THE INCLUSION OF SPECIAL EDUCATION INTO PRESCHOOL AND ELEMENTARY GENERAL EDUCATION INSTITUCIONS IN LATVIA

Authors

  • Ligita Kūle Vidzeme University of Applied Sciences, HESPI (LV)
  • Feliciana Rajevska Vidzeme University of Applied Sciences, HESPI (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2352

Keywords:

pre-school and elementary special education, children with special needs, support personnel, Alūksne Municipality

Abstract

The statistics of the Ministry of Education and Science show a positive dynamics in the availability of special education. However, for inclusion of children with special needs into the mainstream education, the provision of support staff (psychologist, speech therapist, special educator) is essential. The aim of this research is to investigate the national legislation on the inclusion of children with special needs in the pre-school and elementary school education system, exploring the funding aspect. The study analyses the legislative basis for the provision of special education in mainstream schools. The research investigated the provision of special education in general education institutions in Alūksne Municipality in September - December 2016 (case study) and carried out several interviews with field experts. The study is conducted in the context of theory of inclusive special education. The study shows that in providing education support staff in an educational institution in the framework of the existing public education and special education funding model and in the context of a rural region with a low population density, there is a need for a rational approach, careful planning and process management: gathering information about all pupils with special needs in a municipality, cooperation with parents, management and mobilization of all resources.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alūksnes novada pašvaldība, 25.08.2016. Not. Nr.3/2016 Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pieejams: https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmoaGfzrrSAhWLiCwKHSkKAy4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Faluksne.lv%2Fzpp_dlemumi%2F2016%2F29.08%2FNoteikumi_merkdotacijas_sadale.docx&usg=AFQjCNF_Wv6a1hKzq0dF_GSAJFlhWyPlWw&bvm=bv.148747831,d.bGg Skatīts: 10.01.2017.

Alūksnes novada pašvaldība, 25.08.2016. not. Nr.2/2016 Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai sadales kārtība. Pieejams:https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY25mHt7rSAhXFjywKHX3GA3YQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Faluksne.lv%2Fzpp_dlemumi%2F2016%2F29.08%2FNoteikumi_merkdotacijas_sadalei_speciala.docx&usg=AFQjCNEMoH6bjWwcleehaGeJfEm6COM8CQ&bvm=bv.148747831,d.bGgSkatīts: 10.01.2017.

Bērziņa, I., 14.12.2016., intervija, nepublicēts, Inta Bērziņa, Alūksnes Izglītības pārvaldes speciālās izglītības skolotājs, Alūksnes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2009) Galvenie principi kvalitātes veicināšana iekļaujošā izglītībā – Rekomendācijas politikas veidotājiem, Odense, Dānija: Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra. Pieejams: https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education_key-principles-LV.pdf

IZM (2014) Informatīvais ziņojums „Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā”. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319531&mode=mk&date=2014-11-03

IZM Invalīdu lietu nacionālā padome (2016) Esošie un plānotie pasākumi kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai personām ar invaliditāti, Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes 30.11.2016. informatīvais dokuments.

Pieejams:http://www.lm.gov.lv/upload/invaliditate/invaliditates/iekl%CC%A7aujosa_izglitibaa_301116.pdf

Kupča, G., 14.12.2016., intervija, nepublicēts, Gunta Kupča, Alūksnes Izglītības pārvaldes vadītāja

Ministru kabinets, 2009.12.22. MK not. Nr.1616 Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=202915

Ministru kabinets, 2009.28.07. MK not. Nr.836 Pedagogu darba samaksas noteikumi. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=195578

Ministru kabinets, 2010. 08.31. MK not. Nr.825 Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=217359

Ministru kabinets, 2012.07.31. MK not. Nr.533 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=250854

Ministru kabinets, 2012.10.16. MK not. Nr. 710 Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=252163

Ministru kabinets, 2012. 09.10. MK not. Nr. 695 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=252140

Ministru kabinets, 2012.10.16. MK not. Nr.709 Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=252162

Ministru kabinets, 2014.08.10. MK not. Nr.468 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=268342

Ministru kabinets, 2015.10.13. MK not. Nr. 591 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas

Ministru kabinets, 2016.07.05.MK not. Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi

Ministru kabinets, 2016.07.05. MK not. Nr. 447 Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Pieejams:http://likumi.lv/ta/id/283668-par-valsts-budzeta-merkdotaciju-pedagogu-darba-samaksai-pasvaldibu-visparejas-izglitibas-iestades-un-valsts-augstskolu

Ministru kabinets, 2016.07.15. MK not. Nr. 477 Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/283672-specialas-izglitibas-iestazu-internatskolu-un-visparejas-izglitibas-iestazu-specialas-izglitibas-klasu-grupu

Saeima(2004) Par Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu (Latvija). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=90818

Saeima(1999), Izglītības likums ar grozījumiem Vispārējās izglītības likumā (pieņemts 2011.gada 1.jūlijā). Pieejams:https://m.likumi.lv/doc.php?id=233299

Saeima (2014) Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Saeima (1999), Vispārējās izglītības likums. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=20243

UNESCO (2009) Policy Guidelines on Inclusion in Education, Publishe by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. Pieejams: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf

Downloads

Published

2017-05-26

How to Cite

Kūle, L., & Rajevska, F. (2017). THE INCLUSION OF SPECIAL EDUCATION INTO PRESCHOOL AND ELEMENTARY GENERAL EDUCATION INSTITUCIONS IN LATVIA. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 60-70. https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2352