Students of Special Educational Disciplines – Issue of Socializing and Educating People With Hearing Impairment

Authors

  • Veronika Svecova University of Palacky, Faculty of Education

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.377

Keywords:

hearing impairment, education, research, questionnaire

Abstract

The contribution presents results of research which is focused on issue of socialization of people with hearing impairment. It is focused on the point of view of students of special education major. Research included 127 students of special education major who studied full time or distance study form. The questionnaire was used as research method and it included 28 opened and closed questions. The author also used Likert scale. Results showed that students of special education major prefer education of pupils with hearing impairment in the school for pupils with hearing impairment. Hearing impairment influences all areas of life - education, employment, relationships with peers, free time activities and partner relationships.

 

References

Bickenbach, J. E., Felder, F., & Schmitz, B. (2014). Disability and the Good Human Life. New York: Cambridge University Press.

Capulong, Y. T. Students with hearing impairment. In T. G. Inciong, Y. S. Quijano, & Y. T. Capulong, Introduction to special education (202-219). Rex Book Store.

Czech Statistical Office (3 March 2015). Výběrové šetření zdravotně postižených osob 2013. Retrieved from http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014.

Červenka, J. (2014). Veřejnost o speciálních školách – září 2014. Retrieved from http://cvvm.soc.cas.cz/ostatni-ruzne/verejnost-o-specialnich-skolach-zari-2014.

Dash, N. (2006). Inclusive Education for Children with Special Needs. New Delhi: Atlantic.

Hrubý, J. (1997). Průvodce světem neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1. Praha : FRSP.

Kašíková, M. (2010). Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014. Úřad vlády ČR: Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Komorná, M. (2008). Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

MacCoby, E. E. (2007). Historical Overview of Socialization Research and Theory. In J. E. Grusec, & P. D. Hastings, Handbook of Socialization: Theory and Research (13-41). New York: Guilford Press.

MSMT (3 March 2015). Education Act 561/2004 Sb. (novela zákon č. 370/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Retrieved from http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace.

MSMT (3 March 2015). Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a student mimořádně nadaných – novela Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Retrieved from http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky.

Sedláková, J. (2007). Postoj společnosti k osobám se zdravotním postižením. (Master´s Thesis, Technical University, Liberec, Czech Republic).

Švecová, V. (in press). Problematika sluchového postižení z pohledu vysokoškolských studentů. Olomouc : Univerzita Palackého.

Švecová, V. (2013). Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením. In D. Finková,

a kol. Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami (63 – 80). Olomouc : Univerzita Palackého.

Švecová, V. (2012). Možnosti pracovního uplatnění u osob se sluchovým postižením. (Master´s Thesis, University Palacky, Olomouc, Czech Republic). Retrieved fromhttp://library.upol.cz/arl-upol/cs/detail-upol_us_cat-0085833-Moznosti-pracovniho-uplatneni-u-osob-se-sluchovym-postizenim/?disprec=1&iset=1.

Uhrová, E. (2013). Partnerské vztahy osob se sluchovým postižením. (Master´s Thesis, University Palacky, Olomouc, Czech Republic). Retrievedfromhttp://library.upol.cz/arl-upol/cs/detail-upol_us_cat-0116151-Partnerske-vztahy-u-osob-se-sluchovym-postizenim/?disprec=2&iset=1.

United Nations (3 March 2015). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved from http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.

Vávrů, M. (2007). Postoj budoucích učitelů k problematice zdravotního postižení. (Master´s Thesis, Masaryk University, Brno, Czech Republic). Retrieved fromhttp://is.muni.cz/th/66248/pedf_m/Diplomova_prace.txt

World Health Organisation (3 March 2015). Deafness and Hearing Loss. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/.

Downloads

Published

2015-05-17