SCIENTIFIC SUBSTANTIATION: FOR AND AGAINST 6-YEAR-OLD CHILDREN COMMENCING SCHOOL EDUCATION

Authors

  • Anna Liduma University of Latvia

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3377

Keywords:

preschool pedagogical process, six-year-old child development and education at school

Abstract

The scientific article actualizes the pedagogical process at preschool. It actuates school year 2017/2018 pedagogical process for Latvia state’s needs and involves education (teaching and learning) and upbringing/self-upbringing (attitudes’ development to oneself, others, nature, work, culture, state and society). The assessment is provided for the open to debate Project No 8.3.1.1/16/I/002 “School 2030 Competence approach to education content” as the scientifically non-substantiated content, which makes provision only for education. The scientific substantiation of the article is based on the child development in early childhood (0-8 years) actual theories by A. Spona, A. Liduma, Latvian scientists, G. Craig & Baucum, the USA psychologists, and A. Rean, Russian psychologist. Analysis of the Content of Preschool education of the year 2012 by Latvian Ministry of Education and Science and the Cabinet of Ministers. The empirical research analyses different visions on the 6-year-olds’ maturity/readiness for school by the deputy head-masters in education at preschool education establishments of Latvia's regions. The opinions for and against the 6-year-olds’ education at school by children parents and the preschool pedagogy students have been analysed.

References

Bērtule, A. & LTV Panorāma. Sešgadnieks skolā - ierēdņu un speciālistu viedokļi atšķiras. 27. augusts. 2016. 21:07. Retrieved from http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ sesgadnieks-skola-ierednu-un-specialistu-viedokli-atskiras.a198221/

Blaua, L. (2017). Ērģeļu pavēlniece. Personisks stāsts. Ievas stāsti. 2017. 22.12.-2018.05.01. Nr. 26 (338) 2017. 4. – 8.

Gardner, H. (2007). Five Minds for Future. Harvard Business, Boston, MA. 195 p. Retrieved from http://www.amazon.com/gp/reader/1591399122/ref=sib_dp_srch_pop?v= search inside&keywords=References&go.x=12&go.y= 9&go=Go%21#

Geidžs N. L., & Berliners D. C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Greata, J. (2006). An Introduction to Music in Early Childhood Education. Australia, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States: Thomson Delmar Learning.

Hibnere, V. (1998). Bērna vizuālā darbība. Rīga: Raka.

Introduction of kindergarten Vardarvacka. Materials of Erasmus+ project. 2017. 20 p.

Kuzmina, I. (2017). Nekad agrāk izglītībā nav bijis tik daudz pārmaiņu. Intervija ar Somijas Valsts izglītības aģentūras mācību satura emeritēto vadītāju Irmeli Halinenu. Latvijas Avīze. 2017. otrdien, 3. oktobris, 5.

Līduma, A. (2004). Jūlijs Rozītis. Dzīve un darbība. Rēzekne: LKCI.

Līduma, A. (2013). Bērna līdzsvarotas attīstības pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi pirmsskolā. Pirmsskolas pedagoģijas teorija praksei (118.-127.lpp.). Rīga: Librum.

Līduma, A. (2014a). Bērna attīstības iespējas pirmsskolas izglītības Pedagoģiskajā procesā. The collection of scientific papers 2014, 33-45

Liduma, A. (2014b). Pedagogical psychological correlations of potentials and abilities. Proceeding of the International Scientific Conference May 23th-24th, 2014, Vol. I, 570-580

Liduma, A. (2015). Intercultural competence development in Comenius project "Me and my Europe: intercultural challenges of modern pre-primary education" participants at pre-primary education. Proceedings of the International Scientific Conference May 22th-23th, 2015, Vol. II. Retrieved from http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/432

Liduma, A. (2017). Collaboration in the kindergarten as a pedagogical means for developing positive attitudes. International dialogues on education: Past and Present. IDE. Online Journal. 2017, Volume 4, Number 1. Retrieved from http://www.ide-journal.org/journal/?issue= 2017-volume-4-number-1

Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām – Likumi.lv. 2012. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=250854

Pirmsskolas Izglītības mācību satura programma. (2012). Atbildīgā par izdevumu Agrita Miesniece. Retrieved from: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf

Project Erasmus+ Me and Music. No 2016-1-LV01-KA201-022696

Projekts. Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts. Retrieved from www.skola2030.lv

Randoha, A. (2015). Development of Pre-school children’s visual capacities in fine arts. Summary of Ph.D. Dissertation. Riga: RTTEMA.

Stangaine, I. (2014). Development of dialogue speech of pre-school age child in play Summary of Ph.D. Dissertation. Riga: RTTEMA.

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: Raka.

Veugelers, W, de Grot, I & Stolk, V. (2017). Research for CULT Comittee – Teaching Common Values in Europe. European Parliament. Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585918/IPOL_STU(2017) 585918_EN.pdf

Vigule, D. Development of a Pre-schooler’s Will Characteristics through Actions with Toys Summary of Ph.D. Dissertation. Riga: RTTEMA.

Vispārējās izglītības likums. 20. pants. Pirmsskolas izglītības programma. (1999). Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums/redakcijas-datums/1999/08/13

Wulf. Ch. (2007). Antropologie. Geschochte, Kultur, Philosophie. Reinbek bei Hamburg. Beltz Lexikon Pӓdagogik. S. 542-545

Ziņu aģentūra LETA, 17.janvāris. (2018). Šogad skolās nav reģistrēti gandrīz 18 000 Latvijas bērnu. Retrieved from http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/234525-šogad-skolas-nav-registreti-gandriz-18000-latvijas-bernu.htm

Выготский, Л. С. (1997). Вопросы детской психологии. СанктПетербург: Союз.

Крайг, Г., & Бокум, Д. (2004). Психология развития. Санкт-Петербург: Питер.

Психология детства. (2006). Под ред. А.А. Реана. Часть 1. (с. 11-90). СанктПетербург: Прайм-ЕВРОЗНАК.

Эльконин Д. Б. (1989). Избранные психологические труды. Москва: Педагогика.

Downloads

Published

2018-05-25