SOCIAL PEDAGOGICAL ASSISTANCE FOR STUDENTS WHO EXPERIENCE BULLYING SITUATIONS AT SCHOOL

Ilona Klanienė, Asta Bražinskienė-Gružauskė

Abstract


The frequency of bullying and the consequences for the child's development encourage targeted social pedagogical assistance in Lithuanian schools. The article reveals the opportunities of social pedagogical assistance at school for students who have experienced bullying by peers. The results of the qualitative research (partially structured interviews with school leaders, social pedagogues, and class teachers) are presented. The analysis of the research results has revealed that the following social pedagogical support measures are applied at school: the provision of emotional support, consultations, social skills classes, work with parents, individual conversations  and etc.. The main difficulties identified by the informants in assisting students are the lack of parental cooperation, the passivity of teachers and a lack of staff competencies to deal with bullying situations. By increasing the possibilities of social pedagogical assistance at school, the informants offer to increase parental responsibility, improve pedagogues‘ competencies, cooperate with assistance organisations.


Keywords


class teachers, school, school leaders, social pedagogical assistance, students who experience bullying situations, social pedagogues

Full Text:

PDF

References


Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiunaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda: S. Jokužio leidykla.

Brake, A., Kelly, S. (2019). Camaraderie, Collaboration, and Capacity Building:A Qualitative Examination of School Social Workers in a Year Long Professional Learning Community. The Qualitative report, 24(4), 667-692.

Chester, K.L., Callaghan, M., Cosma, A., Donnelly, P., Craig, W., Walsh, S., Molcho, M. (2015). Cross-national time trends in bullying victimization in 33 countries among children aged 11, 13 and 15 from 2002 to 2010. Eur J Public Health, 25(2), 61-64.

Craig, W., Pepler, D., Blais, J. (2007). Responding to Bullying: What Works? School Psychology International, 28 (4), 1-14.

Gaudiešiūtė, E., Kavaliauskaitė, D. (2020). Vaikų ir paauglių psichikos sunkumai ir pagalbos galimybės mokyklose. Lietuvos situacijos analizė. Retrieved from http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/03/Esamos-situacijos-analiz%C4%97.pdf

Gedutienė, R., Šimulionienė, R., Čepienė, R., et al. (2012). Patyčios elektroninėje erdvėje: jaunesniojo amžiaus paauglių patirtis. Tiltai, 1, 133 – 148.

Girdvainis, G. (2013). Patyčios tarp mokinių bendrojo lavinimo mokykloje: samprata, dalyviai, priežastys ir padariniai. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2 (40), 8-13.

Grigaliūnienė, V, Kontrimienė, A.,Račkauskienė, A. ir kt. (2012). Patyčių psichosocialiniai ir ekonominiai aspektai Kauno bendrojo lavinimo mokyklose. Sveikatos mokslai, 3 (22), 68-71.

Indrašienė, V., Suboč, V. (2008). Tėvų požiūris į socialinės pedagoginės pagalbos mokykloje organizavimą. Socialinis ugdymas, 5 (16), 59–72.

Klanienė, I., Rupšienė, L., Šmitienė, G., Baraldnes, D. (2014). Mokinių lygios galimybės ir ribojimai bendrojo ugdymo mokykloje. Monografija. Klaipėda: Ku leidykla.

Kvieskienė, G. (2015). Sumanioji edukacija – socialinėms industrijoms. Socialinis ugdymas, 41(2), 5-16.

Lithuanian Progress Strategy “Lithuania 2030” Retrieved from https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/EN_version/Useful_information/lithuania2030.pdf

LR švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI–1281. Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/asr

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. (2017). Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2dc533c0100c11e7b6c9f69dc4ecf19f

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“. (2016). Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185

Lukoševičiūtė, J. Šmigelskas, K. (2019). Lietuvos moksleivių pasitenkinimas gyvenimu: HBSC tyrimo rezultatai. Sveikatos mokslai, 29(4), 48-52. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.056

Mavroudis, N., Bournelli P. (2016). The role of drama in education in counteracting bullying in schools. Cogent Education, 3, 1-12.

Merfeldaitė, O. (2007). Socialinės pedagoginės pagalbos efektyvumas mokykloje: klasių auklėtojų požiūris. Socialinis ugdymas, 3 (14), 8-18.

Milton, S.J. (2010). Student’s expierences of aggressive behaviuor and bully problems in Irish schools. Irish Educational Studies, 29 (2), 131 – 152.

Olweus, D. (2011). Patyčios mokykloje. Ką žinome ir ką galime padaryti. Vilnius: Alma Littera.

Olweus, D., Limber, S.P., Flerx, V. C., Mullin, N., Riese, J., Snyder, M., Thyholdt, R., Baraldsnes, A. (2018). Olweus Patyčių prevencijos programa. Įgyvendinimo mokykloje vadovas. Kaunas: Vitae Litera.

Robichaud, M. G. R. (2007). Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje. Vilnius: Baltos lankos.

Targamadzė, V., Valeckienė D., (2007). Patyčių bendrojo lavinimo mokyklose samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas. Acta Pedagogika Vilnensia, 19, 159-171.

Trakšelys, K., Martišauskienė, D. (2016). Švietimo paslaugų kokybė: efektyvumas, rezultatyvumas, prieinamumas. Tiltai, 1 (73), 191-205.

Vareikienė, I. (2011). Mokinių patyčios ir jų prevencijos galimybės Kauno miesto mokykloje. Daktaro disertacija. Kaunas: LSMU.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6299

Refbacks

  • There are currently no refbacks.