THE EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL AWARENESS AND THE SENSE OF BELONGING

Authors

  • Ojārs Rode Tautskola „99 Baltie zirgi” (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2013.7

Keywords:

awareness, belonging, environment, sense of belonging, self-aktualization

Abstract

The problem of the research concerns the sphere of the relations of the environment and individual’s awareness in the aspect of meeting the human’s need for belonging. The research is produced by analyzing literature sources in education,
psychology, philosophy, folklore studies as well as carrying out a study of the process of the formation of the sense of belonging in Latvian folksongs or dainas. The research shows that the sense of belonging is associated with harmony of the individual
and the surrounding environment. It is developed in the space of conditions of the individual’s self-realization that balances the interests of the individual and the society. For the development of a sustainable education model in Latvia, the ideas found in Latvian dainas that have ascertained their sustainability may be of importance.

References

Anspaks, J. (2003). Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa.

Anspoka, Z., & Siliņs-Jasjukeviča, G. (2010). Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. V starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie raksti un konferences referāti. Rīga:RPIVA, 17.-23.lpp. Pieejams: www.rpiva.lv/pdf/5_starpt_zin_konf.pdf . (skatīts 07. 25. 2011.).

Apine, A., & Roga, V. (2010). Klienta identitātes transformācija sociālā darba procesā. Pieejams: http:/www.nacionalaidentitate.lv . (skatīts 25. 07. 2011.).

Augškalne, I., & Garjāne, B. (2010). Pasaules uzskata implikācija izglītībā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. V starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie raksti un konferences referāti. Rīga: RPIVA, 24.-30.lpp. Pieejams: www.rpiva.lv/pdf/5_starpt_zin_konf.pdf. (skatīts 25.07.2011.).

Barons, K., & Visendorfs, H. (1894). Latvju dainas. Jelgava: H.I. Dravnieka-Dravinieka general-komisijā.

Fromms, Ē. (2010). Mīlestības māksla. Pieejams: http://host- .net/gramataselektroniski/ (Skatīts 07.01.2012.).

Jansons, J. A. (1973). Darba vara lielu dara. Tautas dziesmu izlase. Rīga: Liesma.

Kokare, E. (1988). Realitātes poētiskās atveides raksturīgākās īpatnības latviešu folklorā. Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. Red. J. Darbiniece. Rīga: Zinātne, 7.-25. lpp.

Kuurme, T., & Carlsson, A. 2010. The factors of well-being in shools as a living environment according to students' evaluation. Journal of Teacher Education for Sustainability. Vol.12(2), pp. 70-88.

Neville, B. (1999). Towards integraty:Gebserian Reflections on Education and Consciousness. Encounter: Education for Meaning and Social Justice, 12(2), pp. 4-20.

Orska, R. (2006). Sociālās vide ietekme uz skolēnu uzvedību. IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU MĀCĪBU VIDE: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI. Rēzekne: RA, 6.-16. lpp.

Raudupe, R. (2002). Dievatziľa vēdās un dainās. Rīga: Madris.

Роде, О. (2012). Компоненты долгосрочного образования в народной педагогике. «Культура. Наука. Интеграция», выпуск 2 (18), c.41-51.

Дьюи, Дж. (2002). Моё педагогическое кредо. Pieejams: http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/7/9 (Skatīts 01.02.2011.).

Ледлофф, Ж. (2010). Как вырастить ребенка счастливым. Москва: Генезис.

Маслоу, Ф. (1997). Психология бытия. Москва: Рефл-бук.

Руссо, Ж-Ж. (1981). Эмиль, или О воспитании. Хрестоматия по истории зарубеҗной педагогики. Москва: Просвещение.

Сарджвеладзе, Н. (1989). Личность и ее взаимодейсивие с социальной средой. Тбилиси: Мецниереба. Сартр, Ж. П. (2000). Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. Москва: Республика.

Downloads

Published

2015-09-01

Issue

Section

Articles