Music in school teaching processes through the centuries

Liene Batņa

Abstract


Acquisition of music terms is a significant component in a contemporary music lesson in a comprehensive school nowadays. Methodology of teaching music as a separate branch in Latvia started developing in the beginning of the 20th century with the analysis of music educators’ experience published by I. Palevics. However, music as a subject at school has a longer history therefore it would be important to explore the pedagogic role of music in different periods because during music lessons not only students’ musicality and personal development are facilitated but also the tradition of singing which includes the tradition of Song Festival is maintained. In 2008 the tradition of Baltic Song and Dance Festival was included in the UNESCO List of Representative Human Non-material Culture Heritage. Therefore it is important to explore what pedagogic aspects had provided the vital capacity of Song and Dance Festival tradition throughout centuries. The aim of the article is to analyze the place of music in the pedagogic process in different historic periods. When analyzing the topicality of the article, following aim has been nominated: to explore - how the music learning traditions are formed in Latvian schools, polyphony and choir traditions, teacher education, the knowledge of music teaching inheriting from generation to generation until the.

Keywords


church; Latvian Song Festival; music; music lesson; music teacher; school

Full Text:

PDF

References


Bahmanis, K. (1932). Andrejs Spāģis un viņa laikmets. Rīga.

Fūrmane, L. (1994). Mūzikas izglītības vēsturiskie un teorētiskie aspekti Latvijā 19.gs. un 20.gs. sākumā. Promocijas darbs. Rīga: JVLMA Nr.Z1878, 12. -16.

Kļaviņa, Dz. (1978). Relatīvā solmizācija. Rīga: Zvaigzne.

Kļaviņa, Dz. (1982). Darbs ar skolu jaunatnes koriem. I daļa, Rīga: Māc.iest.met.kab.

Latvijas PSR Pedagogu biedrība, Vidzemes skolotāju semināram 150 gadu. (1989). Rīga: Latvijas PSR tautas izglītības ministrijas izdevniecība.

Obšteins, K. (1930). Paidegoģijas vēsture. Jaunie laiki II daļa, Rīga.

Obšteins, K. (1932). Paidegoģijas vēsture. Audzināšana un izglītība. III daļa, Rīga.

Otto, G. (1904). Die Offentlichen Shulen zu herzoglicher Ziet Mittau (1567-1806).

Ozoliņš, K. (1936). Valkas-Valmieras skolotāju seminārs 1894-1919.,Semināra vēsture. Rīga: Grāmatu apgāds A.Gulbis.

Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam. (1991). Rīga: Zvaigzne.

Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890 līdz 1940.gadam. (1994). Rīga: Zvaigzne.

Rozītis, J. (1929). Dziedāšanas mācības metodika. Rīga: Valters un Rapa.

Rudītis, A. (1935). Skolas Jaunpiebalgā un Rankā (1694-1935). Rīga: Valters un Rapa.

Straube, G. (2005). Ģenerālienes M.E.fon Hallartes rūpe. Rīga: Raka.

Trinīte, B. (2007). Balss un tās traucējumi. Liepāja: Liepa.

Valkas novadpētniecības muzejs. (1989). Jānis Cimze. Valka: Valkas novadpētniecības muzejs.

Valsts centrālais paidagoģiskais institūts 1925.-1930. (1931). Rīga: Jelgavā, komisijā pie A/S Valters un Rapa.

Vītoliņš, J., Krasinska, L. (1972). Latviešu mūzikas vēsture. Rīga: Liesma.

Žukovs, L. (1990). Skolotāju semināri Kurzemē. Rīga: LR tautas izgl.min.Augst.izgl. māc.met.līdz.

UNESKO Latvijas Nacionālā komisija (2013). Dziesmu un deju svētku tradīcija. Pieejams http://www.unesco.lv/lv/kultura/nematerialais-mantojums-2/dziesmu-un-dejusvetku-tradicija-2/dziesmu-un-deju-svetku-tradicija-1/ (access: 24.02.2013).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.568

Refbacks

  • There are currently no refbacks.