TEACHING METHODS IN THE MASTERING COURSE “LEGAL REGULATION OF EASEMENT”

Authors

  • Jolanta Dinsberga Rīga Stradiņš University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol1.2355

Keywords:

Teaching method, observatio, practical exercise, student, easement

Abstract

The goal of any university is to train highly qualified specialists who would be competitive on the labour market. Each branch of law or speciality has specific teaching methods designed to bring the desired result, where students are able to acquire knowledge and develop their skills and abilities. The research deals with several teaching methods that could be relevant with respect to the legal framework of easements and presents the results of observations and questionnaire surveys covering students of several bachelor’s degree programmes (Law, Innovation Economics and Business, Accounting and Audit, Interior Design and Culture Management). The research emphasises that even complicated issues may be presented in a simplified and easily understandable manner, thereby promoting the students’ interest in their exercises. It is essential to select the appropriate teaching method and formulate adequate practical exercises.

Author Biography

  • Jolanta Dinsberga, Rīga Stradiņš University
    Rīgas Stradiņa universitātes lektore; doktorantūras studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorante

References

Albrehta, Dz. (2001). Didaktika. Rīga, Izdevniecība RaKa

Andersone, R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga, Izdevniecība RaKa

Augstskolu likums. (spēkā esoša redakcija). Latvijas Vēstnesis, 179 (462), 17.11.1995. [skatīts 30.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

Baltušīte, R. (2006). Skolotāja lomā mācīšanās motivācijā. Rīga, Izdevniecība RaKa

Civillikums. (spēkā esoša redakcija). Valdības Vēstnesis, 44, 24.02.1937. [skatīts 30.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=90221

Didaktka (2000). Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju. Sastādītāji Kopeloviča, A., Žukovs, L. Rīga, Izdevniecība RaKa

Geidžs, N.L., Berliners, D.C. (1998). Pedagoģiskā psiholoģija. Apgāds Zvaigzne ABC, ISBN 9984-17-281-3

Gudjons, H. (2007). Pedagoģijas pamati. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC

Hahele, L. (2006). Pašnovērtējums mācību procesā. Rīga, Izdevniecība RaKa

Kincāns, V. (2007). Jautājumu un atbilžu procedūru izpratne kā metodoloģiska un pedagoģiska parādība. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība, (715). ISSN 1407-2157, 46-54.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvija2030). [skatīts 15.01.2016.] Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Sastādījis autoru kolektīvs V. Skujiņas vadībā. (2000). Rīga, Zvaigzne ABC

Rutka, L. (2012). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga, Izdevniecība RaKa

Smith, A., Wadw, W. (1994). Off-Site Support for Flexible Learners: Learning. In: No Man’s Land. Flexible Learning in Higher Education. Eds.Wade. W., Hodkinson, K., Smith, A., Arfield, J.London: Jogan Page, p. 46-57.

Štokenbergs: informēta un tiesiski izglītota sabiedrība ir jebkuras tiesiskas valsts mērķis (2011). [skatīts 15.01.2016.]. Pieejams: http://www.vienotiba.lv/jaunumi/zinas/stokenbergs-informeta-un-tiesiski-izglitota-sabiedriba-ir-jebkuras-tiesiskas-valsts-merkis/

Vedins, I. (2011). Mācīšanās māksla. Rīga, Izdevniecība Avots

Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga, Izdevniecība RaKa

Žogla, I. (2001) Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga, Izdevniecība RaKa

Krastiņš, (2010). INOVATĪVĀ VIDE HUMANITĀRO MĀCĪBU PRIEKŠMETU APGUVĒ. Zinātniskie raksti RPIVA Teorija praksei mūsdienu sabiredrības izglītībā. V. Starptautiskā zinātniskā konference. 2010. Theory for Practice in the Education of Contemporary. 5th International Scientific Conference. 139-144.

Svence, G. (2003) Pieaugušo psiholoģija. Rīga, Izdevniecība RaKa

Maslo, E. (2003). Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga, Izdevniecība RaKa

Дулинец Т. Г., Захарова А. С.(2017). Исследование учебной мотивации студентов. Педагогика высшей школы (№2). Pieejams: http://moluch.ru/th/3/archive/55/1975/

Ротенберг, В.С., Бондаренко С. М. (1989). Мозг. Обучение. Здоровье: Кн.для учителя. В. С. Ротенберг, С. М. Бондаренко. М.: Просвещение.

Downloads

Published

2017-05-26