APPLYING THE RESEARCH SKILLS FOR DEVELOPMENT OF BACHELOR’S THESIS

Authors

  • Mirdza Paipare Liepaja University (LV)
  • Liga Engele Liepaja University (LV)
  • Olga Blauzde Liepaja University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3208

Keywords:

Bachelor’s thesis, life-long education, music teacher, research skills

Abstract

We live in the age when research skills are required regardless of person’s field of activity and experience, therefore it is important to acquire the research skills as key competences already in the school years. Also it is possible to purposefully develop the research skills working on the course papers, bachelor's thesis, master's thesis and doctoral dissertation. In Liepaja University, the Bachelor's study program Teacher/ Music teacher gives the students the opportunity to participate in the development of science, ensuring the academic research principles in the science of pedagogy.

The authors of this article analyse the choice of research topics selected by the students of Liepaja University, study program Teacher/ Music teacher, as well as the content of the Bachelor’s papers, evaluating the applied research skills. The aim of this research: to explore the students' ability to apply the research skills in the process of Bachelor's thesis development. The research method: This study is designed as analysis and review of the defended Bachelor's thesis. As the result, the topicality and specifics of the Bachelor’s papers is evaluated, keeping in mind the selected qualifications in the context of lifelong education, also analysing the students' ability to apply the research skills while working on Bachelor's thesis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bundule, M., & Jansons, J. (2005). Starptautiskā zinātniskā sadarbība. Zināšanu sabiedrību veidojot, 70-93.

Cross, K.P. (1981). Adults as Learners. San Francisco: Jossey-Bass.

Čehlova, Z. (2002). Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga: RaKa.

Kalniņa, D. (2004). Pētnieciskās mācīšanās prasmes attīstība dabaszinību apguves procesā. Starptautiskā zinātniskā konference: teorija un prakse skolotāju izglītībā II, 614-615.

Koķe, T. (1999). Pieaugušo mācīšanās sociāli pedagoģiskie pamati. Habilitācijas darba kopsavilkums. Rīga: LU.

Kriumane, L. (2004). Mūžizglītība – viens no mūzikas skolotāju studiju programmu veidošanas principiem. Starptautiskā zinātniskā konference: teorija un prakse skolotāju izglītībā II, 187-191.

Maslo, E. (2006). Skolēnu, skolotāju, studentu un docētāju spēju pilnveide savas mācīšanās izpētes procesā. Zināšanām uz kompetentu darbību: mācīšanās antropoloģiskie, ētiskie un sociālkritiskie aspekti, 57-59.

Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei, 14.pielikums. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=268342#piel14&pd=1

Odiņa, I., Linde, L., & Gerke, S. (2016). Studentu patstāvīgās mācīšanās prasmju attīstība universitātes studiju procesā. Pedagoģija: teorija un prakse, VII zinātnisko rakstu krājums, 102-115.

Rudzītis, G. (1997). Gribas un rakstura veidošana mācību darbā un pašizglītībā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Cambridge, Mass: MIT Press.

Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.

Downloads

Published

2018-05-25

How to Cite

Paipare, M., Engele, L., & Blauzde, O. (2018). APPLYING THE RESEARCH SKILLS FOR DEVELOPMENT OF BACHELOR’S THESIS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 206-212. https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3208