CAUSES OF SCHOOL FAILURES DURING STUDIES IN THE OPINION OF TIE STUDENTS FROM THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW

Authors

  • Henryk Noga Pedagogical University in Cracow (PL)
  • Jana Depešová Univerzita Konštantίna Filozofa v Nitre (SK)
  • Aleksandra Knych Univerzita Konštantίna Filozofa v Nitre (SK)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1486

Keywords:

learning failures, determinants of learning failures, TIE students

Abstract

European Union considers school failure as one of the greatest challenges for the education systems in the unifying Europe. What seems to be essential when considering the problem of educational failure is the question of reasons for lack of success in learning performance. This knowledge may help eliminate some factors and find a solution. The research presented in this paper shows the most important factors determining learning failures at collage in the opinion of TIE students of Pedagogical University in Cracow.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Denek, K. (2002). Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań. Wychowanie na co dzień, 2002, nr 4(5), 15-19.

DeMarie, D. & Aloise-Young, P. A. (2003). College students' interest in their major. College Student Journal, 37(3), 462-469.

Jankowska, D. (2014). Efektywność/efektowność edukacji akademickiej – pomiędzy pragmatycznością a upozorowaniem. In: Karpińska, A., Wróblewska, W. (eds.) Dydaktyka akademicka – wybrane obszary (pp 78-83). Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Karpińska, A. (2010). Kontrowersje wokół pojęcia powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Białystok: Wyd. Trans Humana.

Karpińska, A. (2011). Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej. Białystok: Wyd. Trans Humana.

Knych, A. (2015). Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów ważnym zadaniem szkoły. W: Bánesz, G. (red.) Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov (pp 75-80). Nitra: Pedagogická Faculta UKF.

Kupisiewicz, Cz. (1995). Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny i niektóre środki zaradcze. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Mastalerz, E., Gałązka, E. (2006). Inspiracje do aktywizującej uczniów edukacji ogólnotechnicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Noddings, N. (2006). The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education. New York: Teachers College Press.

Noga, H. (2015). O miejscu edukacji technicznej w systemie kształcenia. Konspekt, nr 1 (54), 20-23.

Noga, H. (2004). Przydatność do pracy absolwentów szkół zawodowych – doniesienia z badań. W: Furmanek, W., Walat, W. (red.) Technika-informatyka-edukacja (36-41). Rzeszów: Wyd, Fosze.

Prauzner, T., Ptak, P. (2014) Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12(14), 273-276.

Ptak, P., Prauzner, T. (2013). Badania czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, 2013 nr 10(13), 274-276.

Pytel, K., Jaracz, K. (2012). Analiza możliwości wykorzystania wybranych hybrydowych układów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9 (12), 243-249.

Pytel, K. (2011). Analiza dostępności i niezawodności dużej elektrowni wiatrowej w wybranych lokalizacjach w Polsce, Journal of KONBiN, 20 (1), 29-36.

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Noga, H., Depešová, J., & Knych, A. (2016). CAUSES OF SCHOOL FAILURES DURING STUDIES IN THE OPINION OF TIE STUDENTS FROM THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 200-208. https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1486