Topical Aspects of Distance Learning in General Secondary Education

Marina Kazakeviča

Abstract


Nowadays education is the most important precondition for existence and development of society. In the world the information and communication technologies and their application in education develop more and more rapidly, encouraging the society to lifelong learning and building a knowledge society. To provide lifelong education in accordance with the interests of the people and concerns of regional socio-economic development, it is important to offer people a second-chance education that can be implemented through introducing distance learning in general secondary education in Latvia. Therefore, it is important to research the specificity of distance learning in general secondary education and to develop and implement distance learning programmes on the basis of theoretical knowledge. This article reveals that Liepaja Evening (shift) Secondary school is designing a distance learning programme with an emphasis on the support system, in which a great contribution is given by subject teachers, consultants, advisors and class teachers who help the students to orientate in the educational process and learning materials, and who encourage, support and motivate the students.

Keywords


Distance education; ICT; learning process; secondary school

Full Text:

PDF

References


Bergsons H. [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://www.encyclopedia.com/topic/Henri_Bergson.aspx skatīts 2012.g. 17. janv.

Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību Nacionālajai izaugsmei un vienotībai 2010. gada 3. novembris [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://www.diena.lv/upload/manual/deklaraacijaparvaldadombrovskavadiitaaministrukabinetaiecereetodarbiibu.pdf, skatīts 2011.g. 10. dec.

Draidena G., Vosa Dž. (2008) Neierobežots. Jaunais mācību apvērsums un septiņas atslēgas tā veicināšanai 5- 320. lpp. [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://macibuapversums.com/gramata/ skatīts 2012.g. 8. febr.

Ivanova, I. Kristovska, I. Slaidiņš (1999) Tālmācības rokasgrāmata – Rīga: IU „Mācību apgāds”, 106.lpp

Izglītības likums 29.10.1998. likums "Izglītības likums" ("LV", 343/344 (1404/1405), 17.11.1998.; Ziņotājs, 24, 24.12.1998.) [stājas spēkā 01.06.1999.] [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759&mode=KDOC skatīts 2011.g. 20. nov.

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvalde Tautas skaitīšana [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/tautas-skaitisana-28290.html skatīts 2012.g. 9. febr.

Meeting learner’s Needs, Implementing and Managing Flexible Learning (1995) – TVU London: Pitman Publishing, 125 p.

Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007. - 2013. gadam. Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojums Nr.111 (Grozījumi MK 09.12.2009.rīk. Nr. 832) – Rīga: 2009. Izglītības un zinātnes ministrija. [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf skatīts 2011.g. 20. nov.

Ozoliņa, I. Slaidiņš, V. Slaidiņš, B. Žuga Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis https://eduspace.lv/macibas/course/view.php?id=318 skatīts 2012.g. 6. janv.

Pamatrādītāji par IKT izmantojumu izglītībā un inovāciju veicināšanā Eiropā 2011. gads [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php skatīts 2012.g. 27. janv.

Programma Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.– 2013.gadam ieviešanai 2008.– 2013.gadam Rīga: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/ProgrammaLV_PKD_040311.pdf skatīts 2012.g. 14. janv.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.514

Refbacks

  • There are currently no refbacks.