SUPPORT SYSTEM FOR PROMOTING THE PROCESS OF INCLUSION OF LEARNERS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS

Authors

  • Marite Rozenfelde Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2018.3610

Abstract

One of the greatest challenges for a sustainable development is providing all individuals of a community with equal opportunities, that such opportunities would be created for and offered to individuals of various generations as well as to those within the frame of one generation. The degree to which people with special needs can take part in different processes of social life is the indicator of democracy of every country.

References

Ainscow, M. (1995). Education for All: Making It Happen.The International Special Education Congress, Birmingham, UK, 10-13 April. Downloaded from www.eenet.org.uk/ resources/…/makingit happen.doc

Ainscow, M. (1999). Understanding the development of Inclusive schools. London: Palmer Press.

Ainscow, M. (2007). From special education to effective schools for all: a review of progress so far. In Florian, L.(ed.) The SAGE Handbook of special education. London: SAGE Publication.

Ainscow, M., Dyson, M., & Weiner, S. (2013). From exclusion to inclusion: ways of responding in schools to students with special educational needs. Download from files.eric.ed.gov/fulltext/ED546818.pdf

Barnes, C., & Sheldon, A. (2007). Emancipatory’ Disability Research and Special Educational. Chapter 17. In Florian L. (ed.) The Sage Handbook of Special Education. Downloaded from http://disabilitystudies.leeds.ac.uk/files/library/Barnes-Research-and-SEN.pdf

Birkett, V. (2004). How to support and manage teaching assistants. Cambridge: LDA, UK.

Booth, T. (2000). Inclusion in Education: Participation of Disabled Learners. World Education forum. Downloaded from http://www.unesco.org/education/wef/en-leadup/findings_ inclusion.shtm

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol, CSIE.

Būts, T., & Einskovs, M. (2008). Indekss. Pieejams Latvia-education-inclusiveindekss_ market.pdf

Danielsa, E.R., & Steforda, K. (1999). Iekļaujošas klases radīšana. Rīga: Sorosa fonds - Latvija.

Dyson, A. (2010). Developing inclusive schools: three perspectives from England. DDS – Die Deutsche Schule 102 (2/2010), 115-129

EADSNE (1998). Early intervention in Europe: Organisation of Services and Support for Children and their Families. Trends in 17 Europian Countries. Edit. V.Soriano.

Education White paper 6 (2001). Special Needs Education. Building an inclusive education and training system. PRETORIA: ELSEN Directorate, Department of Education. Downloaded from http://www.info.gov.za/whitepapers/2001/educ6.pdf

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Izglītība iekļaušanai: līdzeklis cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību.” (2011). Pieejams http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011: 018:0018:0023:LV:PDF

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2009). Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekļaujošā izglītībā.

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2011/c). Iekļaujošas izglītības politikas ieviešanas plānošana. Pieejams https://www.european-agency.org/sites/default/files/ mipie_MIPIE-summary-of-proposals-LV.pdf

Ervwin, E.J., & Soodak, L.C. (2003). I never I Could Stand Up to the system: Families perspectives on Pursuing Inclusive education. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education (Second Edition). Diane Ryndak and Douglas Fisher, Editors. TASH.USA. Baltimore.

Evans, J., Lunt, I., Wedel, K., & Dyson, A. (1999). Collaborating for Effectivness. Impowering Schools to be Inclusive. USA, Philadelphia; Open University Press. Buckingham

Florian, L. (1998). Inclusive practice: what, why and how. In Florian. L., Rose R., Tilstone, C. London (ed) Promoting inclusive peractices. Routledge.

Giangreco, M.F., Broer, S.M., & Edelman, S.W. (2003). The Tip of the Iceberg: Determining Whether Paraprofessional Support is Needed for Students With Disabilities in General Education Settings. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education .TASH. Baltimore. USA.

Guseva, V. (2012). Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Promocijas darba kopsavilkums.

Herbert, M. (1974). Emotional Problems of Development in Children. London: Academic Press Inc.

Hunt, P., Doering, K., Hirose-Hatae, A., Maier, J., & Goetz, L. (2003). Across –Program Collaboration to Support Students With and Without Disabilities in a General Education Classroom. The Foundations of Inclusive Education: A Compendium of Articles on Effective Strategies to Achieve Inclusive Education TASH. Baltimore. USA.

Jenkinson, J.C. (1997). Mainstream or special? Educating students with disabilities. London: Routledge.

Jonssons, T. (2006). Iekļaujošā izglītība. Rīga: Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons.”

Kolmens, P. (2004). Vecāki un bērni. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās. Rīga: Avots.

Kravalis, J. (1996). Latvijas speciālās skolas 1840-1996. Rīga: Mācību grāmata.

Kroplijs, A., & Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvo pētījumu metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.

Liepiņa, S. (2003). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Malofejevs, N. (2008). Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija. Rēzekne: RA izdevniecība.

Mason, H. (2002). Definition of Integration and Inclusion. Downloaded from http://www.icevi-europe.org/tt/ttw3/topic5.html

Maļicka, J. (2004). Piederības izjūta un mācību motivācija. Rīga: Raka.

Mason, M., & Reiser, R. (2000). Altogether better: From specials needs to equality in education. London: Comic Relief.

Meijer, C.J.W., & PIjl, S.J., Hegerty, S. (1997). Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledg.

Miles, S. (2000). Overcoming Resource Barriers: the challenge of implementing inclusive education in rural areas. Enabling Education Network (EENET). Downloaded from http://www.eenet.org.uk/resources/docs/bonn_1.php

Mitchell, D. (2009). Inclusive education. Downloaded from http://www.cedol.org/wp-content/uploads/2012/02/55-57-20091.pdf

Nīmante, D. (2008). Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts. Sociālā pedagoģija. Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte

North, M., & McKeown, S. (2005). Meeting SEN in the Curriculum: ICT.D. Fulton publishers.

Oliver, M. (1990). The Individual and Social Models of Disability. Downloaded from http://disabilitystudies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-dis.pdf

Pathways to inclusion (2005). A Guide to Staff Development. University of Iceland press. The ETAI Project.

Peters, J. (1999). What is Inclusion? Downloaded from fisherpub.sjfc.edu/ur/vol2/iss1/5/

PVO (2003). Startautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija. Pieejams whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241545429_lav.pdf

Ras, S. (2008). Inclusive Education. An overview of international experiences and approaches. Downloaded from http://www.lightfortheworld.nl/docs/policies-and-papers/inclusive-education.pdf?sfvrsn=8

Reid, G. (2006). Learning styles and inclusion. P.Chapman Publishing.

Rieser, R. (2013). Teacher Education for Children with Disabilities. Download from http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Teacher_education_for_children_disabilities_litreview.pdf

Roth, M., & Szamoskozi, S. (2005). Kognitīvās atslēgas. Mācīšanās kā mācīties iekļaujošā vidē. Jēkabpils: IIC.

Rouse, M. (2008). Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? Download from www.abdn.ac.uk/eitn/uploads/files/.../EITN-1-Rouse.pdf

Rouzs, M. (2006). Skola visiem: kāpēc un kā? Iekļaujošā skola iekļaujošā sabiedrībā. Red. A.Tūna. Rīga: IAC

Rupmeja, R., & Koķe, T. (2001). K. G. Jungs mūsdienu skolai. Rīga: RaKa.

Rye, H. (2001). Helping children and Families with Special Needs:A resource – Oriented Approach. Education - Special Needs Education. An introduction. Oslo: Unipub forlag.

Samuseviča, A. (2012). Sadarbība jauniešu sociālās atstumtības mazināšanā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA izdevniecība.

Silverman, J.C. (2007). Epistemological Beliefs and Attitudes Toward Inclusion in Pre-service Teachers. Teacher Education and Special Education. The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, Vol. 30, No. 1. Downloaded from http://tes.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/1/42

Stangvik, G. (1997). Beyond schooling. Integration in a policy perspective. Inclusion. Implementation and approaches. London and New York: Routledge.

Stubbs, S. (2008). Inclusive Education.Where there are few resources. Downloaded from http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf

Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa.

Šūmane, I. (2012). Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., & Smith, S.J. (2004). Exceptional Lives. Special Education in todays schools. USA: Pearson Prentice Hall.

UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO.

UNESCO (2001). Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms.

UNESCO (2005a). Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms. France: Paris.

UNESCO (2005b). Young Views on Special Needs Education. Results of the Hearing in the European parliament.

UNESCO (2008/b). Starptautiskās izglītības konferences 48.sesijas secinājumi un rekomendācijas. Pieejams http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/starpt_ pieredze/geneva.pdf

Winzer, M.A. (1993). The history of special education. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.

Wolfendale, Sh. (1987). Primary schools and Special Needs.Policy, planning and provision. Biddles LTD., Guildford and King’s Lynn.

World Health organization (2001). The world health report 2001 - Mental Health: New Understanding, New Hope. Downloaded from http://www.who.int/whr/2001/en/

Дьюи, Д. (2001). Реконструкция в философии. Москва: Логос.

Maлофеев, Н.Н. (2009). Cпециaльное образование в меняющемся мире. ЕВРОПА. Москва: Просвещение.

Downloads

Published

2018-09-18

Issue

Section

Articles