IDENTIFICATION OF CAREER MANAGEMENT SKILLS RELATED PROBLEMS IN THE STUDY PROCESS OF PODOLOGISTS

Authors

  • Mārīte Saulīte University of Latvia (LV)
  • Rudīte Andersone University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1484

Keywords:

career management skills, study process of podologs, medical education

Abstract

Despite the competencies acquired in study process, results of learning, diploma and provided guidance measures podologs as same as other young specialists often lack skills to create successful proffesional career in their field.

At this moment in Latvia, specific proffesion, including podologs, career management skill set is not defined. For students of podology learning of mentioned skills is indirectly integrated in educational process, which is reflected by the study program aims, methods and expected results.The aim of the article is to analyse career management skills identification problems in study process of podologs and in this regard, by empirical research results on podologs career management skills in the study process.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baranova, S. (2012). Docētājiem nepieciešamās kompetences. In A. kolektīvs, Sabiedrība, integrācija, izglītība (pp. 205-216). Rēzekne: RA Izdevniecība.

Barrett, J. (2010). Human rights, sustainability and standing: A humanist perspective. Lower Hutt: The Open Polytechnic of New Zealand. Retrieved 10 2, 2015, from https://www.openpolytechnic.ac.nz/assets/Marketing/Research/Current-working-papers/WP409Humanrightssustainabilitystanding.pdf

Blūma, D. (2006). How a Professional Development Course Helps Higher Education Institutions to Become Learning Organizations. In A. kolektīvs, Humanities and Social Sciences. 3 (52) (pp. 87-105). Rīga: Education Management.

Cedefop. (2011). Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved 10 28, 2015, from www.cedefop.europa.eu/: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6111_en.pdf

Cedefop. (2011). Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects . Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved 11 18, 2015, from www.cedefop.europa.eu/files/6111_en.pdf

Cedefop. (2014). Work programme 2014. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved 12 26, 2015, from http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4129

Conger, J. A., & Riggio, R. E. (2006). The Practice of Leadership: Developing the Next Generation of Leaders. Wiley- 432 p.

Dauber, H. (2009). Grundlagen humanistischer Pädagogik:Leben lernen fur eine humane Zukunft. Klinkhardt: Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

EK. (2009). EK jaunatnes stratēģija 2010-2018. Brisele: EKK. Retrieved 10 8, 2015, from http://lakrs.lv/wp-content/uploads/2015/03/ek_jaunatnes_strategija__2010-2018.pdf

EK. (2012). Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai . Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai, Eiropas Komisija, Strasbūra. Retrieved 12 26, 2015, from http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/LV/1-2012-669-LV-F1-1.Pdf

ELGPN. (2012). Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi. Jiveskile: Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT). Retrieved 10 8, 2015, from http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/latvian/LV_Resource_Kit_web.pdf/

Heim, H. (1998). Humanistische pädagogik. Frankfurt am main: Peter Lang, Europascher Verlag der Wissenschaften-221 s.

Helds, J. (2004). Kooperatīvā mācīšanās un skolēns kā subjekts. Rīga: RaKa.

Huitt, W. (2011). Why study educational psychology? Educational Psychology Interactive. Valdosta: Valdosta State University. Retrieved 11 18, 2015, from http://www.edpsycinteractive.org/topics/intro/whyedpsy.html

Jundzis, T. (2012). Īsā cikla augstākā izglītība Boloņas procesā. In A. kol., Profesionālās izglītības kompetences centra " Rīgas tehniskā koledža" zinātniskie raksti, 10.sējums (pp. 8-10). Rīga: RTU.

Kelberere, R. (2012). Izcila darba snieguma noteicošo kompetenču attīstīšanas iespējas studiju procesa ietvaros. In A. kol., Profesionālās augstākās izglītības kompetences centra " Rīgas tehniskā koledža" zinātniskie raksti, 10.sējums (pp. 55-62). Rīga: RTU.

Kent, U. o. (2015). Employability skills. Retrieved 01 02, 10, from University of Kent Careers and Employability Service: http://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsmenu.htm

Koķe, T. (2006). Studiju programmu produktivitāte: gaidas, realitāte, risinājumi. In A. kolektīvs, LU rakstu krājums „Izglītības vadība” 697.sēj. (pp. 87.-93.lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Komisija/EACEA/Eurydice, E. (2014). Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: studiju pieejamība, studentu noturēšana un nodarbināmība. Luksemburga: Eiropas Savienības publikāciju birojs. Retrieved 10 3, 2015, from http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/165LV.pdf

LR Saeima (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Rīga: Latvijas Republikas Saeima. Retrieved 12 26, 2015, from http://www.liepaja.lv/upload/attistibas_planosana/lias_2030_10jun2010_saeima_apstiprina.pdf

LU PSK (2011). LU PSK studiju programmas "Podoloģija" saturs. Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Medicīnas tehnoloģiju ktedra. Jūrmala: Nepublicēts dokuments.

Macke, G.; Hanke, U.; Viehmann, P. (2009). Hochschuldidaktik. lernen, vortragen, prüfen. Beltz.

OECD. (2014). Skills Beyond School: Synthesis Report,OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD Publishing. Retrieved 12 26, 2015, from http//dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en

Podologa profesijas standarts. (2012, maijs 18). Retrieved janvāris 7, 2016, from http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti2.pdf: http://www.lm.gov.lv/text/80#_ftn1

PSK, LU. (2013). Pašnovērtējuma ziņojums. Jūrmala: LU P.Stradiņa medicīnas koledža. Retrieved 12 10, 2015, from http://www.psk.lu.lv/docs/591/Veselibas%20aprupe%20-%20pasvertejums%20ml.pdf

Scheele, A. (2005). Launch Your Career in College : Strategies for Students, Educators, and Parents. Santa Barbara: ABC-CLIO - 212 p.

Stevenson, I. (2008). Tool, tutor, environment or resource: Exploring metaphors for digital technology and pedagogy using activity theory. Computers & Education/ 51, 836-853. Retrieved 10 2, 2015, from http://www.journals.elsevier.com/computers-and-education

Strods, G. (2012). Kooperatīvās mācīšanās pieredze studentu pašnoteikšanās sekmēšanai. In A. kolektīvs, Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (pp. 61 - 83). Rēzekne: RA izdevniecība. Retrieved 12 10, 2015, from journals.ru.lv/index.php/PSPI/article/download/5/5

Super, C. S. (2001). Opportunities in Psychology Careers. Illinois: VGM Career Books.

Swennen, A., & Klink, M. (. (2009). Becoming a Teacher. Springer - 237 p.

Watts, A. G. (2006, July). Career development learning and employability. The Higher Education Academy, 40 p. Retrieved from https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/id592_career_development_learning_and_employability.pdf

Wells, G. (2001). Learning and Teaching Trough Inquiry. In G. W. California, ACTION, TALK, AND TEXT: THE CASE FOR DIALOGIC INQUIRY. California: Teachers College Press.

Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa- 275 lpp.

Амонашвили, Ш. А. (1989). Чтобы жизнь учителя состоялась. Педагогика наших дней. Москва: Просвещение.

Зеер, Э. (2008). Психология профессий / Э.Ф. Зеер. Москва: М.: Академический проспект, Фонд- 336 c.

Климов, Е. (2004). Психология профессионального самоопределения. Москва: М.: Академия- 304 c.

Сенько, Ю. В. (2000). Гуманитарные основы педагогического образования. Москва: Академия- 235 с.

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Saulīte, M., & Andersone, R. (2016). IDENTIFICATION OF CAREER MANAGEMENT SKILLS RELATED PROBLEMS IN THE STUDY PROCESS OF PODOLOGISTS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 221-230. https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1484