ADAPTATION PERIOD OF PUPILS: SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECT

Authors

  • Rita Ukstina

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.135

Keywords:

psychological adaptation, social adaptation, socio – pedagogical perspective

Abstract

Analyzing the causes of academic failure of the first class pupils, the child's inability to get involved in the mainstream class is often mentioned as one of them which comes along with low self-esteem and mistrust in his/her intellectual abilities. Therefore in recent years, one of the research fields of social pedagogues is child's adaptation in the first class. This study analyzes the knowledge of various authors on factors that determine the psychological and social adaptation of the child in socio-pedagogical perspective. Theoretical aspects of adaptation are explored in order to determine the causes which hinder successful adaptation, and socio-pedagogical theories are analyzed elaborating support models for the whole class, teachers, parents and individual children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ādlers, A. (1992). Psiholoģija un dzīve. – Rīga: IDea.

Arvanova, I. (2004). Adaptācijas aktualitāte 1. klasē //Skolotājs, Nr.5.

Bebre, R. (2000). Radošas personības adaptācija un neaptācija/ Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgā sociālā vidē. –Rīga: Vārti.

Bēnišs, L. Bērnu un pusaudžu vecuma sociālā pedagoģija. Ievads. – Rīga: SDSPA „Attīstība”.

Cukermane, G., Polivanova, N. (2000). Ievads skolu dzīvē. _Rīga: Pedagoģiskais centrs „Eksperiments”.

Социология знциклопедия. - Минск: Книжний дом 2003.

Dako, P. (1999). Psiholoģijas brīnumainās uzvaras - Rīga: Zvaigzne ABC.

Es gribu iet skolā/ autoru kolektīvs, Kaņepējas R. red. – Rīga: SIA „Puse Plus”, 2003.

Hupercs, N., Šinclers, E.(1995.). Pedagoģijas paatjautājumi / Ievads sociālas pedagoģijas profesijām. /Basic questions of Pedagogy/- Izdevniecība Starn Ķelne un Minhene.

Jonaite, S.(2007). Sociālā pedagoga loma bērnu adaptācijas sekmēšanā sākumskolā / maģistra darbs, 2007.

Korobeinikov, I.(2002). Нарушение и социальная адаптация. – M: Прогресс.

Lasmane D. (2002). Skolēnu adaptācijas process. Skolotājs , Nr. 32.

Lieģeniece, D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. –Rīga; Raka.

Martin, E. (1997). Didaktik der sozialpadagogischen Arbeit: Eine Einfuhrung in probleme und Moglichkeiten. Weinheim/Munchen.

Plaude, I. (2002) Sociālā pedagoģija. – Rīga: Raka.

Schilling, J. (1997). Soziale Arbeit: Entvicklungslinien der Socialpadagogik/ Sozialarbeit. Neuwied/Kriftel/Berlin.

Peins, M. (2005). Mūsdienu sociālā darba teorija.- Rīga: ‘’Attīstība’’.

Plisko, A. (2001). Psiholoģiskā adaptācija .-Rīga: Rosme.

Puntule, I. (2009). 10. klašu skolēnu adaptācija jaunā mācību vidē / maģistra darbs.

Puškarevs, I. (2001). Attīstības psiholoģija. – Rīga: Raka.

School Social Work, Practice, Policy and Research Perspectives, tulkota latviski SIA „J.L.V., 2001.

Skidmore, R. (1994.). Social Case Work Administration: Dynamic Management on Human Relationship / Ed. Fifer.- USA: Allyn& Bacon.

Ukstiņa, R. u.c.(2002). Ģimeņu izglītība sociālajā pedagoģijā. – Rīga: Raka.

Ukstiņa, R. (2002). Intelektuālo spēļu izmantošana 6 – 7 gadus vecu bērnu pašvērtējuma veidošanā / zin.r “Bērna identitātes veidošanās piormsskolas vecumā. – Liepāja: LiePA, 123 – 137.lpp.

Vilciņa, A.(2008). Sadarbības un mijiedarbības ietekme uz sociālā pedagoga darbību / Dzīves jautājumi Nr. 8. – R.: Attīstība, 131. – 139. lpp.

Vorobjovs, A.(2002). Sociālā psiholoģija.- Rīga: SIA ”Izglītības soļi” .

Downloads

Published

2015-05-09

How to Cite

Ukstina, R. (2015). ADAPTATION PERIOD OF PUPILS: SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECT. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 209-221. https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.135