USING THE TECHNOLOGY OF COLLECTIVE GAME COMMUNICATION IN THE PROCESS OF FORMING THE DIAMONOLOGICAL COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

Authors

  • Iryna Lapshyna Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (UA)
  • Lyudmila Lyubchak Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol2.3995

Keywords:

primary school educational process, competency approach, innovative technologies, collective game communication, forming of diamonological competency

Abstract

The authors consider the diamonological competency of primary school pupils as a component of communicative competency, which is defined among other end-results of secondary education in modern Ukraine. They convince that communication for meeting educational, personal and professional demands involves the ability to respond adequately to a partner, a participant of a certain activity. That is, by means of linguistic means a pupil can plan, organize, edit, and monitor the course of action as well as its results. Taking into account the age-specific peculiarities of primary school pupils, the authors consider the technology of collective game communication, integrating the collective game forms and the speech communication, to be very effective for forming their diamonological competency. Correctly organized collective game communication of primary school pupils will not only contribute to the formation of the conscious linguistic personalities with free expression of thoughts, but also to the pupils’ harmonious development and their training for creative self-realization.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Богуш, А.М. & Гавриш, Н.В. (2007). Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови. Підручник. Київ: Вища школа.

Вашуленко М.С. (2011) Підготовка майбутніх вчителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів. Початкова школа, 6, 27-31.

Ґудзик, И.Ф. (2007). Компетентносно ориентированное обучение русскому языку в начальных классах (в школах с украинским языком обучения). Чернівці: Видавничий дім «Букрек».

Демченко, О.П. (2010) .Особливості створення вербальних виховних ситуацій за змістом казок у роботі з дошкільнятами. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Ч.1. Словянськ: СДПУ. 81-88.

Закон України (2014). Про вищу освіту. Доступно: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Каніщенко, А.П. (2015) Лекційно-практичний курс з дисципліни «Технології вивчення галузі «Мова і література». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. .

Клюева, Н. В. (1997) Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль «Академия развития». .

Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни. Рекомендации парламента и совета европы от 18 декабря 2006 г. о ключевых компетенциях обучения в течение жизни (2006/962/EC). Режим доступа: http://adukatar.net/klyuchevy-e-kompetentsii-dlya-obucheniya-v-techenie-vsej-zhizni/

Кононко, О.Л. (2014). Розвиваємо особистість учня : поради вчителеві. Упровадження особистісно орієнтованого підходу в початковій школі. Учитель початкової школи : науково-методичний журнал, 3, 5-8.

Концепція Нової української школи (2016). Доcтупно: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

Курдюмова, І.М. (2015). Педагогічні теорії в світлі розвитку соціальних комунікацій за допомогою он-лайнових технологій у процесі учіння. Психолінгвістика. Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 18(2), 161-169.

Лапшина, І.М. (2015). Порівняльні аспекти формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Психолінгвістика. Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,.18(2), 33-42.

Локшина, О. (2007). Розвиток компетентісного підходу в освіті Європейського Союзу. Шлях освіти, 1, 16-21.

Любчак, Л.В. (2007). Роль інтерактивних технологій навчання у формуванні комунікативної компетентності майбутнього педагога. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини, 19, 28-35.

Об утверждении Государственного стандарта начального образования КМ Украины.

Постановление КМ. Стандарт от 21.02.2018. № 87. Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180087.html

Овчарук, О. (2004) Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. К.: “К.І.С

Пометун, О. І. (2004) Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. К.: “К.І.С.” 15-25.

Савченко, О.Я. (2009) Виховний потенціал початкової освіти. Посібник для вчителів і методистів початкового навчання, 2-ге вид. Київ: Богданова А.М. 220-223.

Тоффлер, Е. (2000) Третя хвиля. К.: Вид. дім «Всесвіт».

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Lapshyna, I., & Lyubchak, L. (2019). USING THE TECHNOLOGY OF COLLECTIVE GAME COMMUNICATION IN THE PROCESS OF FORMING THE DIAMONOLOGICAL COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 267-279. https://doi.org/10.17770/sie2019vol2.3995