ADULT LEARNING: TRENDS AND OPPORTUNITIES IN THE ORGANIZATION

Authors

  • Janina Čižikienė Mykolas Romeris University (LT)
  • Audronė Urmanavičienė Mykolas Romeris University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1551

Keywords:

adult education, lifelong learning, the organization's activities

Abstract

The European Union's education and lifelong learning policy stresses informal learning within the society. The article aims to review the concept of lifelong learning and to analyze opportunities for continuous learning process in organizations. New technologies, innovations in the workplace and professional training encourage employees to improve constantly and awareness of the importance of lifelong learning can help to secure their future in a changing labor market. Research methods applied were as following:  literature and document analysis, expert interviews, analysis of the results and interpretation. The article presents a review of scientific literature and research data reveals leaders’ approach to employees' willingness to raise their qualification constantly and the organization's opportunities. The survey showed that employers want to have a highly qualified staff meeting the requirements of the organization, but do not always have sufficient funds for professional development.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramauskienė, J., Kirliauskienė, R. (2008). Suaugusiųjų mokymosi motyvacija. Pedagogika, 89, 58-63.

Adult and continuing education in Europe. Downloaded from: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/kina25943enc.pdf

Barkauskaitė, M. (2006). Suaugusiųjų pedagogikos gairės. Vilnius: VPU.

Baldwin, T. T., Ford, J. K. (1988). Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel Psychology, 41,63-105.

Boeren, E., Nicaise I., Baert, H. (2010). Theoretical models of participation in adult education: the need for an integrated model. International Journal of Lifelong Education, 29, 45–61.

Bush, T. (2008). Leadership and management in education. London: Sage.

Burkšaitienė, N.; Šliogerienė, J. (2010). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete. Vilnius: MRU.

Burkšaitienė, N., Šliogerienė, J. (2012). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo institucijose: taikomasis mokslo darbas. Vilnius: MRU

CEC (2000). Commission staff working paper. A Memorandum on Lifelong Learning. Downloaded from: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf

Dermol, V., 2012. Synergetic effects of training and training transfer factors in organisations. International journal of management in education, 6, 212-227.

Dessler, G. (2001). Personalo valdymo pagrindai. Kaunas : Poligrafija ir informatika

Europe 2020. Downloaded from: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.ht.

Europos bendrijų komisija. Komisijos komunikatas Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu, 2006. Downloaded from:http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:LT:PDF.

Europos Sąjungos pranešimas apie mokymąsi visą gyvenimą, 2001. Downloaded from http://ec.europa.eu/lietuva/documents/power_pointai/sutinyte.ppt#278,1

Eurostat Statistics. Downloaded from:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Lifelong_learning_statistics

Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės, 2011-12-20, 1 priedas, 1 d. Downloaded from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011G1220(01)

Evans, P., Mohr, N. (1999). Professional development for principals: Seven core beliefs. Phi Delta Kappan, 80 (7), 530-532

Holton, E.F. (1996). The flawed four-level evaluation model. Human Resources Development Quarterly, 7(1), 5-21.

Duvekot, R., Pukelis, K., Fokienė A. (2010). Ankstesniojo mokymosi pasiekimų vertinimas profesijos mokytojų rengime. Vadovas vertintojams. Kaunas: BlticPrint & Banners

Fokienė, A., Sajienė, L. (2009). Portfolio metodas vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Aukštojo mokslo kokybė, 6, 141–159.

Goldring, E.B., Preston, C., Huff, J. (2010). Conceptualizing and evaluating professional development. Paper presented for the Asian Leadership Roundtable. Institute of Education, Hong Kong.

Gudelienė- Gudelevičienė, L., Kaušylienė, A. (2006). Ugdymo paradigmos virsmas: nuo mokymo prie mokymosi. Pedagogika, 82, 68–72.

Illeris, K. (2002).The Three Dimensions of Learning. Contemporary learning theory in the tension field between the cognitive, the emotional and the social. UK: NIACE.

Jarvis, P. (2001). Mokymosi paradoksai. Kaunas: VDU.

Jarvis, P.(2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. London and New York: Routledge.

Jarvis P., Holford J., Griffin C. (2004). The Theory and Practice of Learning. London: Routledge

Jucevičienė, P. et. al (2010). Universiteto edukacinė galia: atsakas XXI amžiaus iššūkiams: mokslo monografija. Kaunas : Technologija.

Janulienė I., Veršinskienė R. (2003). Teorinis suaugusiųjų mokymo/mokymosi aspektas: efektyvumas ir barjerai. Profesinis rengimas:tyrimai ir realijos.

Juozaitis, A.M. (2006). Besimokantieji suaugusieji. Vilnius: LSŠA.

Knowles, M. S. (1984). The Adult Learner: A Neglected Species. Houston, TX: Gulf.

Knowles, M. S. (2005). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. Oxford : Elsevier.

Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A.(2007) Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų švietimą. Vilnius: Danielius.

Kolb, D. A. (1984). Experiental Learning: Experiance as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall. Downloaded from: http://academic.regis.edu/ed205/kolb.pdf

Laurinavičiūtė, J. (2001). Suaugusiųjų mokymosi samprata. Pedagogika, 55, 49–53.

Laužackas, R., Stasiūnaitienė, E. (2005). Mokymosi pasiekimų aplanko ir pokalbio taikymas vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos. 9, 46–54.

Laužackas R., Teresevičienė M., Stasiūnaitienė E. (2005). Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi. Kaunas: VDU.

Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Kaunas : VDU.

Lithuanian Republic law on education (2006). Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279441&p_query=&p_tr2

Linkaitytė G. M., Žilinskaitė L.(2008) Mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo perspektyva Lietuvoje. Pedagogika, 89.

Linkaitytė, G. M., Šuliakaitė, A., Navikienė Ž. (2011). Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi sampratų analizė mokymosi visą gyvenimą kontekste. Vilnius: Ugdymosi plėtotės centras

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.

Smith, M. K. (2002). Malcom Knowles, informal adult education, self-direction and andragogy. Downloaded from: http://infed.org/mobi/malcolm-knowles-informal-adult-education-self-direction-and-andragogy/.

Stasiūnaitienė E. (2008). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemos organizavimas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 45, 57-69.

Šalkauskienė ir kt. (2006). Darbuotojų motyvavimo empirinis tyrimas Šiaulių miesto įmonių pavyzdžiu . Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 1 (6), 156-162

Mažeikis, G. (2007). Kompetencijų ugdymo sistema taikant kooperuotų studijų metodą. Šiauliai: ŠU.

National Progress Strategy "Lithuania 2030". Downloaded from: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/national-progress-strategy-lithuania-2030

Pierce, M. C., Fenwick, L. (2005). Professional development of principals. Professional Development From the Inside Out: District and School-level Strategies. The Newsletter of the Comprehensive Center-Region , 8(1), 32-33.

Pont, B., Nusche, D., Moorman, H. (2008). Improving School Leadeship. Volume 1: Policy and Practice. Paris. Downloaded from: http://www.oecd.org/edu/school/44374889.pdf

Renta-Davids A.I. et. al. (2014). Transfer of learning: Motivation, training design and learning-conducive work effects. European Journal of Training and Development, 38.

Teresevičienė, M., Gedvilienė G., Zuzevičiūtė V. (2006). Andragogika. Kaunas: VDU

Teresevičienė, M., Oldroyd, D., Gedvilienė, G. (2004). Suaugusiųjų mokymasis. Andragogikos didaktikos pagrindai. Kaunas: VDU.

Totoraitis R, Tarasevič I. (2009). Mokymosi visą gyvenimą strategija: požiūrių įvairovė. Vilnius: Efrata.

Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos. (2003) Downloaded from: http://www.smm.lt/teisine_baze/ docs/strategija2003-12.doc

Žalimienė, L., Lazutka, R. ir kt. (2011). Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas.Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Žemaitaitytė, I. (2007) Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje. Vilnius: MRU.


Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Čižikienė, J., & Urmanavičienė, A. (2016). ADULT LEARNING: TRENDS AND OPPORTUNITIES IN THE ORGANIZATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 35-47. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1551