RESEARCH OF THE LEARNING PROCESS IN PROFESSIONAL UNIVERSITY

Authors

  • Nataļja van Gejeka Riga Technical university
  • Leonīds Pakrastiņš Riga Technical university
  • Svetlana Ignatjeva Daugavpils University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3122

Keywords:

professional university, learning environment organization, students’ groups at youth age, sustainable development strategy

Abstract

The purpose of this article is to offer an insight into the  results of the situation analysis of teaching technical disciplines in professional universities. The aim of this study is to better understand the impact of learning environment organization into students’ groups at youth age while teaching technical subjects. Qualitative research method (unfinished sentence method) was used to study the opinion of students about the organization of teaching/learning process. Quantitative method of research (vector modelling by B. Ясвин) was used revealing prevailing types of learning environment in professional university.

 

References

Augstākās izglītības finansējums (2017). [Higher education funding]. Retrieved December 10, 2017, from http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-augstako-izglitibu

Demogrāfija (2016). Statisko datu krajums. Centrālā statistikas pārvalde. [Static data collection. Central Statistical Bureau]. Retrieved November 10, 2017, from www.csb.gov.lv › Dati › Publikācijas › E-publikācijas

Demogrāfija (2017). Statisko datu krajums. Centrālā statistikas pārvalde. [Static data collection. Central Statistical Bureau]. Retrieved November 10, 2017, from http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-publikacijas-43265.html

Geiger, R.L. (2015). Impact of the Financial Crisis on Higher Education in the United States. Retrieved December 10, 2017, from https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/8486/7620

Izglītības un Zinātnes ministrijas 2015. gada publiskais pārskats (2016). [Education and Science Ministry public report 2015]. Retrieved December 10, 2017, from http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/publiskie-gada-parskati

Jaunatnes likums. LR Saeima (2008). [Youth Law]. Retrieved January 06, 2017, from https://likumi.lv/doc.php?id=175920

Jirgena, S., & Mārtinsone, K. (2007). Vērtību hierarhija: Jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā [Value Hierarchy: Comparative Assessment of Youth in 1998 and 2005]. A.Medveckis (Sast). Sabiedrība un kultūra, IX. Liepāja: LiePA, 23-30.

Kristapsone, S. (2008). Zinātniskā pētniecība studiju procesā [Scientific research in the study process]. Rīga: Biznesa augtskola Turība.

Loconte, J. (2017). The Real Crisis in Higher Education. Retrieved December 10, 2017, from qideas.org/articles/the-real-crisis-in-higher-education/

Martinsone, K., & Pipere, A. (Red.) (2011). Ievads pētniecībā: Stratēģijas, dizaini, metodes. [Introduction to research: Strategies, designs, methods]. Rīga: RaKa.

Rungule, R., & Karklina, I. (2009). Jauniešu sociālā iekļaušana un sociālas atstumtības riski. Latvijas jaunatnes portrets: Integrācija sabiedrība un marginalizācijas risk. [Social inclusion of young people and social exclusion risks. Latvian Youth Portrait: Integration Society and the Risk of Marginizati]. Rīga: LU Akademiskais apgads, 129-144.

Svence, G. (1999). Attīstības psiholoģija [Developmental psychology]. Rīga: Zvaigzne ABC.

Thompson, G. (2017). Diversity crisis in higher education: universities must make change a priority. Retrieved November 10, 2017, from https://www.timeshighereducation.com/blog/diversity-crisis-higher-education-universities-must-make-change-priority

van Gejeka, N. (2013). Research into learning process in a vocational secondary school in the context of sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15(2), 67-77.

Тугуз, Ф.К. (2014). Векторное моделирование образовательного пространства университета как среды воспитания и социализации. [Vector modelling of university educational space as an environment of education and socialization] Вестник Майкопского государственного технологического университета. Retrieved October 18, 2017, from https://cyberleninka.ru/article/n/vektornoe-modelirovanie-obrazovatelnogo-prostranstva-universiteta-kak-sredy-vospitaniya-i-sotsializatsii

Ясвин, В. А. (2001). Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Educational environment: from simulation to designing], М.: Смысл.

Downloads

Published

2018-05-25