_skaits_01092017_VIIS_dati_IZM_majas_lapai.pdf

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācija SUSTENTO (2006). Retrieved from: http://www.sustento.lv/section/show/35

Un Standard Rules on the Equalization of Oppoortunities fot Persons with Disabilities (1993). Retrieved from: http://www.equalrightstrust.org/content/un-standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā (2017). Retrieved from: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/valsts-sociala-nodrosinajuma-pabalsts-invaliditates-gadijuma#

World Report on Disability (2011) World Health Organization. Retrieved from:

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//standard%20rules%20on%20equal%20opps.pdf

Latvijā cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos gados ievērojami palielinājies( 2016). Retrieved from: http://nra.lv/latvija/178615-latvija-cilveku-ar-invaliditati-skaits-pedejos-gados-ieverojami-palielinajies.htm

gada publiskais pārskats (2017). Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Rīga. Retrieved from: http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2016_1.puse_www.pdf
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.