PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR THE DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN BY MEANS OF DRAMATIZATION

Olena Demchenko, Inna Stakhova, Maryna Davydova, Iryna Larina, Yulia Lymar, Svitlana Strilets

Abstract


The necessity and main directions of preparation of future teachers for work with gifted children of preschool and primary school age are shown. The author's definition and structure of readiness of future educators to work with gifted children are presented. The signs of giftedness are analyzed and the characteristics of different types of giftedness are presented. The importance of identifying talented individuals in an educational institution and creating a developmental environment for the development of their abilities and creative self-realization is substantiated. The importance of theatrical activity for the development of general and special abilities, creativity, talent and the formation of non-cognitive qualities of preschool and primary school children is shown. The results of diagnostics of awareness of future teachers with the theoretical and methodological principles of using theatrical activities as a means of developing children's talents are presented. The main directions of training future teachers in the educational process of higher education institutions, aimed at mastering students' special knowledge, development of professional qualities, skills and abilities necessary for the use of dramatization in working with different categories of potentially gifted children.

Keywords


giftedness, gifted child, gifted children, types of giftedness, creativity, preparation of educators to work with gifted children, theater, theatrical activity

Full Text:

PDF

References


Antonova, O.A. (2006). Shkolnaia teatralnaia pedahohyka kak sotsyalno-kulturnыi fenomen. Sankt-Peterburh.

Bulatova, O.S. (2001). Pedahohycheskyi artystyzm. M.: Akademyia.

Chervinska, I.B. & Kiral, L.I. (2014). Formuvannia u molodshykh shkoliariv interesu do navchannia zasobamy teatralnoi pedahohiky. metodychnyi posibnyk. Uzhhorod.

Davydova, M.O., Kovtun, A.V. & Shevchenko, N.O. (2020). Tekhnolohiia formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh vykhovateliv. Innovatsiina pedahohika, Vypusk 28, 151-156.

Demchenko, О., Koval, T., Vatso, M., Limar, Ju. & Turchina, І. (2020). Development of a reflective component of future teachers' readiness to work with gifted children during training. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, І, 119-132. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.4987.

Demchenko, O., Kit, G., Holiuk, O., & Rodiuk N. (2018). Development of future teachers’ subjectivity in the context of preparation for working with gifted children. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, II, 507-519. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3167

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text.

Freinet, E. (1997). Erziehung ohne Zwang: Der Weg Celestin Freinets. Stuttgart, 188 s.

Imber, V.I. (2018). Educational Cooperative Learning Between the Teacher and the Students Using Smart Board Tools. Information Technologies and Learning. Tools, 64 (2), 119. DOI https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.1950.

Khilya, A., Kolosova, O., Sarancha I. & Kazmirchuk N. (2020), Psychological and Pedagogical Readiness of Students for Professional Activities in an Inclusive Environment. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. May 22 th -23 th, 363-373. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.5124.

Komenskyi, Ya.A. (2006). Zakony dobre orhanizovanoi shkoly. Yz Ye.I.Kovalenko, N.I.Bielkina (ukl.) Istoriia zarubizhnoi pedahohiky. Khrestomatiia. (90-104). Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Lazarenko, N. (2016). Kultura movlennia yak nevidiemna skladova kliuchovykh kompetentnostei suchasnoho pedahoha. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Filolohiia (movoznavstvo), Vyp.23, 36-42. Vinnytsia : TOV «Firma «Planer».

Liubchak, L.V. (2018). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do orhanizatsii teatralizovanoi diialnosti ditei doshkilnoho viku. Osvitnii dyskurs, Vypusk 9, 11-12. Pedahohichni nauky, 91-103 . Kyiv: «Vydavnytstvo «Hileia»..

Makarenko, A.S. (1988). Pedahohycheskaia poэma. M.: Radianska shkola.

Fetyskyn, N. P., Kozlov, V.V. & Manuilov, H. M. (2002). Sotsyalno-psykholohycheskaia dyahnostyka razvytyia lychnosty y malыkh hrupp. M. : Yzd-vo yn-ta psykhoterapyy.

Shakhrai, V. (2012). Orhanizatsiia teatralno-ihrovoi diialnosti shkoliariv yak zasobu yikh sotsialnoho rozvytku v protsesi navchannia. Ridna shkola, №1–2, 33-38.

Shtainer, R. (1996). Yskusstvo vospytanyia. Metodyka y dydaktyka. M.: Parsyfal.

Volynets, L. (2009). Tendentsii rozvytku zahalnoi mystetskoi osvity v krainakh Yevropeiskoho soiuzu. Porivnialno-pedahohichni studii, № 2. Retrieved from http://pps.udpu.edu.ua/issue/view/936
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6301

Refbacks

  • There are currently no refbacks.