EDUCATIONAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE IN POLAND – SELECTED ISSUES

Authors

  • Tomasz Różański Nicolaus Copernicus University in Toruń (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1538

Keywords:

activity, educational activity, education, educational institutions, elderly person, old age

Abstract

This article is devoted to the issues of educational activity of the elderly in Poland. Defining the term “old age” and drawing attention to the issue of human adaptation to old age were the starting points of the discussion. Next, the most important issues concerning the activity of seniors were raised. Further discussed were the conditions and objectives of the educational activity of older people. An attention was also drawn to the role of institutions, promoting education and culture, in supporting the development of seniors. Moreover, the article refers to the results of selected studies of the issues discussed.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamczyk, M. D. (2015). Aktywnie ku emeryturze [Actively nearing retirement]. Lublin: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Banach, M. (2013). Czas wolny osób starszych [Free time of the elderly]. In: Matejek, J., Zdebska E. (Eds.) Senior w rodzinie i instytucji społecznej [Senior in family and social institution] (pp. 97-107). Kraków: Iris Studio.

Birch, A. (2005). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości [Developmental psychology outline. From infancy to adulthood] (J. Łuczyński, M. Olejnik, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzezińska, M. (2011). Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości [Proactive old age. Strategies of coping with stress in late adulthood]. Warszawa: Difin.

Chabior, A. (2011). Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości [Activation and activity of people in late adulthood]. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Czerniawska, O. (1996). Edukacja osób „Trzeciego Wieku” [The education of 'third age' people]. In: Wujek, T. (Eds.) Wprowadzenie do andragogiki [Introduction to andragogy] (pp. 213-236). Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Fabiś, A. (2006). Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności [The education of seniors – response to the requirements of present day]. Edukacja Dorosłych, 1-2, s. 33-44.

Fabiś, A., Muszyński, M., Tomczyk, Ł., Zrałek, M. (2014). Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne [Old age in Poland. Social and educational aspects]. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K., Chabior, A. (2015). Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej [Human old age. Selected issues of social gerontology]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Halicka, M., Halicki, J. (2002). Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych [Social integration and activity of old people]. In: Synak, B. (Eds.) Polska starość [Polish old age] (pp. 189-218). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Halicka, M., Kramkowska, E. (2011). Aktywność osób starszych i przykłady samoorganizowania się seniorów w Polsce [Activities of old people and examples of self-organization of seniors in Poland]. Trzeci Sektor, 25, s. 36-43.

Halicki, J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze [Education of seniors in terms of the theory of competence. Historical-comparative study]. Białystok: Trans Humana.

Halicki, J. (2009). Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów [Education in old age as a measure to improve the quality of life of seniors]. Chowanna, 2, 203-212.

Jankowski, D., Przyszczypkowski, K., Skrzypczak, J. (2003). Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki [Basics of adult education. An outline of the problematics]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzyżowski, Ł., Kowalik, W., Suwada, K., Pawlina, A. (2014). Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością [Young pensioners in Poland. Between passivity and activity]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Leszczyńska-Rejchert, A. (2010). Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości [Supporting old men – towards old age pedagogy]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Mandrzejewska-Smól, I. (2012). Aktywność edukacyjna seniorów jako forma uczestnictwa społecznego [Educational activity of seniors as a form of social participation]. In: Seredyńska, D. (Eds.) Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości [Social participation in middle and late adulthood] (pp. 152-168). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Mogielnicka, M. (2007). Rola aktywności w życiu ludzi starszych – program warsztatu „Dodać życia do lat” [Activity in old people’s lives – the programme of professional workshop “Add more living to people’s age”]. In: Bugajska, B. (Eds.) Życie w starości [Life in old age] (pp. 371-379). Szczecin: ZAPOL.

Moś, W. J. (2007). Edukacja do życia w starości [Learning how to live a life of old man]. In: Bugajska, B. (Eds.) Życie w starości [Life in old age] (pp. 365-370). Szczecin: ZAPOL.

Muchnicka-Djakow, I. (1984). Czas wolny w klubie seniora [Free time in senior club]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Orzechowska, G. (1999). Aktualne problemy gerontologii społecznej [Current problems of social gerontology]. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Orzechowska, G. (2013). Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku w rozbudowywaniu przestrzeni edukacyjnej [Students of the universities of the third age as a factor of extension of educational space]. In: Fabiś, A. (Eds.) Współczesne oblicza starzenia się [Contemporary aspects of aging] (pp. 127-136). Katowice: Śląsk. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.

Panek, A. (2007). Aktywność wolnoczasowa seniorów jako profilaktyka, terapia, jako styl i sens życia [Free-time activities of seniors as prophylaxis and therapy, the style and meaning of life]. Państwo i Społeczeństwo, 3, 159-168.

Pasik, M. (2006). Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania przystosowania do emerytury [Situational and subjective factors of adaptation to retirement]. In: Steuden, S., Marczuk, M. (Eds.) Starzenie się a satysfakcja z życia [Ageing and life satisfaction] (pp. 301-312). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrasiński, Z. (1997). Dorośli. Problemy rozwoju [Adults. Development problems]. In: Pomykało, W. (Eds.) Encyklopedia Pedagogiczna [Encyclopedia of Pedagogy] (pp. 128-131). Warszawa: Fundacja Innowacja.

Pikuła, N. G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości [The sense of meaning of life of older people. Inspiration to education in old age]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości [Psychology of aging and old age]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki [Social and educational gerontology. An outline of the issues]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej [Social gerontology basics]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Szczeszek, K. (2008). Spokojny wieczór życia? – rozważania nad czasem wolnym w okresie starości [Quiet evening of life? – reflection on leisure time in old age]. In: Tokaj, A. (Eds.) Starość w perspektywie studiów pedagogicznych [Old age in the perspective of pedagogical studies] (pp. 116-131). Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Trafiałek, E. (2003). Polska starość w dobie przemian [Polish old age in the era of change]. Katowice: Śląsk.

Wnuk, W. (2006). Sytuacje trudne osób starszych w perspektywie geragogiki [Old people’s difficulties from the geragogical perspective]. In: Steuden, S., Marczuk, M. (Eds.) Starzenie się a satysfakcja z życia [Ageing and satisfaction with life] (pp. 105-111). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zaorska, Z. (1997). Dodać życia do lat [Add living to man’s age]. Lublin: Wydawnictwo KLANZA.

Zych, A.A. (2010). Leksykon gerontologii [Lexicon of gerontology]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.


Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Różański, T. (2016). EDUCATIONAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE IN POLAND – SELECTED ISSUES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 122-131. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1538