TOPICAL TEACHERS' WORK TECHNIQUES IN EDUCATION PROCESS OF PUPILS WITH MENTAL DISORDERS

Marite Rozenfelde

Abstract


The paper describes the study on efficient and less effective teachers' work techniques in lessons, working with pupils with mental disorders and implementing the inclusive educational process that is governed by Latvian national and educational policies. The summary of the answers of comprehensive and special schools' teachers involved in research also indicates a number of additional factors that are significant in the learning process of pupils with mental disorders and can contribute to or reduce pupils' learning achievements.

Keywords


pupils with mental disorders; efficient teachers' work techniques; factors contributing to or reducing learning achievements

Full Text:

PDF

References


Aleksejeva, Z.& Bluša, M. (2002). Bērna psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. Rīga: N.J.M.S.

Apeirons (2007). Atbilstošas vides izveide jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā. Informatīvi izglītojošs materiāls.

Burceva, R., Kalniņa, D., Lanka, Ē. & Pavītola, L. (2013). Skolotāja aktuālās lomas izglītības procesā. Krājumā Pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanas iespējas. Rīga: LU

Freimanis, I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RAKA.

Geske, A.& Grīnfelds, A. (2001). Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: IU RaKa.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam.(2014). Pieejams http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Lanka, A.(1999). Lai bērns skolā justos labi. Skolotājs.Nr.3`

Latvijas NAP 2014. - 2020. (2012). Pieejams http://likumi.lv/ doc.php?id=253919 vai https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=253919

Kroplijs, A. & Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvo pētījumu metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.

Lebeer, Jo. (2015). Mācīšanās kā mācīties iekļaujošā vidē. Jēkabpils: Izglītības iniciatīvu centrs.

Liepiņa, S. (2008) Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Lūsēna–Ezera, I. & Bārdule, K. (2013). Tehnoloģijas mūsdienu skolā- nepieciešamība un izaicinājumi. Biznesa augstskolas Turība XIV starptautiskās zinātniskās konferences “Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness” rakstu krājums. Pieejams http://aurora.turiba.lv/editor/Conference14/vBook/proceeding/pages/LV036_LusenaEzera_Bardule/LV036_LusenaEzera_Bardule.htm

Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: RAKa

Rimma, S. (2000). Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Jumava

Robinson, R., Molenda, M. & Rezabek, L.(2016). Facilitating Learning. Retrieved from https://technologicallyeducated.wikispaces.com/file/view/AECTC2_Learning%282%29.pdf

Rozenfelde,M. (2016). Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma. Promocijas darbs.

Rubana, I.M. (2004). Mācīties darot. Rīga: RAKa

Skola2030 (2017). Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts. Pieejams https://www.skola2030.lv/

Skolotāja profesija Eiropā: prakse, profesijas uztvere un politika. (2015). Eurydice ziņojums. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. Pieejams

http://viaa.gov.lv/library/files/original/skolotaja_profesija_eiropa_GRAMATA.pdf

Šūmane, I. (2012). Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Trembay, Ph.(2007). Special Needs Education Basis: Historical and Conceptual Approach. Retrieved from

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/News_documents/2007/0711Tivat/History_Inclusive_Education.pdf

Koрсaкoвa, Н.K., Mикaдзe, Е.В.& Бaлaшoвa, E.Е. (2002). Неуспевающие дети. Москва: Педагогическое общество России.

Кузнецова, Л.В. (2002). Основы специальной психологии. Москва: ACADEMIA.

Назарова, Н.М. (2000). Специальная педагогика. Pieejams http://www.koob.ru/nazarova_n

Пузанов, Б.П., Коняева, Н. П.& Горскин, Б. Б. и др. (2001). Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Москва: Академия.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3391

Refbacks

  • There are currently no refbacks.