THE PROBLEM OF USING OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN THE LITHUANIAN LANGUAGE AS A LESS WIDESPREAD LANGUAGE IN THE WORLD

Authors

  • Vaiva Zuzevičiūtė Mykolas Romeris University (LT)
  • Laima Ruibytė Mykolas Romeris University (LT)
  • Rūta Adamonienė Mykolas Romeris University (LT)
  • Aušra Stepanovienė Mykolas Romeris University (LT)
  • Birutė Pranevičienė Mykolas Romeris University (LT)
  • Rasa Dobržinskienė Mykolas Romeris University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1547

Keywords:

less used languages, Open Educational Resources, teachers’ competences, teaching and learning quality

Abstract

The demand to promote development of Open Educational Resources (OER) in less used languages is relevant all across Europe. Although numerous education resources are available today, their access in the Lithuanian language is very scarce. The aim of the article is to reveal the importance of OER in the Lithuanian language for the development of teachers’ competences. This is crucial to assure the quality of teaching material by providing a possibility to disseminate innovations, to develop creativity and consistency as well as to share created teaching resources. The article is based on scientific literature analysis and descriptive methods. OER in Lithuanian are crucial to assuring the quality of teaching material by providing teachers a possibility to develop their competences, creativity, and consistency as well as to apply innovations and share the designed resources of teaching.
Supporting Agencies
Mykolas Romeris University

Downloads

Download data is not yet available.

References

„Atviresnis švietimas“. Dažnai užduodami klausimai (2013). Downloaded from: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_lt.htm.

Abarius, P. (2009). Elektroniniai informacijos šaltiniai ir galimybės juos naudoti elektroniniam mokymuisi. Informacijos mokslai, v. 48, p. 7–13. Downloaded from: http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/163/articles/3334/public/7-13.pdf.

Belliston, C. J. (2009) Open Educational Resources. All Faculty Publications. Paper 134. Downloaded from: http://scholarsarchive.byu.edu/facpub/134.

Bradley, L. & Vigmo, S. (2015). Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) rečiau vartojamoms kalboms: situacijos analizės ataskaita. Downloaded from: http://langoer.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=0a8be238-f3c4-480c-bda0-710cb9efd1bf&groupId=395028.

Bradley, L.,&Vigmo, S. (2014). Open Educational Resources(OER) in less used languages: a state of the art report. LangOER consortium http://langoer.eun.org/.

Burneikaitė, et al. (2005). Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės. Vilnius: Švietimo plėtotės centras. Downloaded from http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/knyga.pdf.

Čiarnienė, R. et al. (2012). Informacinių technologijų taikymas studijų procese: palyginamoji analizė. Economics and Management, v. 17 (4), p. 1552–1558. ISSN 2029-9338 (ONLINE). http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.4.3028.

Čiužas, R. (2007). Mokytojo ir mokinio vaidmenų kaita edukacinės paradigmos virsmo sąlygomis. Pedagogika, v. 87, p. 64–70. Downloaded from http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2007/87/64-70.pdf.

Downen S. (2007). Models for sustainable Open Educational Resources. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, v. 3. Downloaded from: http://www.downes.ca/post/33401.

Geser, G. (ed.) (2012). Open Educational Practices and Resources. Austria.

Gudonienė, D. (2011). Naujų IKT metodų taikymas Lietuvos mokyklose. XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai, p. 76–86. Downloaded from http://eia.libis.lt/viesas/Leidiniai/XV_kompiuterininku_konferencijos_mokslo_darbai/KODI2011-md-2-leidimas.pdf.

Gudonienė, D., Rutkauskienė, D., Lauraitis, A. (2013). Pažangių mokymosi technologijų naudojimas ugdymo procese. Informacijos mokslai. Downloaded from http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/163/articles/2064/public/96-107.pdf.

Johnstone, S. M. (2005). Open Educational Resources Serve the World. Educause Quarterly, No. 3, p. 15–18. Downloaded from: http://er.educause.edu/articles/2005/1/open-educational-resources-serve-the-world.

Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. Gairės. Downloaded from: http://www.vlkk.lt/media/public/file/Nutarimai/Kalbos-technologijose-gaires_VLKK2013.pdf.

Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos įstatymas (1995). Valstybės žinios, No. 15-344. Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170492&p_query=&p_tr2.

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (2011). Valstybės žinios, Nr. 33-1547. Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394457&p_query=&p_tr2.

Mallon, M. (2015). Open Educational Resources, Public Services Quarterly, v. 11, No. 4, p. 270-278. ISSN 1522-9114 (Online). http://dx.doi.org/10.1080/15228959.2015.1095671

Opening up Education, Kroes and Vassilion (2013). Downloaded from: uer-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri…

Sabaliauskas, T. et al. (2011). Atviri švietimo ištekliai Kaunas: UAB „Tev“.

Teresevičienė, M. et al. (2015). Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje. Kaunas: Versus Aurus.

Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatos. Downloaded from: https://www.lietuva2030.lt/lt/download/

Žadeikaitė, L. Gulbinas, R. (2014) Socialinio pedagogo IKT įrankiais praturtinamos edukacinės aplinkos prieinamumas, svarba ir taikymas. Socialinis ugdymas (Social education), v. 1, No. 37, p. 134–145. Downloaded from http://www.socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Zuzevičiūtė, V., Ruibytė, L., Adamonienė, R., Stepanovienė, A., Pranevičienė, B., & Dobržinskienė, R. (2016). THE PROBLEM OF USING OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN THE LITHUANIAN LANGUAGE AS A LESS WIDESPREAD LANGUAGE IN THE WORLD. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 204-212. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1547