Essence of Self-Education Competence in Pedagogy

Authors

  • Santa Striguna Liepaja University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.308

Keywords:

competence, self-education, self-education competence, structure

Abstract

Promoting the challenges of future education system in the context of public education, the term of competence and self-education competence is set in the spotlight of the article. Analyzing the comprehension of the essence of the diverse competence, the author systematizes the qualities which characterize the competence. The term of self-education and its structure based on the analysis of theoretical resources is characterized, the criteria are conveyed which characterize the future teachers’ self-education process. The goal of the article: on the basis of the theoretical resource studies systematize the diverse comprehension of the concept competence and characterize the structure and components of the students, future teachers’ self-education competence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beļickis, I. (1998). Izglītības alternalīvās teorijas. Rīga: RaKa.

Chomsky, N.(1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Maas.

Eichorst, A. (1998). Selbststtatigkeit im Unterricht, Munchen.

Jurgena, I.(2002). Topošo skolotāju profesionālās kompetences veidošanās iespējas studiju procesā. Rīga: RPIVA.

Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstības raksturīgākās iezīmes. Rīga: Mācību apgāds.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014-2020. Retrieved from http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858

Līdaka, A.(2007). Ieteikumi vērtībizglītības realizācijai I. Liepāja: LiePA.

Maatsch J.L. (1990). Linking Competence to Assessment tests. San Francisco p.35-48

Maslo I. (2006). No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en

Osborne, M. (2010). Key Competences for Adult Learning Professional. Retrieved from http://www.realrpl.eu/media/realrpl/documents/Key%20Competences

Perrenoud, P. (2004). L’universite entre transmission de savoirs et developpement de competences. Geneve. Universite de Geneve.

Raven, J. (1990). The Most Important Problem in Education is to Come to Terms with Values. New York, Trillium Press.

Rauhvargers, A.(2004). Boloņas procesa un ES kvalifikāciju ietvarstruktūras – kopējais un atšķirīgais. Retrieved from: http:// www.apa.lv

Samuseviča, A. (2013). Pedagoģiskās kompetences aspekti augstākajā izglītībā. LU raksti Pedagoģija un skolotāju izglītība. p.56.-64.

Sokolova, L.(2013). Self-educational Competence of Young Researchers of Pedagogical Problems: Methodological Aspect. Middle-East Journal of Scientific Research 15 (3). p.339-343.

Stabiņš, J. (1998). Audzēkņu gatavības veidošanās dzīvesdarbībai komercskolas pedagoģiskajā procesā. The doctoral thesis in pedagogy science. Rīga: LU PPI.

Stašāne, J. (2005). Personības pašrealizācijas problēma pieaugušo izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums. Pedagoģija: teorija un prakse III 3.daļa. Liepāja: LiepA. 221.-231.

Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa.

Špona, A. (2014). Jauni principi audzināšanā. Teorija un prakse mūsdienu sabiedrības izglītībā. VII Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: RPIVA, p.188-193.

Tatur, Y.G. (2004). Competency-based approach in the describing the results and design of higher education standards. Proceedings of the second meeting of the methodological seminar. Moscow.

Tiļļa,I. (2005). Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: RaKa.

Valbis, J. (2005). Skolēna personības attīstība – izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC.

Zaire-Beck, E.S., Solyannikov Y.V. (2000).Technology of teaching the research activity as a factor in high-quality training of researchers at the Pedagogical University. In Preparation of specialist in the field of education: research and organizational problems of training the highly qualified personnel: a collective monograph. St.Petersburg: Harzen State Pedagogical University, Issue IX, pp.96-114.

Zimnyaya, I.A. (2003). Key competences - a new paradigm of education result. Higher education today. 5: 34 - 42.

Žogla, I. (2001). Skolas pedagoģija. Rīga: LU.

Виготский Л.С. (1984). Речь и мышление. Москва: Просвещение.

Леонтьев А.Н.(1977). Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат.

Подчалимова Г.Н. (2012). Развитие самообразователъной компетентности студентов в процессе проектной деятельности. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета.No.4 (24) T.1

Равен Д. (1999). Компетентность в современном обществе. Москва: Когито-Центр.

Скоробогатова Т.С.(2011). Развитие самообразовательной компетентности у будущего учителя информатики. Педагогическое образование в России. 2011. No. 4 p.206.-209.

Downloads

Published

2015-05-16

How to Cite

Striguna, S. (2015). Essence of Self-Education Competence in Pedagogy. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 405-414. https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.308