IS THE REPEAT A YEAR PRACTICE EFFECTIVE IN LATVIAN BASIC EDUCATION?

Authors

  • Ivans Jānis Mihailovs Riga Stradiņš University, Daugavpils University (LV)
  • Aira Aija Krūmina Riga Stradiņš University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3149

Keywords:

repeat a year, pupils remaining for the second year at the same grade, educational institution, basic education

Abstract

Each country has pupils, who are not able to meet certain educational requirements (according, their health, behavior, social or other problems). One of the solutions of these problems is the repeat a year. The number of pupils remaining for the second year at the same grade in Latvia is 1% of total number of pupils. However, in Latvia have not been taken researches of the repeat a year on basic education, its causes and the activities of educational institutions. Therefore, it is not clear whether the repeat a year is effective in Latvia?

The article presents the results of a comprehensive repeat a year survey, conducted in 2016, covering 70 Latvian educational institutions that implement basic education programs. The purpose of the research is to determine the causes of repeat a year phenomenon and the activities of educational institutions to prevent it in basic education in Latvia, ascertaining whether the repeat a year is effective in solving learning and behavioral problems of pupils.

Methods of research – questionnaires and interviews with directors of educational institutions and other responsible persons (vice-directors of educational institutions, support staff – social pedagogues, speech therapists, etc.), who daily work with pupils remaining for the second year at the same grade.

The survey has made it clear that the repeat a year is effective if the educational institution identifies its possible causes as quickly as possible and implements targeted and planned activities to prevent and implement it (including involving municipality and other specialists), as well as the interest of the pupil and their parents is cooperation in solving problems.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Centrālā statistikas pārvalde (2016) Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā). Retrieved from http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/?tablelist=true&rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

Informatīvais ziņojums par pasākumiem, lai samazinātu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem daudzumu vispārējā izglītībā (2008). Retrieved from https://vasbiedriba.files.wordpress.com/2015/06/par-pasc481kumiem-lai-samazinc481tu-skolc493nu-ar-zemiem-mc481cc4abbu-sasniegumiem-daudzumu-vispc481rc493jc481-izglc4abtc4abbc481.doc

Informatīvais ziņojums “Par situāciju skolēnu sekmībā vispārējā izglītībā” (2012). Retrieved from http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40245242

Mācību gada atkārtošana obligātās izglītības posmā Eiropā: normatīvais regulējums un statistika (2011). Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/126LV.pdf

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/293496-noteikumi-par-instituciju-sadarbibu-bernu-tiesibu-aizsardziba

Otrgadniecība izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmas Latvijā (2016). Retrieved from: https://ikvd.gov.lv/assets/files/Publikācijas/Ziņojums_otrgadniecība.pdf

Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education Conceptual Paper A Challenge & A Vision (2003). Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785e.pdf

Skolēnu labklājība Latvijā starptautiskā salīdzinājumā – OECD PISA 2015 jaunākie rezultāti un secinājumi (2017). Retrieved from https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/Skolenu_labklajiba_Latvija_____PISA_2015_pirmie_rezultati_19_04_2017.pdf

Ястребов, Г., Бессуднов, А., Пинская, М., Косарецкий, С. (2013). Проблема контекстуализации образовательных результатов: школы, социальный состав учащихся и уровень депривации территорий. Retrieved from https://vo.hse.ru/data/2014/08/04/1314336567/2013-4_Yastrebov.pdf

Downloads

Published

2018-05-25

How to Cite

Mihailovs, I. J., & Krūmina, A. A. (2018). IS THE REPEAT A YEAR PRACTICE EFFECTIVE IN LATVIAN BASIC EDUCATION?. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 332-341. https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3149