SUPPORT OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR THE NEW TEACHERS

Authors

  • Regina Baltusite

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.39

Keywords:

a new teacher (a beginning teacher), support, a higher education institution

Abstract

The article deals with the problem of the support of a higher education institution for the new teachers. The professional development is a complex and time-consuming processof a personality’s self-perfection, self-development and self-training. The process of professional development begins with the obtaining of a diploma. The success in the professional activities and the progress in making a career depend on a person him/herself in various aspects. However, irrespective of the fact that a beginning teacher has the experience of practice, when starting professional activities in the respective working environment, he/she faces situations that demand immediate solution of a problem, but there is not always a person beside a beginning teacher, who could provide support regarding dealing with a particular situation and making a decision. The support, provided by a higher education institution, when a new teacher starts working, is very important. A beginning teacher can use the contacts established at the higher education institution and apply to the university lecturers for assistance.

References

1. Augstskolu likums, (1995). Sk. 19.02.2012 no http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
2. Bankauskienė N. (2007). Šiuolaikinio mokytojo kompetencija. KTU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, Edukacinės kompetencijos centras. sk.12.06.2008.no www.pprc.lt/.../naujienos/Mokytojui_butinos_kompetencijos.pdf
3. Briede, B., Pēks, L. (2011). Ekoloģiskā pieeja izglītībā [elektroniskais resurss]. Jelgava, LLU, IMI, Monogrāfisko pētījumu sērija Izglītības ekoloģija, CD – ROM, 160 lpp.
4. Capra, F. (1996). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems. Anchor Books, Doubleday, New York.
5. Daloz,L. (1986). Effective Teaching and Mentoring. San –Francisco, Jossey – Bass.
6. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013. gadam (2006). Ministru kabineta 2006. gada 27.septembra rīkojums Nr. 742 sk. 23.07.2010. no http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/izm_260906_izgl_att_pamatnost_20 07 2013.doc.
7. Joint declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna,(1999): http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna.pdf
8. Kačkere, A., Odiņa, I., Rieksta, S. (2005). .Mentorings Eiropā. Latvijas perspektīva. Rīga, 20lpp.
9. Katane, I. (2006). Ekoloģiskā pieeja studiju priekšmetā pedagoģiskā prakse. Palīgs jaunajam skolotājam (1.daļa). Jelgava: LLU TF IMI, 61 – 99lpp.
10. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, (2010). Latvijas Republikas Saeima, jūnijs. Skatīts 14.03.2011 no www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf
11. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam, (2006). (apstiprināts ar MK 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam), skatīts 14.03.2008. no www.nap.lv/upload/.../national_development_plan_2007-2013_lat.p.
12. Mācīšanās ir zelts, 2001. UNESCO starptautiskās komisijas ziņojums par izglītību 21.gs. Latvijas UNESCO Nacionālā komiteja.
13. Marlow, M. (2007) Supporting Teacher Professional Identity Through Mentoring Activities. – research in Higher Education Journal, Volume 2.
14. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007. - 2013.gadam (2007). (apstiprinātas ar MK 2007.gada 13. februāra rīkojumu Nr.111 „Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.–2013.gadam”) sk. 14.03.2008.no izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/.../Pamatnostadnes.pdf
15. Opincāne, M. (2008). Efektīva mentoru, studentu, augstskolas docētāju, skolēnu un sabiedrības sadarbība – sekmīga mentoringa priekšnoteikums. Problēmas un risinājumi. // Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 129-141 lpp
16. Peterson, R. (2005). Officials Mentoring Handbook. https://www.usatf.org/groups/officials/files/resources/officials-training/officialsmentoring- handbook.pdf
17. Schoroškienė, V., Stankevičienė, K., Monkevičienė, O., Šetkus, B., Šeškuvienė, H. (2006). Mentoriaus kompetencijos ir funkcijos pedagogų rengimo sistėmoje, Vilniaus Pedagoginis Universitėtas. www.mkc.lt/dokuments/.../K_Stankevicienes%20 pranesimas.ppt
18. Students, A. (1998). Vispārīgā paidagõģija, II daļa, Rīga, RaKa, 224 lpp
19. Богданов, И. и др. (2005). Психология и педагогика sk. 12.03.2009. no http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bogd/18.php
20. Колесникова, И. (2007). Коммуникативная деятельность педагога: Учеб.пособие для студ. высш. пед.учеб.заведений. Москва: Академия, 336с.
21. Лапина,О.(2007). Введение в педагогическую деятельность: Учеб.пособие для студ. высш. пед.учеб.заведений. Москва: Академия, 160с
22. Сикорская, Г. (2004). Идеи В.И.Вернадского в парадигме ноосферного образования . Екатеринбург, Уральский научно – образовательный центр.
23. Сластенин, В., Исаев, И., Шиянов, Е. (2002). Педагогика. Москва: Издательский центр «Академия».
24. Якушева, О. (2008). Педагогическое мастерство. Москва: Издательский центр «Академия».

Downloads

Published

2015-05-09