CHILD DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN PRESCHOOL PEDAGOGICAL EDUCATIONAL PROCESS

Authors

  • Anna Līduma Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2014.1126

Keywords:

pedagogical process content, preschooler‟s development, preschool education dynamics

Abstract

The article analyzes the preschool educational work. The preschool education dynamics in 5 – 7 olds‟ compulsory preparation opportunities for school in preschool institutions and schools are compared. The opportunities of the holistic child development facilitation at the preschool educational institutions and in the preschool classes at the interests education institutions are characterized. An insight into development of the preschool education content is provided. Responsibility for the child readiness for school by teachers, parents and medical health staff is focused on. An insight into the preschool pedagogical process at x primary school is provided. The necessity for balance in theory and practice is pointed out for the accomplishment of mobile work at teachers‟ further education development at preschool. Conclusion is drawn that the adult support is significant in promotion of the child development

References

CSP: šā gada pirmajos deviņos mēnešos pieaug dzimstība, samazinās mirstība. Pieejams: http://www.la.lv/csp-sa-gada-pirmajos-devinos-menesos-pieaug-dzimstiba-samazinasirstiba/

CSP datu bāzes. Pieejams: http://data.csb.gov.lv

Dēķens, K. (1919). Rokasgrāmata pedagoģijā. Rīga: Kultūras Balss.

Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldību izglītības iestādēs, izstrādei. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolasizgl/ 7622.html

IZM dati par pirmsskolas izglītību, 2012, Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/ programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf

Izglītības un zinātnes ministrijas publiskie pārskati. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/ministrija/ publikacijas/parskati.html

Līduma, А. (2013). Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā pieredze XXI gs. Latvijā. Pirmsskolas pedagoģijas teorija praksei. Rīga: Librum.

Likumi. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Ministru kabineta noteikumi Nr.533. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=250854

Ministru kabineta noteikumi Nr.533. Rīgā 2012.gada 31.jūlijā (prot. Nr.42 21.§). Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=250854

Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2011. gadā, Rīga, LR Labklājības Ministrija, 2013. 28.-30. lpp., Pieejams: www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu.../lmzino_060114.pdf

Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2012. gadā, Rīga, LR Labklājības Ministrija, 2013., 56.-57. lpp. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/lmzino_060114.pdf

Pirmsskolas izglītības mācību satura programma, kods 01011111, Pieejams: http://visc.gov. lv/ vispizglitiba/saturs/ dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf

Pirmsskolas izglītība. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/visparejaizglitiba/ pirmsskolas-izgl.html

Puškarevs, I. (2001). Attīstības psiholoģija. Rīga: RaKa.

Reģistri un statistika. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistikavispareja/ 9576.html

Skolas gaitas septiľu gadu vecumā sākuši 84,5% bērnu. Pieejams: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/ 475280- skolas_gaitas_septinu_gadu_vecuma_sakusi_845_bernu

Rindā uz pašvaldības bērnudārzu Rīgā gaida 2395 bērni. http://www.tvnet.lv/zinas/ latvija/527711-rinda_uz_pasvaldibas_bernudarzu_riga_gaida_2395_berni

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: Raka.

VISC, 2010–2011 Pilotprojekts "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija". Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/pirmsak_old.shtml

septembrī skolas gaitas sāks teju 23 tūkstoši pirmklasnieku. Pieejams: http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/123942-1-septembri-skolas-gaitas-saks-teju-23- tukstosi-pirmklasnieku.htm

/2015.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/ 2014/aktualitates/Aktualitates_250814.pdf

Выготский, Л. С. (1997). Вопросы детской психологии. СПб: Союз..

Немов, Р.С. (1994). Психология. Учебник для студентов ВПУЗ. Кн. 2. Психология образования. Москва: Просвещение: Владос.

Эльконин, Д. Б. (1989). Избранные психологические труды. Москва: Педагогика.

Downloads

Published

2015-09-01

Issue

Section

Articles