SCHOOLCHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE ASPECT OF THE PEDAGOGICAL PARADIGM CHANGES

Authors

  • Mārite Rozenfelde Rezekne Academy of Tehcnologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2015.1143

Keywords:

Pedagogical paradigm, students with special needs, inclusive education

Abstract

The reasons of the pedagogical paradigm shift in general are discussed in the paper; the distinctive attitudes, leading approaches and the 20th and the 21st century paradigms on the education of the schoolchildren with special needs are reviewed; comparison of the medical and social paradigm on the education of the students with special needs is carried out.

References

Ainscow, M. (2004). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Downloaded from https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/ DOCUMENTOS, %20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Developing%20educational%20inclusive%20setings.pdf (access 21.01.2014.)

Ainscow, M., Miles, S. (2008/a). Making Education for all inclusive: where next? Prospects quarterly review of comparative education. Nr.145. UNESCO.15-34p.

Ainscow, M., Miles, S. (2008/b). Developing inclusive education systems: how can we move policies forward? Downloaded from http://www.edu.am/DownloadFile/66eng-Mel_Ainscow.pdf (access 15.07.2015.).

Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London and New York: Routledge.

Barnes,C., Sheldon, A. (2007). Emancipatory’ Disability Research and Special Educational. Chapter 17 in Florian L. (ed.) The Sage Handbook of Special Education. Downloaded from http://disabilitystudies.leeds.ac.uk/files/library/Barnes-Research-and-SEN.pdf (12.03.2014.)

Befring, E. (2001). The Enrichment Perspective: A special Educational Approach to an Inclusive school. Book: Education - Special Needs Education. An introduction. Oslo: Unipub forlag.

Blūma, D. (2013). Paradigmu maiņa izglītībā. Grāmatā Pārmaiņu un kvalitātes vadība izglītības iestādē (Autori: Blūma, D., Celma-Zīda, D., Gineite, M., u.c.). R: LU

Booth, T. (2000). INCLUSION IN EDUCATION: PARTICIPATION OF DISABLED LEARNERS. World Education forum. Downloaded from http://www.unesco.org/education/wef/en-leadup/findings_inclusion.shtm (skat.12.04.2015.)

Bricout, J., Poterfield, S.,Tracey, C., Howard, M.(2004). Linking Models of Disability for Children with Developmental Disabilities. Downloaded from http://cmhsr.wustl.edu/Resources/Documents/Linking%20models%20of%20disability%20for%20children%20with%20developmental%20disabilities.pdf (skatīts 21.02.2015.)

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Eksperiments by Nature and Design. Cambridge MA: Harvard University Press.

Carson, G. (2009). The Social Model of Disability. Downloaded from www.ukdpc.net/.../Social%20Model%20of%20Disability2 (sk.12.05.2015.).

Davidova, J. (2013). Mūsdienu pedagoģiskās paradigmas. Pieejams http://profizgl.lu.lv/ mod/book/tool/print/index.php?id=12113&chapterid=2687

Dewey, J. (1916). Democracy and education. Downloaded from https://archive.org/ stream/democracyeducati1916dewe/democracyeducati1916dewe_djvu.txt

Dyson A., Millward, A. (1997).The reform of special education or the transformation of mainstream schools? London and New York: Routledg.

E-apmācības ar mentora atbalstu, (b.g.) Downloaded from macies.celotajs.lv/ mod/resource/view.php?id=178

EURYDICE (2002). Pamatkompetences. Pieejams http://www.aic.lv/ar/gramatas/ Eurydice_pamatkompetences_Latviski.pdf (sk.21.07.2015.).

Guseva, V. (2012). Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā.” Promocijas darba kopsavilkums.

Hofzess, T. (2008). Ceļā uz iekļaujošo izglītību: kā tas ietekmē skolotāja izglītību. Skolotājs.Nr.6.

Izglītība pārmaiņām: ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās. rokasgrāmata. (2004). Pieejams http://videsskola.lv/attachments/020_Rokasgramata.pdf (sk.21.09.2014.)

Kaplan, D. (2000). The Definition of Disability - Perspective of the Disability Community. Downloaded from http://www.peoplewho.org/debate/kaplan.htm

Lang, R. (2007). The Development and Critique of the Social Model of Disability. Downloaded from https://www.ucl.ac.uk/lcccr/centrepublications/workingpapers/ WP03_Development_Critique.pdf (20.07.2015.).

Lasmanis, A. (2010).Mācību retrospektīvs raksturojums un perspektīva izglītības iestādē. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=517&chapterid=1470 (skatīts 15.07.2015.)

Malofejevs, N. (2008). Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija. Rēzekne: RA izdevniecība.

Oliver, M. (1990).The individual and social models of disability. Downloaded from http://disabilitystudies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-dis.pdf (20.09.2014)

Rye, H. (2001). Helping children and Families with Special Needs:A resource – Oriented Approach. Book: Education - Special Needs Education. An introduction. Oslo: Unipub forlag.

Rieser, R., Peasley, H. (2002). Disability Equality in Education . Inclusion in Schools. Downloaded from www.msmt.cz/file/11800_1_1/

Silas, D. Social Model vs. Medical Model of Disability. Downloaded from http://www.specialeducationalneeds.co.uk/social-model-vs-medical-model-of-disability.html

Tiļļa, I. (2005). Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Monogrāfija. Rīga: RaKa.

UNICEF (2011), The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education in the CEECIS Region. Downloaded from http://www.unicef.org/ceecis/Background_NoteFINAL%281%29.pdf)

Vickerman, Ph. (2011). Models of Disability and Special Educational Needs. Pieejams http://www.ttrb3.org.uk/models-of-disability-and-special-educational-needs/#tabs-288-0-1 (13.07.2015.).

Žogla, I. (2001/a). Pedagoģiskā paradigma un didaktiskais modelis. Vispārīgā didaktika un audzināšana. R: Izglītības soļi, 28 -33 lpp.

Žogla, I. (2001/b). Didaktiskie modeļi augstskolā. Skolotājs, Nr.6,19-26 lpp.

Дьюи, Д. (2001). Реконструкция в философии. Москва: Логос.

Maлофеев, Н.Н. (2009). Cпециaльное образование в меняющемся мире. ЕВРОПА. Москва: Просвещение.

Downloads

Published

2016-06-29

Issue

Section

Articles