THE ANALYSIS OF CONTEXTS OF STRESS EXPERIENCED BY SOCIAL WELFARE PROFESSIONALS: EXPERIENCE OF LITHUANIA, LATVIA AND GREAT BRITAIN

Authors

  • Daiva Alifanoviene Siauliai University
  • Odeta Sapelyte Siauliai University
  • Kristina Rudytė Siauliai University
  • Rita Orska Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3244

Keywords:

manifestation of stress, factors causing stress, social sphere specialists

Abstract

The article deals with stress experienced by social welfare professionals in different sociocultural context.  The comparison of inter-professional stressogenity shows that the greatest stress is experienced by the representatives of social sphere professions (as social workers, pedagogues). The main aim of the article is to disclose the contexts of stress experienced by social welfare professionals in Baltic countries (Lithuania and Latvia) and Great Britain. Profesionals' experiences were analysed employing the qualitative approach (semi-structured written interview was used). Reconstructing the context of the stress experienced by specialists of social welfare professions of these countries, certain differences showed up.

Author Biography

  • Kristina Rudytė, Siauliai University
    Lecturer of Siauliai University, Department of Social Welfare Studies and Physical Training

References

Alifanovienė, D., & Vaitkevičienė, A. (2007). Socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo ypatumai profesinėje veikloje [The Peculiarities of Anxiety Experienced by Social Pedagogues and Social Workers in their Professional Activities]. Specialusis ugdymas [Special Education], 2(17), 51–60.

Alifanovienė, D., Vaitkevičienė, A., & Lučinskaitė, L. (2012) Socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų išgyvenamo nerimo ypatumų analizė: specialistų nuomonės aspektas [The Analysis of Peculiarities of Anxiety Experienced by Social Pedagogues and Social Workers in their Professional Activities: The Aspect of Professionals’ Opinion]. Tiltai [The Bridge], 4, 135–149.

Bandzevičienė, R., Birbilaitė, S., & Diržytė, S (2010). Kriminalinės policijos pareigūnų stresas, jo įveika ir vidinė darna [The Stress of Criminal Police Officers, Coping with the Stress and Sense of Coherence. Socialinių mokslų studijos [Studies of Social Science], 4(8), 21–37

Bubelienė, D., & Merkys, G. (2009). Bandymas žvelgti į pedagogų profesinį stresą kompleksiškai: empirinio tyrimo duomenys [An Attempt to Look at the Stress of Teachers in a Complex Way: The Data of the Empirical Research]. Mokytojų ugdymas [Teachers Education], 14 (1), 88–102.

Bubelienė, D., & Merkys, G. (2012). Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje [Social Construction of Teachers' Stress and its Reflections in the Professional Press]. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 100–110.

Bubnys, R. & Petrošiūtė, D. (2008). Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų gyvenimo kokybės vertinimas: profesinis aspektas [Assessment of the Quality of Life of Social Pedagogues and Social Workers: The Professional Aspect]. Jaunųjų mokslininkų darbai [Young Scientists Work], 4(20), 103–108.

Bulotaitė, L. & Lepeškienė, V. (2006). Mokytojų stresas ir jo įveikos strategijos [Teachers' Stress And Strategies for Coping With it]. Pedagogika [Pedagogy], 84, 48–52.

Burgess, L., Invine, F., & Wallymahmed, A. (2010). Personality, stress and coping in intensive care nurses: a descriptive exploratory study. British Association of Critical Care Nurses, 15(2), 129–140.

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.

Dirgėlienė, I. (2010). Contexts of supervision in social work. Tiltai, 3(52), 27–38.

Dirgėlienė, I. (2013). Profesinio streso rizika socialinio darbo procese: supervizijos taikymo perspektyva [The Risk of Occupational Stress in the Social Work: The Perspective of Application of Supervision]. Sveikatos mokslai [Health Science], 1, 31–36.

Folkman, S., & Moskowitz, J.T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 745-774.

Galdikienė N. (2007). Slaugytojų profesinio streso raiška veiklos kontekste: edukologijos ir slaugos dimensijos [Expression of Occupational Stress in Nurses in the Context of Work: Educational and Nursing Dimensions]. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational Training: Research and Realities], 13, 66–80.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research (p. 105–117). London: Sage.

Grakauskas, R., & Valickas, G. (1996). Streso įveikos klausimynas: keturių faktorių modelio taikymas [Questionnaire of Coping with the Stress: Implementation of Four factor Model]. Psichologija [Psychology], 33, 64-75. Downloaded from: http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/124/articles/4316/public/streso_iveikos_klausimynas_keturiu_faktoriu_modelio_taikymas_64-75.pdf.

Istomina, N., Razbadauskas, A., Bagdonas, R., Dumbrauskienė, R. & Saulienė N. (2011). Slaugytojų savijauta, slaugant pacientus, ištiktus alkoholinės psichozės [Nurses' Well-being, while Nursing Patients, Experiencing Alcoholic Psychosis]. Sveikatos mokslai [Health Science], 21, 191–195.

Kepalaitė, A. (2013). Socialinių pedagogų stresas ir jo įveikos sąsajos [Correlation of Social Pedagogues’ Stress and the Coping with it]. Ugdymo psichologija [Educationla Psychology], 24, 27-34.

Kiaunytė, A. (2012). Socialinių darbuotojų profesinio streso rizika konfliktų sprendimo situacijoje: supervizijos taikymo aspektas [The Risk of Occupational Stress among Social Workers in the Conflict Resolution Situation: The Aspect of Application of Supervision]. Visuomenės sveikata [Public Health], 1, 51–57.

Kriukova, T.L. (2010). Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы [Methods of coping research: three coping scales. Kostroma.

Laranjeira, C. A. (2011). The effects of perceived stress and ways of coping in a sample of Portuguese health workers. Journal of clinical nursing, 21, 1755–1762.

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publisher Company, Inc.

Lawren, R. (2016). Preventing Burnout: An Exploration of Social Workers’ Challenges and Coping Strategies. Master of Social Work Clinical Research Papers. Paper 664. Retrieved from: http://sophia.stkate.edu/msw_papers/664.

Leliūgienė, I. Rupšienė, L., & Baušytė, A. (2003). Lietuvos socialinių pedagogų profesinio nuovargio priežastys [Causes of Professional Fatigue of Lithuanian Social Pedagogues]. Pedagogika [Pedagogy], 67, 12–18.

Naujanienė, R. (2010). Socialinis konstravimas: diskursinės perspektyvos supervizijoje link [Social Constructivism: A Discursive Perspective in Supervision]. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods], 2(6), 59–74.

Norkus, A., Dirvelytė, S., & Karpenko, E. (2014). Policijos pareigūnų darbe patiriamas stresas ir jo sąsajos su profesiniu nuovargiu: Šiaulių ir Kauno apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų atvejai [Stress of Police Officers and Its Coherence with Professional Fatigue: The Chief Police Commissariats of Siauliai and Kaunas County]. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public Security and Public Order], 11, 145–163.

Pikūnas, J., & Palujanskienė, A. (2005). Stresas: atpažinimas ir įvertinimas [Stress: Identification and Assessment]. Kaunas: pasaulio lietuvių centras

Razgale I., Dīķe I., & Geiba A.(2015) Drošības apdraudējuma riski profesijas pūrā. Rīga: RSU un Latvijas pašvaldību savienība, žurnāls Zināšanu pārnese sociālā darba praksē: var pazīt pēc darbiem, 2, 24-27.

Rout, U. & Rout, J.K. (1993). Stress and General Practitioners, Kluwer Academic Publishers, London, UK.

Skaalvik, E.M., & Skaalvik, S. (2015). Job Satisfaction, Stress and Coping Strategies in the Teaching Profession—What Do Teachers Say? International Education Studies, 8,3, 181 – 192. Doi: 10.5539/ies.v8n3p18.

Vaicekauskienė, V. (2014). Profesinio perdegimo sindromo įveikos ir prevencijos prielaidos socialiniame darbe [Coping with Occupational Burnout Syndrome and Preconditions for Prevention in Social Work]. Socialinis ugdymas, [Social Education], 3, 188–202.

Valickas, G., Grakauskas, Ž, & Želvienė., P. (2010). Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai [The Psychometric Indicators of the Improved Four Factors of Coping with Stress Questionnaire]. Psichologija [Psychology], 41, 96-110.

Downloads

Published

2018-05-25