SOME CASES OF INTEGRATED SOCIAL SERVICES IN POLAND

Authors

  • Mirosław Grewiński Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (PL)
  • Jaonna Lizut Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1571

Keywords:

social work, social assistance, social services, integrated approach to social services, social policy

Abstract

In Poland, public operations refer to the European debate on social policy and public policies, which focus on the development of social services and proper public management. An integrated approach to social services is the answer to the need for changes in the attitude to social problems, which require an extensive activity in the public field and the involvement of many organizations and institutions that create networks. This paper presents current experiences in integrating social services in Poland.  Mostly, they have a local and testing character, but they are the “starting point” for the reorganization of the social assistance system. The integrated approach emphasizes the need of reorientation in perception of beneficiaries of social assistance, stimulating their activity and targeted public policies so that they take into consideration different lifestyles and needs. The reorganization and management of social policy system should lead to better social service delivery.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bawa, A., & Munck, R. (2012). Foreword: Globalizing civic engagement'. Higher education and civic engagement: Comparative perspectives, Palgrave MacMillan, New York, pp. 40.

Centrum Paca, http://centrumpaca.pl.

Grewiński, M. & Karwacki, A. (2010). Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Warszawa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Słupno, http://gops.slupno.eu.

Grewiński, M. & Lizut, J. (2012). Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Toruń.

Grewiński, M. Rymsza, M. (eds.). (2011). Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Warszawa.

Grewiński, M. (2014). Social Service Mix State – jako przyszłościowy model polityki społecznej w Polsce? Praca Socjalna 2/2014; pp. 28-39

Grosse, T. G. (2008). Europa dla obywateli. Wokół jakości i dostępności usług użyteczności publicznej. Dialog, 4 (21).pp. 9-18.

Howaldt, J., & Schwarz, M. (2010). Social Innovation: Concepts, research fields and international trends. K. Henning, & F. Hees (Eds.). IMA/ZLW.

Kościołek, A. (2012). Raport z analizy badań ankietowych realizowanych w ramach projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” Downloaded from http://kkz.mcps-efs.pl.

Lettice, F., & Parekh, M. (2010). The social innovation process: themes, challenges and implications for practice. International Journal of Technology Management, 51(1), 139-158.

Mejsner B. Lokalne inicjatywy na rzecz ustalania kryteriów jakości i standaryzacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – przykłady dobrych praktyk. Downloaded from http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ Ekspertyza%20ZE% 20OS.pdf;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni http://www.mopsgdynia.pl/www/pliki/
mops_w_liczbach/pomoc_spoleczna_w_gdyni_2010.pdf.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://mpips.gov.pl/‎.

Mitek, A. Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Downloaded from http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_5_14.pdf,

Lara Montero, A. van Duijn, S. Zonneveld, N. Minkman, M. Nies, H. (2016). Integrated Social Services in Europe. European Social Network. Brighton.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, http://mopsgdynia.pl.

Mulgan, G. (2013). Social innovation. EGEA spa.

Munday, B. (2007). Integrated social services in Europe. Downloaded from www.prissm-eu.com/pdf/Publication_Integrated.pdf.

Palley, T. (2012). From financial crisis to stagnation. Cambridge: Cambridge University Press, 3(141), 53.

Program Rodzina, http://warszawa.pl/files/program_rodzina.pdf.

Polish Central Statistical Office, www.stat.gov.pl;

Radlińska, A. (2008). Perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w branży usługopiekuńczych. Downloaded from http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna. pl /public /Biblioteka/2008.13.pdf.

Urząd Miasta Warszawa, http:// um.warszawa.pl/node/14890.


Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Grewiński, M., & Lizut, J. (2016). SOME CASES OF INTEGRATED SOCIAL SERVICES IN POLAND. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 300-310. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1571