DESCRIPTION OF THE 7-YEAR CHILDREN’S 1ST GRADE SOCIAL ADAPTATION MODEL

Authors

  • Līga Āboltiņa Unversity of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2013.6

Keywords:

a research model, a 7-year-old child, social adaptation, social adjustmen

Abstract

Most studies on 7-year-old children's social adjustment in school focus on situation characterization by setting the adjustment process as a problem instead of offering possible solutions (OECD, 2001; OECD, 2006). According to theoretical knowledge and practical observations the purpose of the article is to promote 7- year-old children's social adjustment in school, creating a model of a 7-year-old child’s social adaptation in 1st grade. The article reveals the key aspects that affect the 7- year-old children's social adjustment, as well as describes the model components that determine the 7-year-old children's social adjustment in 1st grade.

References

Andersone, R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa.

Andersone, R., Āboltiņa, L., Lanka, A., Tunne, I. (2011). Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija. Rīga: VISC.

Āboltiņa, L., Bērziņa, Ţ., Kaša, R., Kļave, E., Līdaka, A., Lulle, A., Rakēviča, I. (2008). Pirmsskolas kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai. Valsts Prezidenta kanceleja Stratēģijas analīzes komisija.

Bronfenbrenner, U.(1994). Ecological models of human development. In T.Husen & T.N.Postlethwaite (Eds.), Internacional encyclopedia of education (2 ded.,Vol.3).Oxford: Pergamon Preee/Elsevier Science.

Buss, D. M. (1991). Evolutionary personality psychology. Annu.Rev.Psychol.42, pp. 459-491.

Čehlova, Z. (2002). Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga.:RaKa.

Černova E., Drelinga, E., Felce, B., Guseva, V., Ignatjeva, S., Iliško, Dz., Kadiķe, G., Krastiņa, E., Makarevičs, V., Milaša, I., Pipere, A., Plociņa, D., Salīte, I., Sidoroviča, I., Ūzuliņa, S., Volāne, E., Valdemane, I., Zdanovska, E. (2008). Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas. Daugavpils Universitāte, Ilgtspējīgas izglītības institūts.

Dean, J. (2000). Improving children’s learning: effective teaching in the primary school. London: Routledge.

Garleja, R. (2006). Cilvēkpotenciāls sociālajā vidē. Rīga: RaKa.

Huber, G. L., Roth, J. H. W. (1999). Finden oder suchen? Lehren und Lernen in Zeiten der Ungewiflheit. Schwangau: Ingeborg Huber Verlag.

Karpova, Ā. (1998). Personības teorijas un to rādītāji. Rīga: Zvaigzne ABC.

Lerner, R.M, Lerner, J. V. (1983). Temperament and adaptacion across life: Theoretical and empirical issues. In P.B.Belts,O.G.Brim,Jr.(Eds.) Life - span development and behavior. Vol. 5. New York: Academic Press.

Lieģeniece, D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa.

Lopes, P., Mestre, J, Guil, R, Kremenitzer, J, Salovey, P. (2012). The Role of Knowledge and Skills for Managing Emotions in Adaptation to School:Aocial Behavior and Misconduct in the Classroom. American Educational search Journal, Numer 4- pp.710. - 742.

Moyles, J. R. et. al. (2003). Interacite Teaching in the Primary School. Philadelphia, 325 p.

Odiņa, I. (2010). Pirmā studiju gada studentu adaptēšanās medicīnas koledţas pedagoģiskajā vidē. Promocijas darbs. Rīga: LU.

OECD (2001). Starting Strong I: Early childhood education and care. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

OECD (2006). Starting Strong II: Early childhood education and care. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

Piaţē, Ţ. ( 2002). Bērna intelektuālā attīstība. Rīga: Pētergailis.

Roth, W. (2006). Sozialkompetenz fördern-In grund- und Sekundarschulen, auf humanistisch-psychologischer Basis.Verlag Julius Klinkhardt.Bad Heilbrunn.S280.

Rothbart, M. K. (1991). Temperament: A development Framework. In Strelau J., Angleitner A. (Eds.) Explorations in Temperament. London; New York: Plenum Press, pp. 61 - 75

Statistikas pārvalde ( 2013). Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā) Pieejams: http://data.csb.gov.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ( 2008). Pieejams: http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/metodiskie_ieteikumi_darba_ar_berniem

Valsts pamatizglītības standarts. – R.:MK noteikumi Nr.530, 2013.

Ţogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.

Божович, Л. И. (1995). Проблемы формирования личности: избранные психологические труды. Под ред. Д.И. Фельдштейна. Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии.

Выготский, Л. С. (2005). Психология развития ребенка. Москва: Эkсмо.

Kулагина, И. Ю .(1998). Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. Москва: УРАО.

Леонтьев, А. Н. (1975). Деятельность сознание личность. Москва.: Политиздат.

Лингарт, Й. (1970). Процесс и структура человеческого учения. Москва: «Прогресс».

Налчаджян, А. А. (1988). Социально - психическая адаптация личности. Ереванн.

Плотинский, Ю. М. (2001). Модели социальных процессов. M.: Логос.

Реан, А. А., Кудашев, А. Р., Баранов, А. А. (2006). Психология адаптации личности. М.; СПб.

Розум, И. Ю. (2006). Психология социализации и социальная адапции человека. M:Речь.

Downloads

Published

2015-09-01

Issue

Section

Articles