THE TOPICALITY OF EDUCATORS’ DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT

Authors

  • Martins Spridzans Rezekne Academy of Technologies (LV)
  • Jānis Dzerviniks Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol5.3839

Keywords:

digital competence, development, ICT potential, lifelong learning, assessment

Abstract

Information and communication technologies (ICT) rapidly continue advancement in educational contexts.  The influence of ICT, variety of digital learning materials and opportunities has enlarged especially in the last decade followed by the topicality of educators’ digital competence improvement. One of the key competences of educators to harness the potential of digital learning sphere is continuous development of digital competence. Authors of this research explore scientific literature on the formation, further development and assessment of teachers’ digital competence. Based on research findings the authors indicate facts that due to the lack of digital competence the potential of digital learning is not fully used, educators need to update competence on development of interactive training materials, assessment of digital competence should be more reliable and rigorous. On the basis of the research the authors put forward suggestions on the ways to develop educators’ digital competence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andersone, R. (2010). Skolotāju profesionālā kompetence sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas Universitātes raksti. 747. sēj. Pedagoģija. Skolotāju profesionālā kompetence sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Rīga: Latvijas Universitāte.

Concept paper on digitisation, employability and inclusiveness. The role of Europe (2017). European Commission. Retrieved from http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515 .

Daniela, L. (2018). Datu apkopojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai. Rīga: SIA “Neatkarīgā izglītības biedrība”.

Digitālās izglītības rīcības plāns. Eiropas Komisija (2017). Pieejams: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-on-ict-in-education_en

European Commission (2017). Satellite broadband for schools: Feasibility study. Retrieved from: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46134

First Results from Teaching And Learning International Survey (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments First results. Retrieved from http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf

Ilomäki, L., Kantosalo, A., & Lakkala, M. (2011). What is digital competence? In Linked portal. Brussels: European Schoolnet. Retrieved from: http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3

Izglītības un zinātnes ministrijas prakses rokasgrāmata. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem

Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par digitālās izglītības rīcības plānu (2017). Eiropas Komisija: Pieejams: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/LV/COM-2018-22-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (2016). Ieteikumi Digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un novērtēšanai. Pieejams: https://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lists/Aktivitates/Attachments/124/DML_vadlinijas_LIKTA_ 03.02.2016.pdf

Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija 2030.gadam Pieejams: LR Ministru Kabinets. http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību (2018) MK noteikumi Nr. 569. Redakcija: 11.09.2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis

Oficiālā statistika par izglītību (2018). Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams:

http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-profesionalo-izglitibu/2017-2018-m-g

Ottestad, G. Kelentrić, M., Guðmundsdótti, G.B. (2014). Professional digital competence in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy 9(4):243-249 Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/275952353_Professional_Digital_Competence_in_Teacher_Education

Padomes ieteikums (2018. gada 22. maijs) par pamatkompetencēm mūžizglītībā (2018/C 189/01). Eiropas Padome. Pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en

Padomes secinājumi (2009. gada 12. maijā) par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) Eiropas Padome. 2009/C 119/02 Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal -content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN

Padomes secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) Eiropas Padome. 2009/C 119/02

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība (2017) MK noteikumi Nr. 501. Redakcija: 22.08.2017.

Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā (2017). Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMinfozinoj_14112017_skolotaju_izglitiba.pdf

Publiskais pārskats (2017). Valsts izglītības satura centrs. Pieejams: https://visc.gov.lv/visc/dokumenti/gadp2017.pdf

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators. European Commission.

Spante, M. (2018) Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept. DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1519143

Taddeo, G., Cigognini, M. E, Parigi, L., & Blamire R. (2016). Certification of teachers’ digital competence Current approaches and future opportunities MENTEP Deliverable 6.1 Retrieved from http://mentep.eun.org/

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Spridzans, M., & Dzerviniks, J. (2019). THE TOPICALITY OF EDUCATORS’ DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 513-524. https://doi.org/10.17770/sie2019vol5.3839